EASA.E.218 - Solo Kleinmotoren Solo 2625 series engines