Caighdeánú – faireachán a dhéanamh ar shábháilteacht na heitlíochta sibhialta

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ceann de phríomhchúraimí EASA is ea caighdeánú, arb ionann é agus faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann gach Ballstát rialacha comhchoiteanna AE maidir le sábháilteacht eitlíochta i bhfeidhm. Tá Údarás amháin nó níos mó curtha ar bun ag gach Ballstát atá freagrach as maoirseacht sábháilteachta a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí eitlíochta sibhialta laistigh dá gcríocha. Tá sé mar aidhm ag gníomhaíochtaí caighdeánaithe EASA an méid seo a leanas a áirithiú:

  • go bhfuil leibhéal ard aonfhoirmeach sábháilteachta eitlíochta ag an bpobal atá ag taisteal ar fud AE,
  • baineann tionscal eitlíochta AE tairbhe as cothrom iomaíochta (margadh aonair AE),
  • go bhfuil ceaduithe agus deimhnithe arna n-eisiúint ag Údaráis AE aitheanta agus iontaofa go frithpháirteach, agus 
  • go n-aithníonn a chomhpháirtithe idirnáisiúnta an córas Eorpach.

Cad iad na tíortha/na Ballstáit atá mar chuid den chóras?

Déanann EASA gníomhaíochtaí caighdeánaithe i ngach Ballstát de AE, agus san Eilvéis, san Iorua agus san Íoslainn. Tá roinnt tíortha neamh-AE agus a bhfuil rialacha sábháilteachta eitlíochta AE á gcur i bhfeidhm acu i réimsí sonracha faoi réir cigireachtaí freisin.

Féach ar an scéimléaráid a mhíníonn na stáit a ndéantar iniúchadh orthu faoin mbunús dlí (cliceáil ar an íomhá le hoscailt mar PDF). 

Stáit STD

Gníomhaíochtaí caighdeánaithe – cad a chumhdaítear leo?

Déanann an Ghníomhaireacht dhá chineál gníomhaíochta, mar a shainmhínítear sa Rialachán maidir le Caighdeánú:  

  • Cigireachtaí ar Údaráis náisiúnta, arna ndéanamh ag foirne ilnáisiúnta saineolaithe eitlíochta. I measc na n-iniúchtaí sin de ghnáth, tá sampláil ar eagraíochtaí (aerlínte, eagraíochtaí cothabhála, etc) atá faoi mhaoirseacht an Údaráis a ndearnadh cigireacht orthu.
  • Faireachán leanúnach a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann na hÚdaráis náisiúnta rialacháin sábháilteachta eitlíochta AE i bhfeidhm. Tá na gníomhaíochtaí faireacháin leanúnacha sin bunaithe ar mheasúnú sonraíbhunaithe ar chumas na nÚdarás a bhfreagrachtaí formhaoirseachta sábháilteachta a chomhlíonadh, ag baint úsáid as raon leathan sonraí a bhailítear ó fhoinsí éagsúla náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Is gné uileghabhálach iad na gníomhaíochtaí faireacháin leanúnacha: cinntear leo beartú tosaíochta, minicíocht agus raon feidhme na n-iniúchtaí caighdeánaithe, le cabhair ó uirlis tacaíochta cinntí (an “Samhail um Chaighdeánú”) a úsáideann na sonraí go léir a bhailítear chun “rátáil um chaighdeánú” a chinneadh do gach Ballstát i ngach réimse eitlíochta.

Tá níos mó i gceist le Caighdeánú

Chomh maith le cigireacht agus faireachán a dhéanamh, díríonn cuid shuntasach de ghníomhaíochtaí caighdeánaithe EASA ar thacaíocht agus ar chúnamh a thabhairt d’Údaráis náisiúnta AE a gcúraimí a chomhlíonadh chun timpeallacht shábháilte a chothabháil don eitlíocht shibhialta ina dtíortha féin. 

Tagann Comhordaitheoirí Náisiúnta um Chaighdeánú ó na Stáit uile le chéile ar bhonn rialta chun smaointe agus dea-chleachtais a mhalartú, chun dúshláin a phlé, agus chun cuidiú le cultúr láidir cóir caighdeánaithe a choinneáil ar bun. 

Na céimeanna cigireachta

Tá gach iniúchadh caighdeánaithe roinnte ina thrí chéim: Céimeanna STD

  • an chéim ullmhúcháin,
  • céim na cuairte, agus
  • céim an tuairiscithe agus na hoibre leantaí.

Áirithítear le nósanna imeachta, le treoirlínte agus le huirlisí go leanfaidh gach iniúchadh an cur chuige céanna agus go mbeidh an leibhéal iomchuí grinnscrúdaithe ar bun acu.

Féach ar an bhforléargas chun an méid a chlúdaítear ann a fheiceáil (cliceáil ar an íomhá le hoscailt mar PDF). 

 

Oiriúnú do dhúshláin nua: COVID-19

Le linn phaindéim COVID-19, bhí ar EASA athmhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann sé gníomhaíochtaí caighdeánaithe i gcrích. De réir mar a cuireadh srianta suntasacha taistil agus cruinnithe i bhfeidhm, rinne an Ghníomhaireacht a tosaíochtaí a athdhíriú ar fhaireachán leanúnach, chun aon tsaincheist sábháilteachta atá ag teacht chun cinn mar thoradh ar an ngéarchéim a bhrath agus aghaidh a thabhairt uirthi. Rinneadh saineolas teicniúil na gcigirí um chaighdeánú a ath-imscaradh freisin chun tacaíocht aisghabhála a chur ar fáil d’Údaráis náisiúnta, mar chuid de thionscadal na Gníomhaireachta “Filleadh ar an nGnáthoibríocht (RNO)”. 

Ag an am céanna, d’fhorbair an Ghníomhaireacht modheolaíocht chun iniúchtaí caighdeánaithe a dhéanamh go cianda, rud a d’fhág gur féidir cigireachtaí a atosú. Modh oibre nua is ea cianchigireachtaí ina dtarlaíonn an idirghníomhaíocht idir EASA agus an tÚdarás a ndearnadh cigireacht air trí theicneolaíochtaí nua-aimseartha a úsáid. Déantar athbhreithniú ar dhoiciméid agus ar thaifid, agallaimh leis an bhfoireann, agus breathnóireacht dhíreach, go cianda, ag baint úsáid as uirlisí cumarsáide fuaime agus físe oiriúnacha, agus ag comhroinnt comhad agus sonraí ar líne.

Buail leis na foirne cigireachta!

Oibríonn EASA agus foireann na nÚdarás náisiúnta go dlúth le chéile le linn gníomhaíochtaí caighdeánaithe, agus cruthaítear comhpháirtíocht láidir eatarthu dá bhrí sin.

Tá na foirne cigireachta faoi stiúir ceannaire foirne EASA, ina bhfuil cigirí cáilithe ó EASA agus ó Údaráis náisiúnta eile a chomhlánaíonn an fhoireann agus a chuireann lena gcuid saineolais leis an líonra um chaighdeánú. Le linn gnáthbhliana, déanann EASA thart ar 100 cigireacht chaighdeánaithe ar fud Bhallstáit uile AE, ina mbíonn thart ar 40 ball foirne páirteach agus le tacaíocht ó thart ar 100 ball foirne ar iasacht ó Údaráis náisiúnta.

Áirithítear le cláir chuimsitheacha oiliúna agus cháilíochta go gcoinníonn na foirne um chaighdeánú an leibhéal saineolais agus eolais is gá chun na gníomhaíochtaí sin a chur i gcrích.

Tá baill foirne EASA a bhíonn ag déileáil le gníomhaíochtaí caighdeánaithe lonnaithe sna Caighdeáin Eitilte agus sna Stiúrthóireachtaí Feidhmiúcháin in EASA.

Déanann Príomh-Chomhordaitheoir na gníomhaíochtaí caighdeánaithe go léir a chomhordú, duine a thuairiscíonn don Stiúrthóir um Chaighdeáin Eitilte agus a fhaigheann tacaíocht ó fhoireann atá lonnaithe in Oifig an Stiúrthóra (cliceáil ar an íomhá le hoscailt mar PDF).  

Cairt eagrúcháin STD