Standartizacija. Civilinės aviacijos saugos stebėsena

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Standartizacija – stebėjimas, kaip kiekviena valstybė narė taiko bendras ES aviacijos saugos taisykles – yra viena pagrindinių EASA veiklos užduočių. Kiekviena valstybė narė yra įsteigusi vieną ar daugiau institucijų, atsakingų už civilinės aviacijos veiklos saugos priežiūrą savo teritorijoje. EASA standartizacijos veikla siekiama:

  • keliaujantiesiems užtikrinti aukštus ir vienodus aviacijos saugos standartus visoje ES,
  • ES aviacijos pramonei sudaryti vienodas sąlygas (ES bendroji rinka),
  • užtikrinti, kad ES institucijų išduoti patvirtinimai ir sertifikatai būtų tarpusavyje pripažįstami ir patikimi, ir 
  • kad Europos sistemą pripažintų tarptautiniai partneriai.

Kokios šalys (valstybės) priklauso šiai sistemai?

EASA vykdo standartizacijos veiklą visose ES valstybėse narėse, taip pat Šveicarijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Patikrinimai atliekami ir kai kuriose ES nepriklausančiose valstybėse, tam tikrose srityse taikančiose ES aviacijos saugos taisykles.

Pateiktoje diagramoje išvardytos šalys, kuriose atliekami patikrinimai, ir nurodytas tikrinimo teisinis pagrindas (spustelėjus paveikslėlį, bus atidarytas PDF failas). 

Standartizacijos valstybės

Kokias standartizacijos užduotis vykdome?

Agentūra vykdo dviejų rūšių veiklą, apibrėžtą Standartizacijos reglamente:  

  • Nacionalinių institucijų patikrinimus atlieka tarptautinės aviacijos ekspertų grupės. Vykdant tokius patikrinimus paprastai atrenkamos įvairios organizacijos (oro linijų, techninės priežiūros organizacijos ir kt.), kurias prižiūri tikrinama institucija.
  • Nuolat stebima, kaip nacionalinės valdžios institucijos taiko ES aviacijos saugos taisykles. Tokios nuolatinės stebėsenos veiklos pagrindas – duomenimis pagrįstas institucijų gebėjimo vykdyti saugos priežiūros funkcijas vertinimas, atliekamas naudojant įvairius iš skirtingų nacionalinių ir tarptautinių šaltinių surinktus duomenis.

Nuolatinė stebėsena yra svarbiausias veiklos elementas: ji lemia standartizacijos patikrinimų prioritetus, dažnumą ir apimtį, nustatomus pasitelkiant pagalbinę sprendimų priėmimo priemonę (standartizacijos modelį), kuri pagal visus surinktus duomenis pateikia kiekvienos valstybės narės visų aviacijos sričių „standartizacijos reitingą“.

Standartizacija – tai ne vien patikros

Svarbią EASA standartizavimo veiklos dalį sudaro ne tik tikrinimas ir stebėsena, bet ir parama bei pagalba ES nacionalinėms institucijoms siekiant ir toliau užtikrinti saugią civilinės aviacijos aplinką savo šalyse. 

Visų valstybių nacionaliniai standartizavimo koordinatoriai rengia reguliarius susitikimus, kuriuose keičiasi idėjomis ir gerąja patirtimi, aptaria iššūkius ir padeda išsaugoti tvirtą ir teisingą standartizacijos kultūrą. 

Patikrinimo etapai

Kiekvieną standartizacijos patikrinimą sudaro trys etapai: Standartizacijos etapai

  • pasirengimo etapas;
  • apsilankymo etapas ir
  • ataskaitų teikimo ir tolesnių veiksmų etapas.

Procedūromis, gairėmis ir priemonėmis užtikrinama vienoda patikrinimų metodika ir reikiamas nuodugnumas.

Diagramoje apibendrintai pavaizduota, ką apima patikrinimai (spustelėjus paveikslėlį, bus atidarytas PDF failas). 

 

Nauji iššūkiai – COVID-19

Kilus COVID-19 pandemijai, EASA turėjo keisti standartizacijos veiklos vykdymo metodus. Įvedus griežtus kelionių ir susibūrimų apribojimus, siekdama nustatyti ir spręsti krizės sukeltas saugos problemas, Agentūra daugiausia dėmesio skyrė nuolatinei stebėsenai. Įgyvendinant Agentūros projektą „Grįžimas prie įprastos veiklos“, buvo pasitelkta standartizacijos inspektorių techninė kompetencija, padėjusi atsitiesti nacionalinėms valdžios institucijoms. 

Tuo pat metu Agentūra parengė nuotolinių standartizacijos patikrinimų vykdymo metodiką, kuri leido atnaujinti patikrinimus. Nuotoliniai patikrinimai yra naujas darbo metodas – EASA ir tikrinamos institucijos bendrauja pasitelkdamos šiuolaikines technologijas. Dokumentų ir įrašų peržiūra, pokalbiai su darbuotojais ir tiesioginis stebėjimas vyksta nuotoliniu būdu, naudojant atitinkamas garso ir vaizdo ryšio priemones, rinkmenomis ir duomenimis dalijantis internetu.

Susipažinkite su inspektorių komandomis!

EASA ir nacionalinių institucijų darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja vykdydami standartizacijos veiklą ir palaiko tvirtą partnerystę.

Tikrintojų grupėms vadovauja EASA grupės vadovas. Į grupių sudėtį taip įeina kvalifikuoti EASA ir kitų nacionalinių institucijų inspektoriai, kurie savo žiniomis prisideda prie standartizacijos tinklo veiklos. Įprastai per metus EASA atlieka apie 100 standartizacijos patikrinimų visose ES valstybėse narėse. Juose dalyvauja apie 40 darbuotojų, kuriems padeda maždaug 100 komandos narių, komandiruotų iš nacionalinių institucijų.

Kad standartizacijos grupės išlaikytų reikiamą kompetencijos ir žinių, reikiamų šiai veiklai vykdyti, lygį, jų darbuotojai dalyvauja nuodugniai parengtose mokymų ir kvalifikacijos kėlimo programose.

Standartizacijos veiklą vykdantys EASA darbuotojai dirba EASA skrydžių standartų ir vadovybės direktoratuose.

Visą standartizacijos veiklą koordinuoja pagrindinis koordinatorius, atskaitingas skrydžių standartų skyriaus direktoriui, o jam padeda direktoriaus kabinetui priklausanti grupė (spustelėjus paveikslėlį bus atidarytas PDF failas).  

Standartizacijos proceso organizacinė schema