Τυποποίηση - παρακολούθηση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Η τυποποίηση, η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τους κοινούς κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας, αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα του EASA. Κάθε κράτος μέλος έχει συστήσει μία ή περισσότερες αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της ασφάλειας των δραστηριοτήτων της πολιτικής αεροπορίας στην επικράτειά τους. Οι δραστηριότητες τυποποίησης του EASA επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι:

  • το επιβατικό κοινό απολαμβάνει υψηλό και ενιαίο επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ,
  • ο κλάδος της αεροπορίας της ΕΕ επωφελείται από ίσους όρους ανταγωνισμού (ενιαία αγορά της ΕΕ),
  • οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρχές της ΕΕ αναγνωρίζονται αμοιβαία και θεωρούνται αξιόπιστα, και 
  • το ευρωπαϊκό σύστημα αναγνωρίζεται από τους διεθνείς εταίρους του.

Ποιες χώρες/κράτη αποτελούν μέρος του συστήματος;

Ο EASA διεξάγει δραστηριότητες τυποποίησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Ορισμένα κράτη εκτός ΕΕ που εφαρμόζουν τους κανόνες αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς υπόκεινται επίσης σε επιθεωρήσεις.

Δείτε τη σχηματική απεικόνιση που περιγράφει τη νομική βάση που διέπει την επιθεώρηση σε κάθε κράτος (κάντε κλικ στην εικόνα για άνοιγμα σε μορφή PDF). 

Κράτη τυποποίησης

Δραστηριότητες τυποποίησης – τι καλύπτουν;

Ο Οργανισμός διεξάγει δύο τύπους δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στον κανονισμό για την τυποποίηση:  

  • Επιθεωρήσεις των εθνικών αρχών, που πραγματοποιούνται από πολυεθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αεροπορίας. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν συνήθως δειγματοληπτικό έλεγχο οργανισμών (αεροπορικές εταιρείες, οργανισμοί συντήρησης, κ.λπ.) που βρίσκονται υπό την επίβλεψη της επιθεωρούμενης αρχής.
  • Συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ για την αεροπορική ασφάλεια από τις εθνικές αρχές. Οι εν λόγω δραστηριότητες συνεχούς παρακολούθησης (CMA) βασίζονται σε μια αξιολόγηση, βάσει δεδομένων, της ικανότητας των αρχών να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις επίβλεψης της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που συλλέγονται από πολλές εθνικές και διεθνείς πηγές.

Οι δραστηριότητες συνεχούς παρακολούθησης αποτελούν το πρωταρχικό στοιχείο: καθορίζουν την ιεράρχηση, τη συχνότητα και το εύρος των επιθεωρήσεων τυποποίησης, με τη βοήθεια ενός εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (το «μοντέλο τυποποίησης»), το οποίο αξιοποιεί όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα για τον καθορισμό μιας «βαθμολόγησης τυποποίησης» για κάθε κράτος μέλος σε κάθε τομέα της αεροπορίας.

Το ζήτημα της τυποποίησης είναι πιο περίπλοκο

Εκτός από την επιθεώρηση και την παρακολούθηση, σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τυποποίησης του EASA εστιάζει στην υποστήριξη και την παροχή βοήθειας στις εθνικές αρχές της ΕΕ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους με στόχο τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την πολιτική αεροπορία στις χώρες τους. 

Οι εθνικοί συντονιστές τυποποίησης από όλα τα κράτη συγκεντρώνονται σε τακτική βάση προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και ορθές πρακτικές, να συζητήσουν τις προκλήσεις και να συμβάλουν στη διατήρηση ενός ισχυρού και δίκαιου πνεύματος στον τομέα της τυποποίησης. 

Οι φάσεις της επιθεώρησης

Κάθε επιθεώρηση τυποποίησης χωρίζεται σε τρία στάδια: Στάδια τυποποίησης

  • προπαρασκευαστικό στάδιο
  • στάδιο επίσκεψης και
  • στάδιο αναφοράς και παρακολούθησης.

Οι διαδικασίες, οι οδηγίες και τα εργαλεία διασφαλίζουν ότι όλες οι επιθεωρήσεις ακολουθούν την ίδια προσέγγιση, καθώς και ότι υφίσταται το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου.

Ρίξτε μια ματιά στην επισκόπηση για να δείτε τι καλύπτεται (κάντε κλικ στην εικόνα για άνοιγμα σε μορφή PDF). 

 

Προσαρμογή σε νέες προκλήσεις: COVID-19

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο EASA χρειάστηκε να επανεξετάσει τον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τυποποίησης. Καθώς τέθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στα ταξίδια και τις συγκεντρώσεις, ο Οργανισμός εστίασε εκ νέου τις προτεραιότητές του στη συνεχή παρακολούθηση, προκειμένου να ανιχνεύσει και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αναδυόμενο ζήτημα ασφάλειας που θα προέκυπτε ως συνέπεια της κρίσης. Η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη των επιθεωρητών τυποποίησης ανασυντάχθηκε επίσης για την παροχή υποστήριξης στις εθνικές αρχές για την ανάκαμψη, στο πλαίσιο του έργου του Οργανισμού «Επιστροφή στην κανονική λειτουργία (RNO)». 

Παράλληλα, ο Οργανισμός ανέπτυξε μια μεθοδολογία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων τυποποίησης εξ αποστάσεως, οι οποίες επέτρεψαν την επανέναρξη των επιθεωρήσεων. Οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις αποτελούν μια νέα μέθοδο εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας η αλληλεπίδραση μεταξύ του EASA και της επιθεωρούμενης αρχής πραγματοποιείται με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Ο έλεγχος των εγγράφων και των αρχείων, οι συνεντεύξεις με το προσωπικό και η άμεση παρατήρηση πραγματοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως σύνδεσης, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας ήχου και βίντεο και την κοινοποίηση αρχείων και δεδομένων στο διαδίκτυο.

Γνωρίστε τις ομάδες επιθεώρησης!

Το προσωπικό του EASA και των εθνικών αρχών συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τυποποίησης και σχηματίζουν μια ισχυρή σύμπραξη.

Οι ομάδες επιθεώρησης καθοδηγούνται από έναν επικεφαλής ομάδας EASA, με ειδικευμένους επιθεωρητές από τον EASA και άλλες εθνικές αρχές που συμπληρώνουν την ομάδα και συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία τους στο δίκτυο τυποποίησης. Σε ένα τυπικό έτος, ο EASA διενεργεί περίπου 100 επιθεωρήσεις τυποποίησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στις οποίες συμμετέχουν περίπου 40 μέλη του προσωπικού, με την υποστήριξη περίπου 100 μελών ομάδας αποσπασμένων από εθνικές αρχές.

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης διασφαλίζουν ότι οι ομάδες τυποποίησης διατηρούν το απαραίτητο επίπεδο τεχνογνωσίας και γνώσεων για την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Το προσωπικό του EASA που ασχολείται με δραστηριότητες τυποποίησης βρίσκεται στις διευθύνσεις για τα πτητικά πρότυπα και τις εκτελεστικές διευθύνσεις του EASA.

Όλες οι δραστηριότητες τυποποίησης συντονίζονται από έναν κύριο συντονιστή, ο οποίος λογοδοτεί στον διευθυντή για τα πτητικά πρότυπα και υποστηρίζεται από μια ομάδα που βρίσκεται στο γραφείο του διευθυντή (κάντε κλικ στην εικόνα για άνοιγμα σε μορφή PDF).  

Οργανόγραμμα τυποποίησης