Standardizacija – spremljanje varnosti v civilnem letalstvu

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ena od glavnih nalog agencije EASA je standardizacija, pri kateri gre za spremljanje uporabe skupnih pravil EU o varnosti v letalstvu v vseh državah članicah. Vsaka država članica je ustanovila enega ali več organov, odgovornih za nadzor varnosti v dejavnostih civilnega letalstva na svojem ozemlju. Cilj dejavnosti agencije EASA na področju standardizacije je zagotoviti, da:

  • so potniki deležni visoke in enotne ravni varnosti v letalstvu po celotni EU;
  • ima letalska industrija EU enake konkurenčne pogoje (enotni trg EU);
  • so dovoljenja in certifikati, ki jih izdajajo pristojni organi EU, vzajemno priznani in zaupanja vredni ter 
  • je evropski sistem standardizacije priznan pri njenih mednarodnih partnerjih.

Katere države so del sistema?

Agencija EASA izvaja dejavnosti standardizacije v vseh državah članicah EU ter v Švici, na Norveškem in na Islandiji. Nekatere države zunaj EU, ki na določenih področjih uporabljajo pravila za varnost v letalstvu Evropske unije, so prav tako pod inšpekcijskim nadzorom agencije EASA.

Oglejte si shemo, na kateri je prikazano, katere države so pod inšpekcijskim nadzorom in na kateri pravni podlagi (za odpiranje dokumenta v obliki PDF klini na sliko). 

Države v sistemu standardizacije

Dejavnosti standardizacije – kaj zajemajo?

Agencija EASA izvaja dve vrsti dejavnosti, kot sta opredeljeni v uredbi o standardizaciji:  

  • inšpekcijski pregledi pri nacionalnih pristojnih organih, ki jih izvajajo večnacionalne skupine strokovnjakov. Tovrstni inšpekcijski pregledi običajno zajamejo določen vzorec organizacij (letalske družbe, organizacije, odgovorne za vzdrževanje itd.), ki so pod inšpekcijskim nadzorom agencije.
  • Stalno spremljanje nacionalnih pristojnih organov glede izvajanja zakonodaje EU o varnosti v letalstvu. Te dejavnosti stalnega spremljanja (CMA) temeljijo na podatkovno vodeni oceni sposobnosti pristojnih organov za izvajanje njihovih pristojnosti v zvezi z nadzorom varnosti z uporabo širokega nabora podatkov, zbranih iz več nacionalnih in mednarodnih virov.

Dejavnosti stalnega spremljanja so krovni element: od njih je odvisno opredeljevanje prednosti, pogostosti in obsega inšpekcijskih pregledov standardiziranja s pomočjo orodja za podporo pri odločanju (standardizacijskega modela), ki uporablja vse zbrane podatke za določitev „ocene standardizacije“ za vsako državo članico in za vsako področje letalskega prometa.

Drugi vidiki standardizacije

Poleg inšpekcijskega nadzora in spremljanja agencija EASA namenja znaten del dejavnosti standardizacije podpori in pomoči nacionalnim pristojnim organom pri izpolnjevanju njihovih nalog v zvezi z ohranjanjem varnega okolja za civilno letalstvo v teh državah. 

Nacionalni koordinatorji za standardizacijo iz vseh držav se redno srečujejo, da bi izmenjali svoje zamisli in dobre prakse, razpravljali o izzivih in prispevali k trdni in pravični kulturi standardizacije. 

Faza inšpekcijskega pregleda

Vsak inšpekcijski pregled standardiziranja je razdeljen na tri faze: Faze sistema standardizacije

  • pripravljalna faza
  • faza obiska in
  • faza poročanja in nadaljnjega spremljanja.

Postopki, smernice in orodja zagotavljajo, da vsi inšpekcijski pregledi temeljijo na enakem pristopu in imajo ustrezno raven natančnosti.

Odprite pregled, da si boste lahko ogledali, kaj je zajeto (za odpiranje dokumenta v obliki PDF kliknite na sliko). 

 

Prilagajanje novim izzivom: covid-19

Med pandemijo covida-19 je morala agencija EASA na novo razmisliti o svojem načinu izvajanja dejavnosti standardizacije. Ker so bile uvedene znatne omejitve potovanj in druženj, je agencija svoje prednostne naloge ponovno osredotočila na stalno spremljanje, da bi odkrila in obravnavala morebitna nova varnostna vprašanja, ki so posledica krize. Tehnično strokovno znanje inšpektorjev za standardizacijo je bilo prerazporejeno tudi za zagotavljanje podpore nacionalnim organom pri obnovi v okviru projekta agencije EASA „Vrnitev v normalno delovanje (RNO)“. 

Hkrati je agencija EASA razvila metodologijo za izvajanje inšpekcijskih pregledov standardiziranja na daljavo, kar je omogočilo nadaljevanje inšpekcijskih pregledov. Inšpekcijski pregledi na daljavo so nova delovna metoda, pri kateri sodelovanje med agencijo EASA in organom, ki je predmet inšpekcijskega pregleda, poteka z uporabo sodobnih tehnologij. Pregled dokumentov in zapisov, razgovori z osebjem in neposredno opazovanje potekajo prek povezave na daljavo z uporabo ustreznih orodij za avdio- in videokomunikacijo ter izmenjavo datotek in podatkov na spletu.

Spoznajte skupine za inšpekcijske preglede!

Osebje agencije EASA in nacionalnih pristojnih organov tesno sodeluje med dejavnostmi standardizacije in si prizadeva za trdno partnerstvo.

Skupine za inšpekcijske preglede usklajuje vodja skupine pri agenciji EASA, dopolnjujejo pa jih usposobljeni inšpektorji iz agencije EASA in drugih nacionalnih organov, ki s svojim strokovnim znanjem prispevajo k mreži za standardizacijo. Agencija EASA običajno opravi približno 100 inšpekcijskih pregledov standardiziranja na leto v vseh državah članicah EU, pri čemer sodeluje približno 40 članov osebja agencije in približno 100 strokovnjakov, napotenih iz nacionalnih organov.

Celoviti programi usposabljanja in kvalifikacij zagotavljajo, da skupine za standardizacijo ohranjajo potrebno raven strokovnega znanja in izkušenj za izvajanje teh dejavnosti.

Osebje agencije EASA, ki se ukvarja z dejavnostmi standardizacije, prihaja iz direktorata za standarde v letalstvu in izvršnega direktorata pri agenciji EASA.

Vse dejavnosti standardizacije usklajuje glavni koordinator, ki poroča direktorju direktorata za standarde v letalstvu, pomaga pa mu ekipa iz urada direktorja (za odpiranje dokumenta v obliki PDF kliknite na sliko).  

Organizacijska shema sistema standardizacije