Standartizācija – civilās aviācijas drošības pārraudzība

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Viens no EASA pamatuzdevumiem ir standartizācija un pārraudzība attiecībā uz to, kā katra dalībvalsts piemēro kopīgos ES noteikumus par aviācijas drošību. Katrā dalībvalstī ir izveidota viena vai vairākas iestādes, kas atbildīgas par civilās aviācijas darbību drošības uzraudzību to teritorijā. EASA standartizācijas darbību mērķis ir nodrošināt, ka:

  • ceļotājiem ir augsts un vienāds aviācijas drošības līmenis visā ES,
  • ES aviācijas nozare gūst labumu no vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem (ES vienotā tirgus),
  • ES iestāžu izdotie apstiprinājumi un sertifikāti ir savstarpēji atzīti un uzticami, kā arī 
  • Eiropas sistēmu atzīst tās starptautiskie partneri.

Kādas zemes/valstis ietilpst sistēmā?

EASA veic standartizācijas darbības visās ES dalībvalstīs, kā arī Šveicē, Norvēģijā un Islandē. Inspekcijas attiecas arī uz trešām valstīm, kas konkrētās jomās piemēro ES aviācijas drošības noteikumus.

Aplūkojiet shēmu, kurā izskaidrots, uz kāda juridiskā pamata kuras valstis tiek inspicētas (noklikšķiniet uz attēla, lai atvērtu PDF formātā). 

STD valstis

Standartizācijas darbības – uz ko tās attiecas?

Aģentūra veic divu veidu darbības, kā noteikts Standartizācijas regulā:  

  • valsts iestāžu pārbaudes, ko veic daudzvalstu aviācijas ekspertu komandas. Šādās inspekcijās parasti iekļauj atlasītas organizācijas (aviokompānijas, tehniskās apkopes organizācijas u. tml.), kuras ir inspicētās iestādes pārraudzībā.
  • Pastāvīga pārraudzība par to, kā valsts iestādes piemēro ES aviācijas drošības noteikumus. Šādu pastāvīgas pārraudzības darbību (PPD) pamatā ir uz datiem balstīts novērtējums par iestāžu spēju pildīt savus drošības pārraudzības pienākumus, izmantojot plašu datu diapazonu, kas savākti no vairākiem valstu un starptautiskiem avotiem.

Pastāvīgas pārraudzības darbības ir visaptverošs elements. Ar to nosaka standartizācijas inspekciju prioritātes, biežumu un tvērumu, izmantojot lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentu (“standartizācijas modeli), kurā izmanto visus savāktos datus, lai katrai dalībvalstij noteiktu “standartizācijas reitingu” katrā aviācijas jomā.

Plašāk par standartizāciju

Bez inspicēšanas un pārraudzības nozīmīga daļa EASA standartizācijas darbību ir orientētas uz atbalstu un palīdzību ES valsts iestādēm, pildot to uzdevumus, lai uzturētu civilajai aviācijai drošu vidi savās valstīs. 

Nacionālie standartizācijas koordinatori no visām valstīm regulāri pulcējas, lai apmainītos ar idejām un labu praksi, apspriestu problēmas un palīdzētu saglabāt spēcīgu un taisnīgu standartizācijas kultūru. 

Inspekcijas posmi

Katra standartizācijas inspekcija ir sadalīta trīs posmos: STD posmi, t. i.,

  • sagatavošanas posms;
  • apmeklējuma posms;
  • ziņošanas un turpmāko pasākumu posms.

Procedūras, pamatnostādnes un rīki nodrošina, ka visās inspekcijās tiek ievērota viena un tā pati pieeja un ka tās tiek veiktas ar pienācīgu rūpību.

Skatiet pārskatu, lai redzētu, kas tajā ietverts (noklikšķiniet uz attēla, lai atvērtu PDF formātā). 

 

Pielāgošanās jauniem izaicinājumiem: Covid-19

Covid-19 pandēmijas laikā EASA bija jāatrod jauns veids standartizācijas darbību veikšanai. Tā kā tika ieviesti būtiski ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi, Aģentūra pārorientēja savas prioritātes uz pastāvīgu pārraudzību, lai atklātu un risinātu jebkādas jaunas drošības problēmas, kas radušās krīzes rezultātā. Standartizācijas inspektoru tehniskā kompetence arī tika pārdislocēta, lai sniegtu valstu iestādēm atveseļošanas atbalstu aģentūras projekta “Atgriešanās uz normālu darbību (Return to Normal Operation)” ietvaros. 

Paralēli Aģentūra izstrādāja metodiku standartizācijas inspekciju attālinātai veikšanai, ļaujot atsākt inspekcijas. Attālinātas inspekcijas ir jauna darba metode, kurā EASA un inspicētās iestādes mijiedarbība notiek, izmantojot modernas tehnoloģijas. Dokumentu un reģistru pārskatīšana, intervijas ar darbiniekiem un tieša novērošana notiek caur attālinātu savienojumu, izmantojot piemērotus audio un videosakaru rīkus un apmainoties ar failiem un datiem tiešsaistē.

Sagaidiet inspekcijas grupu!

EASA un valsts iestāžu darbinieki cieši sadarbojas standartizācijas darbību laikā un veido spēcīgu partnerību.

EASA grupas vadītājs vada inspekcijas grupas, savukārt kvalificēti inspektori no EASA un citām valsts iestādēm papildina grupu un ar savu pieredzi sniedz ieguldījumu standartizācijas tīklā. Parasti gada laikā EASA veic aptuveni 100 standartizācijas inspekciju visās ES dalībvalstīs, iesaistot aptuveni 40 darbinieku un ar aptuveni 100 grupas locekļu atbalstu, kas norīkoti no valstu iestādēm.

Ar visaptverošas apmācības un kvalifikācijas programmām nodrošina standartizācijas grupām nepieciešamo kompetences un zināšanu līmeni šo darbību veikšanai.

EASA personāls, kas nodarbojas ar standartizācijas darbībām, ir izvietots EASA Lidojumu standartu direktorātā un izpilddirektorātos.

Galvenais koordinators, kurš atskaitās Lidojumu standartu direktoram un kuru atbalsta grupa, kas izvietota direktora birojā, koordinē visas standartizācijas darbības (noklikšķiniet uz attēla, lai atvērtu PDF formātā).  

STD struktūrshēma