Standardoinnin avulla seurataan siviili-ilmailun turvallisuutta

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Standardointi on yksi EASAn keskeisiä tehtäviä, ja sen avulla seurataan, miten kukin jäsenvaltio soveltaa ilmailun turvallisuutta koskevia EU:n yhteisiä sääntöjä. Kukin jäsenvaltio on perustanut yhden tai useamman viranomaisen, joka vastaa siviili-ilmailutoiminnan turvallisuusvalvonnasta alueellaan. EASAn standardointitoimilla pyritään varmistamaan, että

  • lentomatkustajat nauttivat lentoturvallisuuden korkeasta ja yhdenmukaisesta tasosta kaikkialla EU:ssa
  • ilmailuala EU:ssa hyötyy tasapuolisista toimintaedellytyksistä (EU:n sisämarkkinat)
  • EU:n viranomaisten myöntämät hyväksynnät ja todistukset ovat vastavuoroisesti tunnustettuja ja luotettavia ja 
  • kansainväliset kumppanit tunnustavat eurooppalaisen järjestelmän.

Mitkä maat/valtiot kuuluvat järjestelmään?

EASA toteuttaa standardointitoimia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Sveitsissä, Norjassa ja Islannissa. Tarkastuksia tehdään myös tiettyihin EU:n ulkopuolisiin valtioihin, jotka soveltavat tietyillä alueilla EU:n lentoturvallisuussääntöjä.

Tutustu kaavioon, josta käy ilmi tarkastettavat valtiot ja tarkastuksen oikeusperusta (napsauta kuvaa avataksesi sen PDF-muodossa)

Valtiot standardoinnin piirissä

Mitä standardointitoimiin sisältyy?

Virasto toteuttaa kahdentyyppisiä toimia standardointiasetuksen määritelmien mukaisesti:  

  • Kansallisten viranomaisten tarkastukset, joita tekevät monikansalliset ilmailualan asiantuntijaryhmät. Tällaiset tarkastukset käsittävät yleensä otannan tarkastetun viranomaisen valvomista organisaatioista (lentoyhtiöt, huolto-organisaatiot jne.).
  • Kansallisten viranomaisten jatkuva seurata sen osalta, miten ne soveltavat EU:n lentoturvallisuusmääräyksiä. Tällaiset jatkuvat seurantatoimet perustuvat datavetoiseen arviointiin siitä, miten viranomaiset pystyvät täyttämään turvallisuusvalvontatehtävänsä, ja siinä käytetään monenlaisia, useista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä kerättyjä tietoja.

Jatkuva seuranta on kokonaisvaltaista: se määrittää standardointitarkastusten priorisoinnin, tiheyden ja laajuuden sellaisen päätöksentekoa tukevan välineen (standardointimalli) avulla, jossa käytetään kaikkia kerättyjä tietoja ”standardointiluokituksen” määrittämiseksi kullekin jäsenvaltiolle kullakin ilmailun alalla.

Standardointiin kuuluu paljon muutakin

Tarkastuksen ja seurannan lisäksi merkittävä osa EASAn standardointitoimintaa keskittyy EU:n kansallisten viranomaisten tukemiseen ja auttamiseen niiden suorittaessa tehtäviään siviili-ilmailun turvallisen ympäristön ylläpitämiseksi maissaan. 

Kaikkien valtioiden kansalliset standardointikoordinaattorit kokoontuvat säännöllisesti vaihtamaan ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, keskustelemaan haasteista ja tukemaan vahvan ja oikeudenmukaisen standardointikulttuurin säilyttämistä. 

Tarkastusvaiheet

Kukin standardointitarkastus jakautuu kolmeen vaiheeseen: Standardointivaiheet

  • valmisteluvaihe
  • tarkastuskäyntivaihe ja
  • raportointi- ja seurantavaihe.

Menettelyillä, ohjeilla ja välineillä varmistetaan, että kaikissa tarkastuksissa noudatetaan samaa lähestymistapaa ja että niissä on asianmukainen valvonnan taso.

Yleiskuvasta näet, mitä standardointi kattaa (napsauta kuvaa avataksesi PDF-tiedoston). 

 

Sopeutuminen uusiin haasteisiin: Covid-19

Covid-19-pandemian aikana EASAn oli pohdittava uudelleen tapaansa toteuttaa standardointitoimia. Koska merkittäviä matkustus- ja kokoontumisrajoituksia otettiin käyttöön, virasto keskitti painopisteensä jatkuvaan seurantaan havaitakseen kriisin seurauksena ilmenevät turvallisuuskysymykset ja puuttuakseen niihin. Standardointitarkastajien tekninen asiantuntemus siirrettiin palvelemaan kansallisia viranomaisia pandemiasta toipumiseksi. Tämä oli osa viraston hanketta, jossa tuettiin paluuta normaaliin toimintaan. 

Virasto kehitti samanaikaisesti menetelmän standardointitarkastusten tekemiseksi etäyhteyden välityksellä, mikä mahdollisti tarkastusten jatkamisen. Etätarkastukset ovat uusi työmenetelmä, jossa EASAn ja tarkastetun viranomaisen välinen vuorovaikutus tapahtuu nykyaikaisen teknologian avulla. Asiakirjojen ja tallenteiden tarkastelu, henkilöstön haastattelut ja suora tarkkailu tapahtuvat etäyhteyden kautta käyttämällä sopivia ääni- ja videoviestinnän välineitä sekä jakamalla tiedostoja ja tietoja verkossa.

Tutustu tarkastusryhmiin!

EASA ja kansallisten viranomaisten henkilöstö tekevät tiivistä yhteistyötä standardointitoimien aikana, ja niiden välillä vallitsee vahva kumppanuus.

Tarkastusryhmiä johtaa EASAn ryhmänvetäjä, ja EASAn ja kansallisten viranomaisten pätevät tarkastajat täydentävät ryhmiä ja antavat asiantuntemuksensa standardointiverkoston käyttöön. Tavanomaisen vuoden aikana EASA tekee noin 100 standardointitarkastusta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Niihin osallistuu noin 40 henkilöstön jäsentä ja noin 100 ryhmän jäsentä kansallisista viranomaisista.

Kattavat koulutus- ja pätevöitymisohjelmat varmistavat, että standardointiryhmien tarvitsemaa asiantuntemuksen ja tietämyksen tasoa ylläpidetään näiden toimien toteuttamiseksi.

EASAn standardointitoimista vastaava henkilöstö työskentelee EASAn lentostandardeja ja toimeenpanoa käsittelevissä osastoissa.

Kaikkia standardointitoimia koordinoi pääkoordinoija, joka raportoi lentostandardeista vastaavalle päällikölle ja jota tukee johtajan toimistossa työskentelevä ryhmä (napsauta kuvaa avataksesi PDF-muodossa).  

Standardoinnin organisaatiokaavio