Normalisatie – toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Normalisatie, het toezicht op de wijze waarop elke lidstaat de gemeenschappelijke EU-regels inzake luchtvaartveiligheid toepast, is een van de kerntaken van EASA. Elke lidstaat heeft een of meer autoriteiten opgericht die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidstoezicht op de burgerluchtvaartactiviteiten op het grondgebied van de betreffende lidstaat. De normalisatieactiviteiten van EASA hebben tot doel ervoor te zorgen dat:

  • reizigers in de hele EU een gelijkwaardig hoog niveau van luchtvaartveiligheid genieten;
  • de EU-luchtvaartsector kan profiteren van een gelijk speelveld (de eengemaakte markt van de EU);
  • door EU-autoriteiten afgegeven goedkeuringen en certificaten wederzijds worden erkend en vertrouwd, en 
  • het Europese systeem wordt erkend door de internationale partners van EASA.

Welke landen/staten maken deel uit van het systeem?

EASA voert normalisatieactiviteiten uit in alle EU-lidstaten, alsook in Zwitserland, Noorwegen en IJsland. Bepaalde niet-EU-landen die de EU-regels inzake luchtvaartveiligheid op specifieke gebieden toepassen, worden eveneens geïnspecteerd.

Bekijk het schema waarin wordt uitgelegd welke landen op welke rechtsgrondslag worden geïnspecteerd (klik op de afbeelding om het schema als pdf-bestand te openen). 

NRM-staten

Normalisatieactiviteiten – wat houden ze in?

Het Agentschap voert twee soorten activiteiten uit, zoals gedefinieerd in de normalisatieverordening:  

  • inspecties van nationale autoriteiten, uitgevoerd door multinationale teams van luchtvaartdeskundigen. Dergelijke inspecties omvatten gewoonlijk een steekproef van organisaties (luchtvaartmaatschappijen, onderhoudsorganisaties enz.) die onder toezicht staan van de geïnspecteerde autoriteit;
  • permanent toezicht op de toepassing door de nationale autoriteiten van de EU-verordeningen inzake luchtvaartveiligheid. Dergelijke activiteiten voor permanent toezicht zijn gebaseerd op een gegevensgestuurde beoordeling van het vermogen van de autoriteiten om zich van hun verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheidstoezicht te kwijten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed scala aan gegevens uit verschillende nationale en internationale bronnen.

De activiteiten voor permanent toezicht vormen het overkoepelende element van de werkzaamheden: op basis hiervan worden de prioritering, frequentie en reikwijdte van normalisatie-inspecties bepaald, met behulp van een besluitvormingsondersteunend instrument (het “normalisatiemodel”) dat alle verzamelde gegevens gebruikt om een “normalisatiebeoordeling” voor elke lidstaat en op elk luchtvaartgebied vast te stellen.

Normalisatie houdt meer in

Naast inspecties en toezicht is een belangrijk deel van de normalisatieactiviteiten van EASA erop gericht de nationale autoriteiten van de EU te ondersteunen en bij te staan bij het vervullen van hun taken om een veilige burgerluchtvaart in hun land te handhaven. 

Nationale normalisatiecoördinatoren uit alle landen komen regelmatig bijeen om ideeën en goede praktijken uit te wisselen, uitdagingen te bespreken en een sterke en rechtvaardige normalisatiecultuur in stand te houden. 

De inspectiefasen

Elke normalisatie-inspectie bestaat uit drie fasen: NRM-fasen

  • voorbereidende fase,
  • bezoekfase, en
  • rapportage- en follow-upfase.

De vastgestelde procedures, richtsnoeren en instrumenten zorgen ervoor dat alle inspecties op dezelfde manier worden uitgevoerd en het juiste niveau van toezicht bieden.

Bekijk het overzicht om erachter te komen wat tijdens een inspectie aan bod komt (klik op de afbeelding om het overzicht als pdf-bestand te openen). 

 

Aanpassing aan nieuwe uitdagingen: COVID-19

Tijdens de COVID-19-pandemie moest EASA zijn normalisatieactiviteiten opnieuw vormgeven. Aangezien er aanzienlijke reis- en samenkomstbeperkingen werden ingesteld, heeft het Agentschap zijn prioriteiten verlegd naar permanent toezicht om eventuele veiligheidsproblemen als gevolg van de crisis op te sporen en aan te pakken. De technische deskundigheid van de normalisatie-inspecteurs werd eveneens op een andere manier ingezet, namelijk om ondersteuning bij het herstel na COVID-19 te bieden aan de nationale autoriteiten, als onderdeel van het EASA-project “Return to Normal Operation”. 

Tegelijkertijd ontwikkelde het Agentschap een methode om normalisatie-inspecties op afstand uit te voeren, waardoor de inspecties konden worden hervat. Inspecties op afstand zijn een nieuwe werkmethode waarbij de interactie tussen EASA en de geïnspecteerde autoriteit plaatsvindt door middel van moderne technologieën. Het beoordelen van documenten en verslagen, gesprekken met personeelsleden en directe observatie vinden allemaal plaats via een verbinding op afstand, met behulp van geschikte audio- en videocommunicatiemiddelen en het online delen van bestanden en gegevens.

Maak kennis met de inspectieteams!

De medewerkers van EASA en de nationale autoriteiten werken tijdens normalisatieactiviteiten nauw samen en vormen een sterk partnerschap.

De inspectieteams worden geleid door een leidinggevende van EASA, terwijl gekwalificeerde inspecteurs van EASA en andere nationale autoriteiten de teams aanvullen en met hun deskundigheid bijdragen aan het normalisatienetwerk. Per jaar voert EASA gemiddeld zo’n honderd normalisatie-inspecties uit in alle EU-lidstaten. Daarbij zijn ongeveer veertig personeelsleden van EASA en ongeveer honderd gedetacheerde teamleden van nationale autoriteiten betrokken.

Dankzij uitgebreide opleidings- en kwalificatieprogramma’s wordt ervoor gezorgd dat de normalisatieteams het nodige niveau van deskundigheid en kennis behouden om deze activiteiten uit te voeren.

Het EASA-personeel dat verantwoordelijk is voor normalisatieactiviteiten is ondergebracht in de directoraten Vluchtnormen en Uitvoering van EASA.

Alle normalisatieactiviteiten worden aangestuurd door een hoofdcoördinator, die rapporteert aan de directeur Vluchtnormen en wordt ondersteund door een team van de directeur van EFSA (klik op de afbeelding om het organogram als pdf te openen).  

NRM-organogram