Стандартизация — мониторинг на безопасността на гражданското въздухоплаване

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Стандартизацията, наблюдението на начина, по който всяка държава членка прилага общите правила на ЕС относно авиационната безопасност, е една от основните задачи на EASA. Всяка държава членка е създала един или повече органи, отговарящи за надзора на безопасността на дейностите на гражданското въздухоплаване на нейна територия. Дейностите по стандартизация на EASA имат за цел да гарантират, че:

  • пътуващите граждани се ползват с високо и еднакво равнище на авиационна безопасност в целия ЕС;
  • авиационният сектор на ЕС се ползва от еднакви условия на конкуренция (единен пазар на ЕС);
  • одобренията и сертификатите, издадени от органите на ЕС, се признават взаимно и се ползват с доверие; 
  • Европейската система е призната от нейните международни партньори.

Кои държави са част от системата?

EASA извършва дейности по стандартизация във всички държави — членки на ЕС, както и в Швейцария, Норвегия и Исландия. Някои държави извън ЕС, които прилагат правилата на ЕС за авиационна безопасност в конкретни области, също подлежат на инспекции.

Вижте схемата, която обяснява кои държави се проверяват на какво правно основание (кликнете върху изображението, за да се отвори като PDF). 

Държави, извършващи стандартизация

Дейности по стандартизация — какво обхващат те?

Агенцията извършва два вида дейности, както е определено в Регламента за стандартизацията:  

  • Инспекции на националните органи, извършвани от многонационални екипи от експерти в областта на въздухоплаването. Такива инспекции обикновено включват извадка от организации (авиокомпании, организации за поддръжка и други), които са под надзора на инспектирания орган.
  • Непрекъснато наблюдение на прилагането от страна на националните органи на разпоредбите на ЕС в областта на авиационната безопасност. Тези дейности по непрекъснато наблюдение (ДНН) се основават на базирана на данни оценка на способността на органите да изпълняват своите отговорности по надзора на безопасността, като използват широк набор от данни, събрани от множество национални и международни източници.

Дейностите по непрекъснато наблюдение са основният елемент: те определят определянето на приоритети, честотата и обхвата на инспекциите за стандартизация с помощта на инструмент за подпомагане на вземането на решения („Модел за стандартизация”), който използва всички събрани данни за определяне на „рейтинг за стандартизация“ за всяка държава членка във всяка област на въздухоплаването.

Стандартизацията е нещо много повече

Освен инспектирането и наблюдението, значителна част от дейностите по стандартизация на EASA се съсредоточават върху подкрепата и подпомагането на националните органи на ЕС при изпълнението на задачите им за поддържане на безопасна среда за гражданското въздухоплаване в техните държави. 

Националните координатори по стандартизация от всички държави се събират редовно, за да обменят идеи и добри практики, да обсъждат предизвикателствата и да помагат за поддържането на силна и справедлива култура на стандартизация. 

Фази на инспекцията

Всяка инспекция по стандартизация е разделена на три фази: Фазите на стандартизацията

  • подготвителна фаза;
  • фаза на посещение;
  • фаза на докладване и проследяване.

Процедурите, насоките и инструментите гарантират, че всички инспекции следват един и същ подход и имат подходящо ниво на контрол.

Разгледайте прегледа, за да видите какво е обхванато (кликнете върху изображението, за да се отвори като PDF). 

 

Адаптиране към новите предизвикателства: COVID-19

По време на пандемията от COVID-19 EASA трябваше да преосмисли начина си на провеждане на дейностите по стандартизация. Тъй като бяха въведени значителни ограничения за пътувания и събирания, Агенцията пренасочи приоритетите си към постоянно наблюдение, за да открие и реши всеки възникнал проблем с безопасността вследствие на кризата. Техническият експертен опит на инспекторите по стандартизация също беше преразпределен, за да предостави подкрепа за възстановяване на националните органи като част от проекта на Агенцията „Връщане към нормална работа (ВНР)“. 

Успоредно с това Агенцията разработи методология за дистанционно провеждане на свързани със стандартизация инспекции, което дава възможност за възобновяване на инспекциите. Дистанционните инспекции са нов метод на работа, при който взаимодействието между EASA и инспектирания орган се осъществява чрез използване на съвременни технологии. Прегледът на документи и записи, интервютата с персонала и прякото наблюдение се извършват чрез отдалечена връзка, като се използват подходящи инструменти за аудио и видео комуникация и споделяне на файлове и данни онлайн.

Запознайте се с екипите, извършващи инспекциите!

EASA и служителите на националните органи работят в тясно сътрудничество по време на дейностите по стандартизация и установяват силно партньорство.

Екипите по инспекциите се ръководят от ръководител на екипа на EASA, като квалифицирани инспектори от EASA и други национални органи допълват екипа и допринасят със своя експертен опит за мрежата за стандартизация. През една типична година EASA извършва около 100 инспекции за стандартизация във всички държави — членки на ЕС, в които участват около 40 служители и с подкрепата на около 100 членове на екипа, командировани от националните органи.

Всеобхватните програми за обучение и квалификация гарантират, че екипите по стандартизация поддържат необходимото ниво на експертен опит и знания за извършване на тези дейности.

Персоналът на EASA, занимаващ се с дейности по стандартизация, се намира в Стандартите за полети и изпълнителните дирекции на EASA.

Всички дейности по стандартизация се координират от главен координатор, който докладва на директора на Стандартите за полети и се подпомага от екип, който се намира в офиса на директора (кликнете върху изображението, за да отворите като PDF).  

Организационна диаграма на стандартизацията