Standardizacija – praćenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Standardizacija, odnosno praćenje načina na koji svaka država članica primjenjuje zajednička pravila EU-a o sigurnosti zračnog prometa, jedna je od temeljnih zadaća EASA-e. Svaka država članica osnovala je jedno ili više tijela odgovornih za nadzor sigurnosti aktivnosti civilnog zrakoplovstva na svojem državnom području. Svojim aktivnostima standardizacije EASA nastoji osigurati sljedeće:

  • putnici uživaju visoku i jedinstvenu razinu sigurnosti zračnog prometa u cijelom EU-u
  • zrakoplovna industrija EU-a ostvaruje koristi od ravnopravnih uvjeta poslovanja (jedinstveno tržište EU-a)
  • odobrenja i potvrde koje izdaju nadležna tijela u EU-u međusobno se priznaju i poštuju, te 
  • europski sustav priznaju međunarodni partneri.

Koje su zemlje/države članice sustava?

EASA obavlja aktivnosti standardizacije u svim državama članicama EU-a, te u Švicarskoj, Norveškoj i Islandu. Inspekcijski nadzori obavljaju se i u nekim državama izvan EU-a koje u određenim područjima primjenjuju pravila EU-a o sigurnosti zračnog prometa.

Pogledajte shematski prikaz koji prikazuje u kojim se državama obavljaju inspekcijski nadzori i na kojoj pravnoj osnovi (kliknite na sliku kako biste otvorili u formatu PDF). 

STD – države

Što obuhvaćaju aktivnosti standardizacije?

Agencija obavlja dvije vrste aktivnosti, kako je utvrđeno u Uredbi o standardizaciji:  

  • inspekcijske nadzore u nacionalnim nadležnim tijelima, koje provode višenacionalni timovi zrakoplovnih stručnjaka. Ti inspekcijski nadzori obično obuhvaćaju uzorkovanje organizacija (zračnih prijevoznika, organizacija za održavanje itd.) koje nadzire nadležno u tijelo u kojem se obavlja inspekcijski nadzor
  • stalno praćenje primjene propisa EU-a o sigurnosti zračnog prometa u nacionalnim nadležnim tijelima. Aktivnosti stalnog praćenja temelje se na procjeni, utemeljenoj na podatcima, sposobnosti nadležnih tijela da ispunjavaju svoje odgovornosti u vezi s nadzorom sigurnosti, a pri procjeni se koristi širok raspon podataka prikupljenih iz više nacionalnih i međunarodnih izvora.

Aktivnosti stalnog praćenja sveobuhvatan su element na temelju kojeg se određuju prioriteti, učestalost i obuhvat inspekcijskih nadzora u području standardizacije s pomoću alata za podršku pri donošenju odluka („model standardizacije”) koji se koristi svim prikupljenim podatcima kako bi se utvrdila „standardizacijska ocjena” za svaku državu članicu u svakom području zračnog prometa.

Dodatni elementi standardizacije

Osim inspekcijskog nadzora i praćenja, znatan dio EASA-inih aktivnosti standardizacije usmjeren je na pružanje potpore i pomoći nacionalnim tijelima u EU-u pri ispunjavanju njihovih zadaća u pogledu očuvanja sigurnog okruženja za civilno zrakoplovstvo u njihovim zemljama. 

Nacionalni koordinatori za standardizaciju iz svih država članica redovito se sastaju kako bi razmjenjivali ideje i dobre prakse, raspravljali o izazovima i pridonijeli održavanju snažne i pravedne kulture standardizacije. 

Faze inspekcijskog nadzora

Svaki inspekcijski nadzor podijeljen je u tri faze: STD – faze

  • pripremnu fazu
  • fazu posjeta i
  • fazu izvješćivanja i praćenja.

Postupcima, smjernicama i alatima osigurava se primjena istog pristupa i primjerene razine strogosti tijekom svih inspekcijskih nadzora.

Pogledajte što je sve obuhvaćeno (kliknite na sliku kako biste otvorili u formatu PDF). 

 

Prilagodba novim izazovima: COVID-19

EASA je morala osmisliti nov način obavljanja svojih aktivnosti standardizacije tijekom pandemije bolesti COVID-19. Nakon što su uvedena stroga ograničenja putovanja i okupljanja, Agencija je preusmjerila svoje prioritete na stalno praćenje kako bi se otkrili i otklonili svi eventualni problemi u pogledu sigurnosti koji bi mogli nastati kao posljedica krize. Tehnička stručna znanja inspektora u području standardizacije također su preusmjerena na pružanje potpore nacionalnim tijelima u procesu oporavka u okviru projekta Agencije pod nazivom „Povratak u normalni rad” (Return to Normal Operation – RNO) 

Usporedo s tim, Agencija je izradila metodologiju za daljinsko obavljanje inspekcijskih nadzora u području standardizacije, čime je omogućeno ponovno obavljanje inspekcijskih nadzora. Inspekcijski nadzori na daljinu nov su način rada, pri kojem se interakcija između EASA-e i nadležnog tijela u kojem se provodi inspekcijski nadzor ostvaruje putem modernih tehnologija. Pregled dokumenata i evidencija, razgovori s osobljem i izravno opažanje odvijaju se putem daljinske veze i upotrebljavaju se prikladni alati za audio i audiovizualnu komunikaciju, a datoteke i podatci dijele se putem interneta.

Upoznajte timove za inspekcijski nadzor

Osoblje EASA-e i nacionalnih nadležnih tijela blisko surađuje tijekom aktivnosti standardizacije, stvarajući pritom snažno partnerstvo.

Timovima za inspekcijski nadzor rukovodi voditelj tima iz EASA-e, a ostali članovi tima su kvalificirani inspektori iz EASA-e i nacionalnih nadležnih tijela. Svojim stručnim znanjima oni pridonose radu mreže za standardizaciju. U uobičajenim okolnostima EASA godišnje obavi oko 100 inspekcijskih nadzora u području standardizacije u svim državama članicama EU-a. U njima sudjeluje oko 40 članova osoblja, uz pomoć oko 100 članova tima upućenih iz nacionalnih nadležnih tijela.

Provedbom sveobuhvatnih programa osposobljavanja i stjecanja kvalifikacije osigurava se da članovi timova za standardizaciju raspolažu potrebnim stručnim znanjima i vještinama za obavljanje tih aktivnosti.

Osoblje EASA-e koje sudjeluje u aktivnostima standardizacije raspoređeno je u Upravi za standarde letenja i Izvršnoj upravi pri EASA-i.

Sve aktivnosti standardizacije koordinira glavni koordinator, koji o tome izvješćuje direktora za standarde letenja, uz potporu tima u Uredu direktora (kliknite na sliku kako biste otvorili u formatu PDF).  

STD – organizacijska shema