Normalizácia – monitorovanie bezpečnosti civilného letectva

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Normalizácia, čiže monitorovanie spôsobu, akým každý členský štát uplatňuje spoločné pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti letectva, je jednou z hlavných úloh agentúry EASA. Každý členský štát zriadil jeden alebo viacero orgánov zodpovedných za dohľad nad činnosťami civilného letectva na svojom území. Cieľom činností agentúry EASA v oblasti normalizácie je zabezpečiť, aby:

  • Cestujúci mali prístup k vysokej a rovnakej miere bezpečnosti letectva v celej EÚ,
  • letecký priemysel v EÚ mal rovnaké podmienky (jednotný trh EÚ),
  • schválenia a osvedčenia , ktoré vydali orgány EÚ, boli vzájomne uznávané a dôveryhodné a 
  • jej medzinárodní partneri uznávali európsky systém.

Ktoré krajiny/štáty sú členmi tohto systému?

EASA vykonáva činnosti v oblasti normalizácie vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj vo Švajčiarsku, v Nórsku a na Islande. Kontroly sa vzťahujú aj na určité krajiny mimo EÚ, ktoré v konkrétnych oblastiach uplatňujú pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti letectva.

Pozrite sa na schému, v ktorej sa vysvetľuje, ktoré štáty podliehajú kontrole a na základe akého právneho základu (kliknutím na obrázok sa otvorí súbor vo formáte PDF). 

Normalizácia – štáty

Činnosti v rámci normalizácie – čoho sa týkajú?

Agentúra vykonáva dva typy činností, ktoré sú stanovené v nariadení o normalizácii:  

  • kontroly vnútroštátnych orgánov vykonávané nadnárodnými tímami leteckých odborníkov. Takéto kontroly zvyčajne zahŕňajú výber vzorky organizácií (leteckých spoločností, organizácií údržby atď.), ktoré podliehajú dohľadu zo strany kontrolovaného orgánu.
  • Priebežné monitorovanie uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti bezpečnosti letectva vnútroštátnymi orgánmi. Takéto činnosti priebežného monitorovania sú založené na posúdení schopnosti orgánov vykonávať svoje povinnosti dohľadu nad bezpečnosťou na základe údajov, pričom sa využíva široká škála údajov zozbieraných z viacerých vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov.

Činnosti priebežného monitorovania sú zastrešujúcim prvkom: určujú priority, frekvenciu a rozsah kontrol normalizácie, a to s pomocou nástroja na podporu rozhodovania (tzv. normalizačný model), ktorý využíva všetky zhromaždené údaje a určenie tzv. ratingu normalizácie pre každý členský štát v každej oblasti letectva.

Normalizácia však týmto nekončí

Okrem kontroly a monitorovania sa značná časť normalizačných činností agentúry EASA zameriava na podporu a pomoc poskytované vnútroštátnym orgánom EÚ pri plnení ich úloh na zachovanie bezpečného prostredia pre civilné letectvo v ich krajinách. 

Vnútroštátni koordinátori normalizácie zo všetkých štátov sa pravidelne stretávajú, aby sa podelili o názory a osvedčené postupy, rokovali o problémoch a pomohli zachovať silnú a spravodlivú kultúru normalizácie. 

Fázy kontroly

Každá kontrola normalizácie je rozdelená do troch fáz: Fázy normalizácie

  • prípravná fáza,
  • fáza samotnej kontroly a
  • fáza vypracovania správy a nadväzných opatrení.

Postupy, usmernenia a nástroje slúžia na zabezpečenie toho, aby všetky kontroly prebiehali rovnako a podliehajú primeranému dohľadu.

Pozrite si prehľad o tom, čo kontroly zahŕňajú (kliknutím na obrázok sa otvorí súbor vo formáte PDF). 

 

Prispôsobenie sa novým výzvam: Ochorenie COVID-19

Počas pandémie ochorenia COVID-19 musela agentúra EASA prehodnotiť spôsob vykonávania normalizačných činností. Keďže sa zaviedli významné obmedzenia týkajúce sa cestovania a zhromažďovania, agentúra svoje priority opätovne zamerala na nepretržité monitorovanie s cieľom odhaliť a riešiť akékoľvek bezpečnostné problémy, ktoré sa v dôsledku krízy objavia. Takisto sa využili odborné znalosti normalizačných inšpektorov na podporu obnovy vnútroštátnych orgánov ako súčasť projektu agentúry s názvom „Obnovenie normálnej prevádzky“. 

Agentúra súčasne vyvinula metodiku na realizáciu normalizačných kontrol na diaľku, čo umožnilo ich opätovné vykonávanie. Kontroly na diaľku sú novou pracovnou metódou, pri ktorej sa interakcia medzi agentúrou EASA a kontrolovaným orgánom uskutočňuje pomocou moderných technológií. Preskúmanie dokumentov a záznamov, rozhovory so zamestnancami a priame pozorovanie prebiehajú prostredníctvom pripojenia na diaľku za pomoci vhodných audio a video komunikačných nástrojov a zdieľania súborov a údajov online.

Zoznámte sa s kontrolnými tímami!

Počas normalizačných činností agentúra EASA a zamestnanci vnútroštátnych orgánov úzko spolupracujú a budujú silné partnerstvo.

Kontrolné tímy vedie vedúci tímu z agentúry EASA, pričom v tíme pôsobia aj kvalifikovaní kontrolóri z agentúry EASA a iných vnútroštátnych orgánov, ktorí tak svojimi odbornými znalosťami prispievajú k normalizačnej sieti. Agentúra EASA zvyčajne za rok vykoná približne 100 normalizačných kontrol vo všetkých členských štátoch EÚ, na ktorých sa podieľa približne 40 zamestnancov za pomoci približne 100 členov tímov vyslaných vnútroštátnymi orgánmi.

Rozsiahlymi programami odbornej prípravy a kvalifikácie sa zabezpečuje, aby si normalizačné tímy zachovávali úroveň odborných skúseností a znalostí nevyhnutnú na realizáciu týchto činností.

Zamestnanci agentúry EASA, ktorí sa venujú normalizačným činnostiam, pôsobia na riaditeľstve pre letové normy a výkonnom riaditeľstve agentúry.

Všetky normalizačné činnosti koordinuje hlavný koordinátor, ktorý sa zodpovedá riaditeľovi pre letové normy a ktorého podporuje tím pôsobiaci v rámci kancelárie riaditeľa (kliknutím na obrázok sa otvorí súbor vo formáte PDF).  

Normalizácia – organizačná štruktúra