Standardizace – sledování bezpečnosti civilního letectví

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Jedním z hlavních úkolů agentury EASA je standardizace, sledování způsobu, jakým jednotlivé členské státy uplatňují společná pravidla EU v oblasti bezpečnosti letectví. Každý členský stát zřídil jeden nebo více orgánů odpovědných za dohled nad bezpečností činností v oblasti civilního letectví na svém území. Cílem standardizačních činností agentury EASA je zajistit, že:

  • cestující se těší vysoké a jednotné úrovni bezpečnosti letectví v celé EU,
  • letecký průmysl EU těží z rovných podmínek (jednotného trhu EU),
  • schválení a osvědčení vydaná/vydávaná orgány EU jsou vzájemně uznávána a jsou důvěryhodná a 
  • evropský systém je uznáván mezinárodními partnery.

Které země jsou součástí systému?

Agentura EASA vede standardizační činnosti ve všech členských státech EU a dále na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. Kontroly se vztahují i na určité státy mimo EU, které uplatňují předpisy v oblasti bezpečnosti letectví v konkrétních oblastech.

Prohlédněte si schéma, jež objasňuje, které státy podléhají kontrolám a na základě jakého právního základu (kliknutím na obrázek se otevře soubor ve formátu PDF). 

Standardizace – státy

Standardizační činnosti – na co se vztahují?

Agentura provádí dva druhy činností, jak vymezuje nařízení o standardizaci:  

  • Kontroly vnitrostátních orgánů prováděné nadnárodními týmy odborníků v oblasti letectví. Tyto kontroly obvykle zahrnují výběr vzorku organizací (leteckých společností, organizací údržby atd.), které podléhají dohledu ze strany kontrolovaného orgánu.
  • Průběžné sledování uplatňování předpisů EU v oblasti bezpečnosti letectví vnitrostátními orgány. Tyto činnosti průběžného sledování vycházejí z posouzení schopnosti úřadů plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad provozní bezpečností založeném na údajích a s využitím široké škály údajů shromážděných z řady vnitrostátních a mezinárodních zdrojů.

Činnosti průběžného sledování jsou zastřešujícím prvkem: určují priority, četnost a rozsah standardizačních kontrol, a to s pomocí nástroje na podporu rozhodování (tzv. „standardizačního modelu“), který využívá veškeré shromážděné údaje k určení „standardizačního ratingu“ pro každý členský stát v každé oblasti letectví.

Standardizace tímto nekončí

Vedle kontrol a sledování se významná část standardizačních činností agentury EASA soustředí na poskytování podpory a pomoci vnitrostátním orgánům zemí EU při plnění úkolů, jejichž cílem je udržovat bezpečné prostředí pro civilní letectví v jejich zemích. 

Vnitrostátní standardizační koordinátoři ze všech zemí se pravidelně setkávají za účelem výměny nápadů a osvědčených postupů, diskuse o problémech a pomoci s udržováním silné a vhodné kultury standardizace. 

Fáze kontrol

Každá standardizační kontrola sestává ze tří fází: Standardizace – fáze

  • přípravné fáze,
  • fáze vlastní kontroly a
  • fáze vypracování zprávy a navazujících opatření.

Příslušné postupy, pokyny a nástroje jsou zárukou toho, že všechny kontroly se řídí stejným postupem a podléhají náležitému dohledu.

Co všechno kontroly zahrnují zjistíte z tohoto přehledu (kliknutím na obrázek se otevře soubor ve formátu PDF). 

 

Přizpůsobení se novým výzvám: Covid-19

Během pandemie covidu-19 musela agentura EASA přehodnotit způsob provádění standardizačních činností. Vzhledem k tomu, že byla zavedena významná omezení cestování a shromažďování, agentura přeorientovala své priority na průběžné sledování s cílem odhalit a řešit veškeré nově vznikající bezpečnostní problémy vyplývající z této krize. Odborné znalosti standardizačních kontrolorů byly rovněž využity za účelem poskytnutí podpory oživení vnitrostátním orgánům v rámci projektu agentury s názvem „Obnovení normálního provozu“. 

Agentura zároveň vypracovala metodiku pro provádění standardizačních kontrol na dálku, díky čemuž bylo možné obnovit jejich provádění. Kontroly na dálku jsou novou pracovní metodou, kdy interakce mezi agenturou EASA a úřadem podrobeným kontrole probíhá za použití moderních technologií. Přezkoumávání dokumentů a záznamů, rozhovory se zaměstnanci a přímé pozorování probíhá prostřednictvím připojení na dálku za pomoci vhodných audio a video komunikačních nástrojů a sdílení souborů a údajů on-line.

Seznamte se s kontrolními týmy!

Agentura EASA a zaměstnanci vnitrostátních orgánů v průběhu standardizačních činností úzce spolupracují a vytvářejí silné partnerství.

Kontrolní týmy vede vedoucí týmu z agentury EASA, přičemž v týmu působí kvalifikovaní kontroloři z agentury a dalších vnitrostátních orgánů, kteří svými odbornými znalostmi přispívají k činnosti sítě pro standardizaci. Agentura EASA za rok obvykle provede kolem stovky standardizačních kontrol ve všech členských státech se zapojením zhruba 40 zaměstnanců a za pomoci přibližně 100 členů týmů vyslaných vnitrostátními orgány.

Komplexní programy školení a kvalifikace zajišťují, že standardizační týmy si udržují nezbytnou úroveň odborných znalostí a poznatků k provádění příslušných činností.

Zaměstnanci agentury EASA podílející se na standardizačních činnostech působí v ředitelství pro letové normy a výkonném ředitelství agentury.

Veškeré standardizační činnosti koordinuje hlavní koordinátor, který je podřízen řediteli pro letové normy, a jsou podporovány týmem působícím v rámci kanceláře ředitele (kliknutím na obrázek se otevře soubor ve formátu PDF).  

Standardizace – organizační schéma