Standardisering – overvågning af civilluftfartssikkerheden

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Standardisering – overvågning af måden, hvorpå de enkelte medlemsstater anvender de fælles EU-regler om luftfartssikkerhed – er en af EASA's kerneopgaver. Hver medlemsstat har oprettet én eller flere myndigheder med ansvar for sikkerhedstilsynet med civilluftfartsaktiviteter på deres område. EASA's standardiseringsaktiviteter skal sikre:

  • at offentligheden nyder godt af et højt og ensartet luftfartssikkerhedsniveau i hele EU
  • at EU's luftfartsindustri nyder godt af lige konkurrencevilkår (EU's indre marked)
  • at godkendelser og certifikater udstedt af EU-myndigheder anerkendes gensidigt, og at der tillid til dem 
  • at det europæiske system anerkendes af dets internationale partnere.

Hvilke lande/stater er med i systemet?

EASA udfører standardiseringsaktiviteter i alle EU-medlemsstater samt i Schweiz, Norge og Island. Visse tredjelande, der anvender EU's luftfartssikkerhedsregler på specifikke områder, er også underlagt inspektioner.

Tjek skemaet, der belyser, hvilke lande, der er underlagt inspektioner, og på hvilket retsgrundlag (klik på billedet for at åbne som PDF). 

STD-stater

Standardiseringsaktiviteter – Hvad dækker de?

Agenturet udfører to typer af aktiviteter, jf. standardiseringsforordningen:  

  • Inspektioner af nationale myndigheder, der udføres af multinationale teams af luftfartseksperter. Sådanne inspektioner omfatter normalt stikprøvekontrol af organisationer (flyselskaber, vedligeholdelsesorganisationer osv.), som er under den inspicerede myndigheds tilsyn.
  • Løbende overvågning af de nationale myndigheders anvendelse af EU's luftfartssikkerhedsbestemmelser. Sådanne løbende overvågningsaktiviteter er baseret på en datadrevet vurdering af myndighedernes evne til at varetage deres ansvar for sikkerhedstilsyn ved hjælp af en bred vifte af data indsamlet fra flere nationale og internationale kilder.

De løbende overvågningsaktiviteter er det overordnede element: De fastlægger prioriteringen, hyppigheden og omfanget af standardiseringsinspektioner ved hjælp af et beslutningsstøtteværktøj ("standardiseringsmodellen"), der anvender alle indsamlede data til at foretage en "standardiseringsklassificering" for hver medlemsstat inden for hvert luftfartsområde.

Standardisering er meget andet

Ud over inspektion og overvågning sigter en betydelig del af EASA's standardiseringsaktiviteter mod at støtte EU's nationale myndigheder og bistå dem i at udføre deres opgaver med at garantere sikre forhold for den civile luftfart i deres lande. 

Nationale standardiseringskoordinatorer fra alle stater mødes regelmæssigt for at udveksle idéer og god praksis, drøfte udfordringer og bidrage til at opretholde en stærk og retfærdig standardiseringskultur. 

Inspektionsfaserne

Hver standardiseringsinspektion er inddelt i tre faser: STD-faser

  • forberedende fase
  • besøgsfase
  • rapporterings- og opfølgningsfase.

Procedurer, retningslinjer og værktøjer sikrer, at alle inspektioner følger samme tilgang og har et passende kontrolniveau.

Tag et kig på oversigten for at se, hvad der er dækket (klik på billedet for at åbne som PDF). 

 

Nye udfordringer: covid-19

Under covid-19-pandemien måtte EASA genoverveje sin måde at gennemføre standardiseringsaktiviteter på. Da der blev indført betydelige rejse- og forsamlingsrestriktioner, omlagde agenturet sine prioriteter for løbende overvågning og fokuserede på at spore og løse nye sikkerhedsproblemer opstået som følge af krisen. Standardiseringsinspektørernes tekniske ekspertise blev også omfordelt for at yde genopretningsstøtte til de nationale myndigheder som led i agenturets projekt "Return to Normal Operation (RNO)". 

Parallelt hermed udviklede agenturet en metode til at foretage standardinspektioner på afstand, hvilket muliggjorde en genoptagelse af inspektionsaktiviteterne. Fjerninspektioner er en ny arbejdsmetode, hvor interaktionen mellem EASA og den inspicerede myndighed finder sted ved hjælp af moderne teknologier. Gennemgang af dokumenter og optegnelser, interviews med personale og direkte observation finder sted over en fjernforbindelse ved hjælp af passende lyd- og videokommunikationsværktøjer og deling af filer og data online.

Mød inspektionsteamene

EASA og de nationale myndigheders personale arbejder tæt sammen under standardiseringsaktiviteterne og danner et stærkt partnerskab.

Inspektionsteamene ledes af en EASA-teamleder, mens kvalificerede inspektører fra EASA og andre nationale myndigheder supplerer teamet og bidrager med deres ekspertise til standardiseringsnetværket. På et typisk år udfører EASA omkring 100 standardiseringsinspektioner i alle EU's medlemsstater med deltagelse af ca. 40 medarbejdere og med støtte fra ca. 100 teammedlemmer udstationeret fra nationale myndigheder.

Omfattende uddannelses- og kvalifikationsprogrammer sikrer, at standardiseringsteamene holder niveauet, når det kommer til den nødvendige ekspertise og viden til at udføre disse aktiviteter.

EASA's medarbejdere med ansvar for standardiseringsaktiviteter er placeret i EASA's flyvestandards- og eksekutivdirektorater.

Alle standardiseringsaktiviteter koordineres af en hovedkoordinator, der rapporterer til direktøren for flyvestandarder og støttes af et team i direktørens kontor (klik på billedet for at åbne som PDF).  

STD-organigram