Standardisering – så värnas säkerheten inom den civila luftfarten i EU

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Standardisering i form av övervakning av hur varje medlemsstat tillämpar de gemensamma EU-reglerna om luftfartssäkerhet är en av Easas huvuduppgifter. Varje medlemsstat har inrättat en eller flera myndigheter med ansvar för säkerhetstillsynen av den civila luftfartsverksamheten inom respektive territorium. Easas standardiseringsverksamhet ska säkerställa att

  • alla flygresenärer inom EU åtnjuter en hög och enhetlig nivå av luftfartssäkerhet,
  • EU:s luftfartssektor kan dra fördel av de gemensamma spelreglerna (EU:s inre marknad),
  • tillstånd och certifikat som utfärdats av EU-myndigheter åtnjuter ömsesidigt erkännande och förtroende, 
  • det europeiska systemet erkänns av berörda internationella partner.

Vilka länder deltar i systemet?

Easa genomför standardisering i alla EU-medlemsstater samt i Schweiz, Norge och Island. Vissa länder som inte är EU-medlemsstater men som tillämpar EU:s regler för luftfartssäkerhet inom vissa områden är även de föremål för inspektioner.

Se en schematisk översikt över de länder som inspekteras som visar på vilken rättslig grund detta sker (klicka på bilden för att öppna som pdf). 

Länder som omfattas av standardiseringen

Standardiseringsverksamhetens huvudområden

Utifrån Easas mandat enligt standardiseringsförordningen utför byrån två typer av verksamhet på området:  

  • Inspektion av nationella myndigheter som utförs av grupper sammansatta av luftfartsexperter från olika länder. Dessa inspektioner täcker som regel ett urval organisationer (flygbolag, underhållsföretag m.m.) som är under tillsyn av den myndighet som inspekteras.
  • Löpande övervakning av att nationella myndigheter följer EU:s bestämmelser på luftfartssäkerhetsområdet. Sådan kontinuerlig övervakning bygger på en datadriven bedömning av myndigheternas förmåga att fullgöra sina skyldigheter i fråga om säkerhetstillsyn och tar hjälp av ett brett spektrum av uppgifter som samlats in från flera nationella och internationella källor.

Det löpande övervakningsarbetet fyller en övergripande funktion: det avgör hur omfattande standardiseringsinspektionerna ska vara, hur ofta de ska ske och hur de ska prioriteras. Till hjälp för detta finns ett verktyg för beslutsstöd (den s.k. standardiseringsmodellen) som bearbetar alla de data som samlats in och producerar en ”standardiseringspoäng” för varje medlemsstat och för varje område inom luftfarten.

Andra aspekter av standardiseringen

Förutom att inspektera och övervaka består en betydande del av Easas arbete av att stödja och bistå de nationella myndigheterna inom EU i arbetet med att skapa förutsättningar för en säker miljö för civil luftfart i respektive land. 

Nationella standardiseringssamordnare från alla länder sammanträder med jämna mellanrum för att utbyta idéer och god praxis, diskutera utmaningar och slå vakt om en stark och objektiv standardiseringskultur. 

Inspektionernas tre stadier

Varje standardiseringsinspektion är uppdelad i tre stadier: Standardiseringsinspektionernas stadier

  • Förberedande stadium.
  • Besök med inspektion på plats.
  • Rapportering och uppföljning.

Genom etablerade förfaranden, riktlinjer och verktyg säkerställs att alla inspektioner genomförs utifrån samma grundkriterier och att granskningsnivån är lämplig.

Se översikten för att veta vad som ingår (klicka på bilden för att öppna som pdf). 

 

Anpassning efter nya förutsättningar: covid-19

Under covid-19-pandemin var Easa tvungen att anpassa sitt standardiseringsarbete. Efter införandet av restriktioner för resor och sammankomster riktade byrån om sina prioriteringar inom ramen för sin löpande övervakning, med målet att upptäcka och ta itu med säkerhetsproblem som kunde växa fram till följd av hälsokrisen. Som en del av byråns projekt för återgång till normal drift (Return to Normal Operation, RNO) ställde standardiseringsinspektörerna sin tekniska expertis till de nationella myndigheternas förfogande för att stödja återhämtningen. 

Samtidigt utarbetade byrån en metod för utförande av inspektioner på distans, vilket gjorde det möjligt att återuppta inspektionsverksamheten. Inspektionerna på distans är en ny arbetsmetod där Easa använder sig av moderna tekniska lösningar för att inspektera de berörda myndigheterna. Med hjälp av dessa anpassade verktyg för ljud- och videokommunikation samt för delning av filer och data kan byrån granska handlingar och register, intervjua personal och utföra direkt observation via fjärranslutning.

Inspektionsteamen

Easa och de nationella myndigheterna har ett nära och fruktbart samarbete under standardiseringstillsynen.

Varje inspektionsteam leds av en teamledare från Easa och består av kvalificerade inspektörer både från Easa och behöriga myndigheter från olika länder. Inspektörerna kan på så sätt komplettera varandra och bidra till standardiseringsnätverket med sin expertkunskap. Under ett typiskt år genomför Easa omkring 100 standardiseringsinspektioner i EU:s medlemsstater. Dessa inbegriper runt 40 Easa-anställda och ett hundratal teammedlemmar från nationella myndigheter.

Genom utförliga utbildningar och kvalifikationsprogram säkerställs att standardiseringsteamen har den nivå av kunskap och expertis som krävs för att utföra dessa uppgifter.

Den Easa-personal som arbetar med standardiseringsverksamhet tillhör det verkställande direktoratet och direktoratet för flygstandarder.

All standardiseringsverksamhet samordnas av en huvudsamordnare som är underställd direktören för flygstandarder och bistås av en arbetsgrupp som ingår i direktörens kansli (klicka på bilden för att öppna som pdf).  

Organisationsschema, standardisering