Standardimine – tsiviillennunduse ohutuse järelevalve

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Standardimine, tehes järelevalvet selle üle, kuidas iga liikmesriik kohaldab ELi lennundusohutuse eeskirju, on EASA üks põhiülesandeid. Iga liikmesriik on asutanud vähemalt ühe ametiasutuse, kes vastutab tsiviillennundustegevuse ohutusjärelevalve eest riigi territooriumil. EASA standardimistegevuste eesmärk on tagada järgmine:

  • lennureisijate lennundusohutuse kõrgetasemeline ja ühesugune tase kogu ELis,
  • ELi lennundustööstusele kasulikud võrdsed võimalused (ELi ühtne turg),
  • ELi ametiasutuste väljastatud lube ja sertifikaate tunnustatakse ja usaldatakse vastastikku ning 
  • rahvusvahelised partnerid tunnustavad Euroopa süsteemi.

Mis riigid/liikmesriigid osalevad süsteemis?

EASA teostab standardimistegevusi kõigis ELi liikmesriikides ning Šveitsis, Norras ja Islandil. Kontrolle kohaldatakse ka teatud ELi-välistele riikidele, kes samuti kohaldavad ELi lennundusohutuse eeskirju.

Tutvuge skeemiga, mis selgitab, mis riike ja mis õiguslikul alusel kontrollitakse (kujutisel klõpsates avaneb PDF-fail). 

Standardimistegevuse riigid

Standardimistegevused – mida need hõlmavad?

Amet teeb kaht tüüpi tegevusi, nagu on määratletud standardimismääruses:  

  • Riigiasutuste kontrollid, mida teevad rahvusvahelised lennundusekspertide rühmad. Sellised kontrollid hõlmavad tavaliselt ameti järelevalve all olevate organisatsioonide (lennufirmad, hooldusorganisatsioonid jt) valimi koostamist.
  • Lennundusohutust käsitlevate ELi õigusaktide riiklike asutuste poolt kohaldamise pidev järelevalve. Need pideva järelevalve tegevused tuginevad asutuste ohutusjärelevalve kohustuste täitmise võime andmepõhisele hindamisele, kasutades mitmesuguseid andmeid, mis on kogutud paljudest riiklikest ja rahvusvahelistest allikatest.

Pideva järelevalve tegevused on üldelement: need määravad standardimiskontrollide prioriseerimise, sageduse ja kohaldamisala otsustusvahendi abil (standardimismudel), mis kasutab kõiki kogutud andmeid, et määrata iga liikmesriigi nn standardimisjärjestus igas lennundusvaldkonnas.

Standardimise tähendus on laiem

Peale kontrollimise ja järelevalve keskendub suur osa EASA standardimistegevustest ELi riiklike ametiasutuste abistamisele nende ülesannete täitmisel, et säilitada tsiviillennunduse ohutu keskkond oma riigis. 

Kõigi riikide riiklikud standardimise koordineerijad saavad korrapäraselt kokku, et vahetada mõtteid ja häid tavasid, arutada probleeme ning aidata säilitada tugevat ja õiglast standardimiskultuuri. 

Kontrolli etapid

Iga standardimiskontroll jaguneb kolmeks etapiks: Standardimistegevuse etapid

  • ettevalmistusetapp,
  • külastusetapp ning
  • aruandluse ja järelmeetmete etapp.

Menetlused, juhendid ja vahendid tagavad, et kõik kontrollid järgivad sama lähenemisviisi ja on asjakohase kontrollitasemega.

Tutvuge ülevaatega, et näha, mis on hõlmatud (kujutisel klõpsates avaneb PDF-fail). 

 

Kohanemine uute ülesannetega: COVID-19 pandeemia

COVID-19 pandeemia ajal pidi EASA muutma oma standardimistegevuste korraldamise viisi. Kui kehtestati olulised reisi- ja kogunemispiirangud, keskendas amet oma pideva järelevalve prioriteedid ümber, et avastada ja käsitleda kriisi tõttu tekkivaid ohutusprobleeme. Samuti täiendati standardimisinspektorite tehnilisi eksperditeadmisi, et pakkuda riiklikele ametiasutustele ameti taastustuge tavategevuste taastamise projekti „Return to Normal Operation (RNO)“ osana. 

Samas töötas amet välja metoodika, et teha standardimise kaugkontrolle, mis võimaldas kontrollide jätkamist. Kaugkontrollid on uus töömeetod, kus suhtlus EASA ja kontrollitava ametiasutuse vahel toimub nüüdisaegsete tehnoloogiate abil. Dokumentide ja salvestiste läbivaatamine, vestlused töötajatega ning otsene vaatlus toimuvad sidevahendite abil, kasutades sobivaid audio- ja videoside vahendeid ning jagades veebipõhiselt faile ja andmeid.

Kohtuge meie kontrollirühmadega!

EASA ja riiklike ametiasutuste töötajad teevad tihedat koostööd standardimistegevuste ajal ja neil tekib tugev partnerlus.

Kontrollirühmi juhib EASA rühmajuht koos EASA ja muude riiklike asutuste kvalifitseeritud kontrollijatega, kes täiendavad rühma ja toetavad oma eksperditeadmistega standardimisvõrgustikku. Tüüpilisel aastal teeb EASA ligikaudu 100 standardimiskontrolli kõigis ELi liikmesriikides. Nendes osaleb ligikaudu 40 koosseisulist töötajat, keda toetavad ligikaudu 100 liikmesriikide lähetatud rühmaliiget.

Terviklikud koolitus- ja kvalifikatsiooniprogrammid tagavad, et standardimisrühmad säilitavad nendeks tegevusteks vajaliku oskusteabe ja eksperditeadmiste taseme.

EASA töötajad, kes tegelevad standardimistegevustega, töötavad EASA lennundusstandardite direktoraadis ja täitevdirektoraadis.

Kõiki standardimistegevusi koordineerib põhikoordineerija, kes allub lennustandardite direktorile ning keda toetab direktori büroos asuv rühm (kujutisel klõpsates avaneb PDF-fail).  

Standardimistegevuse organisatsiooniskeem