Comhar Idirnáisiúnta EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Mar cheann de na príomhúdaráis eitlíochta ar fud an domhain, oibríonn Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) chun a áirithiú go bhfreastalaítear ar riachtanais shaoránaigh AE maidir le sábháilteacht agus inbhuanaitheacht, ní hamháin san Eoraip ach ar an leibhéal domhanda. Cuireann sé cothrom na Féinne chun cinn freisin don tionscal eitlíochta ar fud an domhain.

Is comhiarracht idirnáisiúnta í an tsábháilteacht eitlíochta agus ní stopann sí ag teorainneacha, ar tír ná san aer. Chun sábháilteacht aerphaisinéirí a áirithiú ar an leibhéal domhanda, oibríonn EASA i gcomhar le heagraíochtaí eitlíochta sibhialta náisiúnta, réigiúnacha agus idirnáisiúnta araon.

Agus na tosaíochtaí arna leagan síos ag an gCoimisiún Eorpach á gcur san áireamh agus tionchar COVID-19 á meas aige, tá a straitéis um chomhar idirnáisiúnta neartaithe ag EASA, d'fhonn sábháilteacht agus inbhuanaitheacht a bhaint amach.

Ár bpríomhthiománaithe

Clúdaíonn comhar idirnáisiúnta EASA ceithre phríomhbhraisle:

Sábháilteacht Eitlíochta Dhomhanda
Sábháilteacht Eitlíochta Dhomhanda

“…cur le sábháilteacht eitlíochta dhomhanda, ar mhaithe leis na saoránaigh agus leis an tionscal.”

Caighdeáin-Sábháilteachta-Comhshaoil-AE
Caighdeáin Sábháilteachta & Comhshaoil AE

“… caighdeáin sábhailteachta agus comhshaoil AE a chur chun cinn agus saineolas chun cur le heitlíocht níos sábháilte agus níos glaise ar fud an domhain.

Cothrom-na-Féinne
Cothrom na Féinne don tionscal

“… cothrom na Féinne a bhunú don tionscal agus cabhrú le bacainní margaidh a bhaint.”  

Comhpháirtíocht-láidir-ar fud an domhain
Comhpháirtíocht Láidir ar fud an Domhain

““…leas inbhuanaithe a sholáthar do na tíortha comhpháirtíochta agus don AE chun comhpháirtíocht láidir a fhorbairt ar fud an domhain.”

 

Láithreacht dhomhanda EASA

Oibríonn an chuid is mó d’fhórsa saothair EASA de thart ar 850 saineolaí eitlíochta agus riarthóirí óna cheanncheathrú Eorpach in Cologne agus sa Bhruiséil, ach tá ionadaíochtaí buana ag EASA in áiteanna eile chun tacú leis an ngréasán sábháilteachta domhanda. Tá siad sin suite níos gaire don ‘ghníomhaíocht’. Féach ar an léarscáil chun ionadaíochtaí domhanda EASA a fheiceáil.

Oifigí-Ionadaíochta-EASA

buanionadaíocht bhreise beartaithe do Phanama, chun freastal ar réigiúin Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir Chairib.

Ina theannta sin, tá oifigí tionscadail i gCósta Ríce, sa tSeineagáil, sa Téalainn, i Srí Lanca agus sa tSaimbia. Tá na hoifigí tionscadail sin níos sealadaí agus tá siad ann chun freastal ar thionscadail ar leith. Ós rud é go bhfuil foireann chonraitheoirí iontu, ní éilítear foireann EASA féin a bheith ar an láthair.

ICAO & EASA - comhpháirtithe sábháilteachta eitlíochta domhanda

Ar leibhéal domhanda, comhoibríonn EASA go dlúth freisin leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), ar sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe í, ar raon leathan ábhar eitlíochta. I measc cúraimí eile, tacaíonn EASA lena Bhallstáit chun caighdeáin ICAO a chur chun feidhme, agus oibríonn sé leis an gCoimisiún Eorpach agus le Ballstáit EASA chun comhsheasaimh maidir le cúrsaí ICAO a chomhordú. Tacaíonn an chomhpháirtíocht láidir seo le ICAO le rannpháirtíocht idirnáisiúnta EASA ar phríomhábhair amhail an comhshaol, slándáil, sláinte agus sábháilteacht.

Tacaíocht Réigiúnach EASA – 7 réigiún ar 5 mhór-roinn

Cuireann EASA raon leathan gníomhaíochtaí i bhfeidhm thar sheacht réigiún ar cheithre mhór-roinn. Tá gach réigiún difriúil agus níl aon chur chuige ‘oireann an rud céanna do chách’ a bhaineann leo go léir. Oibríonn EASA le heagraíochtaí agus le stáit réigiúnacha éagsúla aonair chun comhar tairbheach a áirithiú.

Féach ar na réigiúin éagsúla, a thugann léargas an-chomhdhlúite ar chuspóirí agus ar rannpháirtíocht EASA sna réigiúin éagsúla.

Meiriceá Thuaidh

 

 
Stáit Aontaithe Mheiriceá

Cuspóirí EASA: comhpháirtíocht iontaofa agus chairdiúil a chur chun cinn agus chun malartú frithpháirteach táirgí aerloingseoireachta a éascú.

Rannphairtíocht & láithreacht EASA ar an láthair:

Is é ról ionadaí EASA in Washington DC comhar a fheabhsú le Riarachán Eitlíochta Cónaidhme na Stát Aontaithe (FAA), le hinstitiúidí eile sna Stáit Aontaithe, agus le tionscal eitlíochta na Stát Aontaithe. Is í an phríomhaidhm córas AE, agus tionscnaimh agus cláir EASA a mhíniú agus a chur chun cinn. Leagtar síos bunús an chomhair idir SAM agus AE maidir le sábháilteacht eitlíochta leis an gComhaontú Déthaobhach um Shábháilteacht Eitlíochta (BASA), a comhlánaíodh go leanúnach ó síníodh é ar dtús le hiarscríbhinní nua agus le nósanna imeachta cur chun feidhme nuashonraithe. Tá socruithe oibre níos sainiúla eile ann chun tacú leis an tionscal eitlíochta atá ag éirí níos domhandaithe.

Tháinig an Comhaontú Déthaobhach um Shábháilteacht Eitlíochta (BASA) idir SAM agus AE i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2011.

Ceanada agus ICAO

Cuspóirí EASA maidir le ICAO: 
Ag ICAO, EASA a bheith aitheanta mar phríomh-Eagraíocht Réigiúnach um Fhormhaoirsiú Sábháilteachta, a dhéanann ionadaíocht thar ceann réigiún Eorpach ar leith. Beidh EASA i gcroílár chomhordú teicniúil an AE le ICAO agus spreagfaidh sé forbairtí sábháilteachta, aerloingseoireachta, cosaint an chomhshaoil agus sláinte sábháilteachta i réigiún EUR/NAT trí dhlúthchomhar le hOifig Réigiúnach ICAO i bPáras.

Cuspóirí EASA maidir le Ceanada: chun comhpháirtíocht iontaofa agus chomhchuí a chur chun cinn agus chun malartú frithpháirteach táirgí aerloingseoireachta a éascú.

Rannphairtíocht & láithreacht EASA ar an láthair:
Tá ionadaí amháin ag EASA atá bunaithe in Montreal, duine a dhéanann idirchaidreamh díreach leis an ICAO, a ghlacann páirt i gcruinnithe ICAO, a chuireann faisnéis ar fáil maidir le beartais agus forbairtí rialála EASA, agus a choinníonn caidreamh oibre ar chúrsaí teicniúla le Rúnaíocht ICAO. Freastalaíonn EASA freisin ar sheisiúin an Choimisiúin Aerloingseoireachta (ANC). Tríd is tríd, tá EASA ina phríomhpháirtí leasmhar ag ICAO, agus glacann sé páirt i mórán painéal agus coistí.

Trína ionadaíocht áitiúil, coinníonn EASA dlúthchaidreamh freisin le hEitlíocht Shibhialta Iompar Cheanada (Transport Canada Civil Aviation) (TCCA) a bhfuil a cheanncheathrú in Ottawa – thart ar 200 km ó Montreal – agus le tionscal aeraspáis Cheanada.

Tháinig an Comhaontú Déthaobhach um Shábháilteacht Eitlíochta (BASA) idir Ceanada agus AE i bhfeidhm i mí Iúil 2011.

 

 

Meiriceá Laidineach

 

Meirceá Laidineach & Muir Chairib

Cuspóir EASA: ról an AE mar ghníomhaí domhanda i réimse na heitlíochta sibhialta a fheabhsú, cothrom na Féinne a chur chun cinn i margadh na heitlíochta trí chomhpháirtíochtaí nua agus leanúnacha le príomhthíortha comhpháirtíochta i Meiriceá Laidineach agus sa Mhuir Chairib agus ar an leibhéal réigiúnach.

Rannpháirtíocht EASA:
Cuireann EASA Tionscadal Comhphairtíochta Eitlíochta AE-Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir Chairib i gcrích chun:

 • caidreamh institiúideach a neartú, idirphlé agus comhar idir údaráis eitlíochta a dhoimhniú, comhar réigiúnach a spreagadh agus tacú le comhaontuithe eitlíochta a chur chun feidhme
 • malartuithe tionsclaíocha a chur chun cinn
 • feasacht fhrithpháirteach ar dhea-chleachtais eitlíochta a mhéadú, caighdeáin AE a chur chun cinn, iarrachtaí cosanta comhshaoil a ardú, agus gníomhú ar son na haeráide a spreagadh.

Láithreacht EASA ar an láthair:
Oifig tionscadail i gCósta Ríce.

Comhaontú Déthaobhach um Shábháilteacht Eitlíochta (BASA) idir an Bhrasaíl agus AE.

fo-Shahára

 

An Afraic fho-Shahárach

Cuspóir EASA: tacú le comhchuibhiú caighdeán ar fud na mór-roinne agus le forbairt acmhainní institiúideacha na n-údarás náisiúnta eitlíochta, le hoiliúint a chur ar phearsanra eitlíochta agus le malartú dea-chleachtas a chur chun cinn, bíodh sin i gcúrsaí sábháilteachta, comhshaoil nó aeriompair.

Rannpháirtíocht EASA:
Cuireann EASA sé thionscadal éagsúla i gcrích sa réigiún chun

 • cabhrú leis na hEagraíochtaí Réigiúnacha um Fhormhaoirseacht Sábháilteachta (RSOOnna) agus lena mBallstáit a gcuid oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh maidir le sábháilteacht (tionscadal EU-ASA)
 • oiliúint a chur ar fáil chun sábháilteacht eitlíochta a fheabhsú san Afraic Láir (tionscadal PASTA-CO)
 • cumas a thabhairt don Afraic Láir oiliúint sábháilteachta eitlíochta a fhorbairt agus a sholáthar ina haonar (tionscadal PAGIRN)
 • Sábháilteacht eitlíochta a fheabhsú sa tSaimbia (tionscadal ASSP II)
 • Athrú aeráide a mhaolú trí astaíochtaí CO2 ón eitlíocht shibhialta a laghdú (tionscadal CORSIA na hAfraice & Mhuir Chairib)
 • tacú le Margadh Aeriompair Aonair na hAfraice a chur i bhfeidhm (Tacú le AFCAC chun SAATM a chur i bhfeidhm)

Láithreacht EASA ar an láthair:
Oifig Tionscadail in Lusaka, an tSaimbia

An Áise

 

 

An Áise Thuaidh

Cuspóir EASA: feabhas a chur ar an gcomhpháirtíocht idir tíortha na hÁise Thuaidh agus AE i réimse na heitlíochta sibhialta trí idirphlé le húdaráis, trí mhalartuithe teicniúla leis an tionscal agus trí theicneolaíochtaí agus coincheapa nua a léiriú; beartais, caighdeáin agus teicneolaíochtaí Eorpacha a chur chun cinn maidir le heitlíocht níos sábháilte agus níos glaise.

Rannpháirtíocht EASA:
Cuireann EASA trí thionscadal éagsúla i gcrích sa réigiún:

 • Is beart leantach é an 2ú Tionscadal Comhpháirtíochta Eitlíochta AE-na Síne (APP) ar an gcéad APP AE-na Síne ar éirigh leis 89 gníomhaíocht a chur i gcrích sa tréimhse 5+ bliana idir 2015 agus 2021. Ag baint leasa as an rath seo, leanann an tionscadal nua seo ar aghaidh den chomhar idir AE agus an tSín san eitlíocht shibhialta a neartú.
 • Cuireadh tús le Tionscadal Compháirtíochta Eitlíochta AE-Phoblacht na Cóiré in 2021 chun tacú le malartú agus comhar thar raon leathan réimsí san eitlíocht shibhialta.
 • Tacóidh an Comhar AE-na Seapáine san Eitlíocht Shibhialta le príomhréimsí straitéiseacha amhail Eitlíocht Inbhuanaithe (arna chothú ag an gComhaontas Glas idir AE agus an tSeapáin a síníodh i mí na Bealtaine 2021) agus Dróin (UAS-UAM).

Láithreacht EASA ar an láthair:

 • Oifig Ionadaíochta i mBéising
 • Oifig Tionscadail i mBéising
 • Comhordaitheoir teicniúil i Súl

Tháinig na Comhaontuithe Déthaobhacha Sábháilteachta Eitlíochta (BASAnna) idir an tSín agus AE agus idir an tSeapáin agus AE i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2019 agus i mí Mheithimh 2020 faoi seach.   

 

An Áise Theas

Cuspóir EASA: feabhas a chur ar an gcomhpháirtíocht idir AE agus réigiún na hÁise Theas i réimse na heitlíochta sibhialta.

Rannpháirtíocht EASA
Cuireann EASA an Tionscadal Comhpháirtíochta Eitlíochta AE-na hÁise Theas i gcrích chun:  

 • idirphlé a chothú idir údaráis um shábháilteacht eitlíochta, naisc institiúideacha a neartú agus comhar réigiúnach a spreagadh, chomh maith le tacú le cur chun feidhme comhaontuithe eitlíochta
 • rochtain ar an margadh do thionscal AE a éascú, bacainní a laghdú agus malartuithe tionsclaíocha a chur chun cinn
 • feasacht fhrithpháirteach a mhéadú agus rialacha agus dea-chleachtais AE a chur chun cinn, iarrachtaí cosanta comhshaoil a fheabhsú agus gníomhú ar son na haeráide a spreagadh             
An Áise Thoir Theas

Cuspóir EASA: caidreamh institiúideach AE a chur chun cinn chun tacú le sábháilteacht, inbhuanaitheacht agus comhchuibhiú.

Is féidir obair EASA a roinnt ina trí réimse: comhpháirtíocht EASA le húdaráis eitlíochta sibhialta maidir le saincheisteanna rialála agus oibríochtúla a fhorbairt agus a neartú, tacú le tionscal eitlíochta AE maidir leis an gcaidreamh atá aige le húdaráis réigiúnacha, agus tacú le tionscal na réigiún maidir leis an gcaidreamh atá aige leis an Aontas Eorpach agus le húdaráis AE.

Go sonrach, tá sé mar aidhm ag tionscadail chomhair theicniúla EASA i réigiún na hÁise Thoir Theas caighdeáin sábháilteachta a fheabhsú, cosaint an chomhshaoil a chur chun cinn agus comhchuibhiú rialála a éascú. Áirítear leis sin béim a leagan ar eitlíocht inbhuanaithe, go háirithe Breoslaí Eitlíochta Inbhuanaithe (SAF) agus an Scéim um Fhritháireamh agus Laghdú Carbóin don Eitlíocht Idirnáisiúnta (CORSIA).

Rannpháirtíocht EASA:
Cuireann EASA trí thionscadal i gcrích sa réigiún chun:

Láithreacht EASA ar an láthair:

 • Oifig Ionadaíochta i Singeapór
 • Oifig Tionscadail in Bangkok, an Téalainn

 

 Comharsanacht AE

Comharsana-AE

 

Cuspóir EASA:  Cur chuige uile-Eorpach maidir le sábháilteacht eitlíochta agus cur chun feidhme na gcaighdeán sábháilteachta eitlíochta is airde ar fud na hEorpa

Rannpháirtíocht EASA:

D'fhonn tacú lenár gcomhpháirtithe caighdeáin sábháilteachta eitlíochta AE a chur i bhfeidhm, tá trí thionscadal cúnaimh theicniúla curtha i bhfeidhm ag EASA:

Trí ghréasán comhpháirtíochtaí le húdaráis eitlíochta na stát comharsanachta, tacaíonn EASA le cur chun feidhme chomhaontuithe eitlíochta AE a tugadh i gcrích le tíortha sna Balcáin Thiar agus i gcomharsanacht thoir agus theas AE, agus áirithíonn sé go gcuirtear ardchaighdeáin chomhchosúla um shábháilteacht eitlíochta i bhfeidhm ar fud na hEorpa agus ina garchomharsanacht.  

 

 

 

 

 

Bí ar an eolas i gcónaí maidir le gníomhaíochtaí Idirnaisiúnta EASA

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnta EASA ar EASA Light, tabhair cuairt orainn ar bhonn rialta chun na nuashonruithe go léir a fháil.

Chun forbhreathnú iomlán a fháil ar ghníomhaíochtaí EASA um Chomhar Idirnáisiúnta, féach ar EASA Pro.