EASAn kansainvälinen yhteistyö

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Yhtenä maailman johtavista ilmailuviranomaisista Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) pyrkii varmistamaan turvallisen ja kestävän ilmailun EU:n kansalaisille sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Se myös edistää ilmailualan yhtäläisiä toimintaolosuhteita maailmanlaajuisesti.

Lentoturvallisuus on yhteistyötä ja osallistumista kansainvälisiin tavoitteisiin yli maa- ja ilmarajojen. EASA tekee yhteistyötä kumppaniensa kanssa kansallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä siviili-ilmailun organisaatioissa lentomatkustajien turvallisuuden varmistamiseksi koko maailmassa.

EASA on vahvistanut kansainvälisen yhteistyön strategiaansa pyrkiessään edistämään turvallisuutta ja kestävää ilmailua, ja se ottaa työssään huomioon Euroopan komission painopisteet ja covid-19-pandemian vaikutukset.

Tärkeimmät painopisteemme

EASAn kansainvälinen yhteistyö käsittää neljä pääaihetta:

Maailmanlaajuinen ilmailuturvallisuus
Maailmanlaajuinen ilmailuturvallisuus

”…osallistuminen maailmanlaajuisen ilmailuturvallisuuden kehittämiseen kansalaisten ja koko alan parhaaksi.”

EU-turvallisuus-ja-ympäristöstandardit
EU:n turvallisuus- ja ympäristöstandardit

”…EU:n turvallisuus- ja ympäristöstandardien ja niiden asiantuntijuuden edistäminen turvallisemman ja vihreämmän ilmailun puolesta maailmanlaajuisesti.”

Yhtäläiset-toimintaolosuhteet
Yhtäläiset-toimintaolosuhteet koko alalla

”… yhtäläisten toimintaolosuhteiden luominen läpi alan ja markkinaesteiden poistaminen.”  

Vahva-kansainvälinen-yhteistyö
Vahva kansainvälinen yhteistyö

”...kestävän hyödyn tarjoaminen kumppanuusmaille ja EU:lle, jotta yhteistyö on vankkaa maailmanlaajuisesti.”

 

EASAn maailmanlaajuinen toiminta

Suurin osa EASAn 850:stä ilmailualan ammattilaisesta työskentelee viraston Euroopan päätoimipaikassa Kölnissä sekä Brysselissä, mutta virastolla on pysyviä edustustoja myös muualla maailmassa tukemassa maailmanlaajuisen turvallisuusverkoston työtä. Nämä edustustot sijaitsevat lähempänä käytännön työtä. Kartalla näkyvät EASAn edustustot eri puolilla maailmaa.

EASAn-edustustot

Pysyvää edustustoa suunnitellaan Panamaan palvelemaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueita.

Lisäksi hanketoimistoja on Costa Ricassa, Senegalissa, Thaimaassa, Sri Lankassa ja Sambiassa. Nämä hanketoimistot ovat tilapäisiä, ja ne on perustettu palvelemaan tiettyjä hankkeita. Koska niiden palveluksessa on ulkopuolisia toimeksisaajia, EASAn omaa henkilöstöä ei välttämättä tarvita paikan päällä.

ICAO ja EASA – maailmanlaajuista yhteistyötä ilmailualalla

EASA tekee myös tiivistä maailmanlaajuista yhteistyötä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO, erityinen YK:n virasto) kanssa monenlaisissa ilmailualan kysymyksissä. EASA muun muassa tukee jäsenvaltioitaan ICAOn standardien täytäntöönpanossa ja tekee yhteistyötä Euroopan komission ja EASAn jäsenvaltioiden kanssa ICAO-kysymyksiä koskevien yhteisten kantojen koordinoimiseksi. Vahva kumppanuus ICAOn kanssa tukee EASAn kansainvälistä osallistumista keskeisillä ympäristön, turvallisuuden ja terveyden aloilla.

EASAn alueellinen tuki – 7 aluetta 5 maanosassa

EASA toteuttaa monia erilaisia toimia seitsemällä alueella neljässä eri maanosassa. Jokainen alue on erilainen, eikä ole olemassa yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa. EASA työskentelee valtioiden ja erilaisten alueellisten järjestöjen kanssa varmistaakseen mahdollisimman hyödyllisen yhteistyön.

Tutustu alla lyhyesti EASAn tavoitteisiin ja toimintaan eri alueilla.

Pohjois-Amerikka

 

 
Yhdysvallat

EASAn tavoitteet: luotettavan ja toimivan yhteistyön ja ilmailuun liittyvien tuotteiden molemminpuolisen vaihtamisen edistäminen

EASAn toiminta ja läsnäolo paikan päällä:

EASAn Washington DC:ssä toimivan edustajan tehtävänä on tehostaa yhteistyötä Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon (FAA), muiden Yhdysvaltojen instituutioiden ja Yhdysvaltojen ilmailualan kanssa. Päätavoitteena on selittää ja edistää EU:n järjestelmää, EASAn aloitteita ja ohjelmia. Yhdysvaltojen ja EU:n lentoturvallisuutta koskeva yhteistyö perustuu kahdenväliseen lentoturvallisuussopimukseen (BASA), jota on sen alkuperäisen allekirjoittamisen jälkeen jatkuvasti täydennetty uusilla liitteillä ja päivitetyillä täytäntöönpanomenettelyillä. Lisäksi on olemassa muita erityisiä työjärjestelyjä, joilla tuetaan yhä globaalistuvampaa ilmailualaa.

Yhdysvaltojen ja EU:n kahdenvälinen lentoturvallisuussopimus (BASA) tuli voimaan toukokuussa 2011.

Kanada ja ICAO

EASAn tavoitteet ICAOn suhteen: 
EASAn tunnustaminen ICAOssa johtavana alueellisena turvallisuusvalvontaorganisaationa, joka edustaa erillistä eurooppalaista aluetta. EASAn tulisi olla yhteyspiste EU:n ja ICAOn teknisessä yhteistyössä ja johtaa Euroopan ja Pohjois-Atlantin (EUR/NAT) alueen työtä turvallisuuden, ilmanavigoinnin, ympäristönsuojelun ja turvallisuus- ja terveysasioiden aloilla tiiviissä yhteistyössä ICAOn alueellisen Pariisin-toimiston kanssa.

EASAn tavoitteet Kanadassa: luotettavan ja toimivan yhteistyön ja ilmailuun liittyvien tuotteiden molemminpuolisen vaihtamisen edistäminen.

EASAn toiminta ja läsnäolo paikan päällä:
EASAlla on Montrealissa yksi edustaja, joka on suoraan yhteydessä ICAOon, osallistuu ICAOn kokouksiin, antaa tietoa EASAn toimintalinjoista ja sääntelyn kehityksestä ja ylläpitää teknisiä kysymyksiä koskevaa työsuhdetta ICAOn sihteeristön kanssa. EASA osallistuu myös ilmailukomission (ANC) istuntoihin. Yleisesti EASA on keskeinen sidosryhmävirasto ICAOssa ja osallistuu moniin paneeleihin ja komiteoihin.

Paikallisen edustustonsa kautta EASA myös ylläpitää tiivistä suhdetta Kanadan ilmailualaan sekä Kanadan siviili-ilmailuviranomaiseen (TCCA, Transport Canada Civil Aviation), jonka pääpaikka on Ottawassa, noin 200 kilometrin päässä Montrealista.

Kanadan ja EU:n kahdenvälinen lentoturvallisuussopimus (BASA) tuli voimaan heinäkuussa 2011.

 

 

Latinalainen Amerikka

 

Latinalainen Amerikka ja Karibia

EASAn tavoite: vahvistaa EU:n roolia maailmanlaajuisena toimijana siviili-ilmailun alalla, yhtäläisten toimintaolosuhteiden edistäminen ilmailumarkkinoilla jatkuvien ja uusien Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen keskeisten yhteistyömaiden kumppanuuksien kautta sekä alueellisella tasolla.

EASAn toiminta:
EASA johtaa EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen ilmailukumppanuushanketta, jonka tavoitteena on:

 • institutionaalisten suhteiden parantaminen, ilmailuviranomaisten vuoropuhelun ja yhteistyön syventäminen, alueellisen yhteistyön edistäminen ja ilmailusopimusten täytäntöönpanon tukeminen
 • ilmailualan teollisuuden yhteistyö
 • tietoisuuden lisääminen ilmailualan parhaista käytännöistä, EU:n standardien, ympäristönsuojelutoimien ja ilmastonmuutoksen torjumisen edistäminen.

EASAn läsnäolo paikan päällä:
hanketoimisto Costa Ricassa.

Brasilian ja EU:n kahdenvälinen lentoturvallisuussopimus.

Saharan eteläpuoli

 

Saharan eteläpuolinen Afrikka

EASAn tavoite: tukea koko maanosan standardien yhdenmukaistamista, kansallisten ilmailuviranomaisten institutionaalisten valmiuksien kehittämistä, ilmailualan työvoiman kouluttamista sekä parhaiden käytäntöjen edistämistä turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja ilmakuljetusten aloilla.

EASAn toiminta:
EASAlla on alueella käynnissä kuusi hanketta, joilla se

EASAn läsnäolo paikan päällä:
Hanketoimisto Sambian Lusakassa

Aasia

 

 

Pohjois-Aasia

EASAn tavoite: Pohjois-Aasian maiden ja EU:n välisen yhteistyön tehostaminen siviili-ilmailun alalla käymällä vuoropuhelua viranomaisten kanssa, vaihtamalla teknisiä tietoja alan edustajien kanssa ja esittelemällä uusia teknologioita ja konsepteja sekä eurooppalaisten käytäntöjen, standardien ja teknologioiden edistäminen turvallisemman ja vihreämmän ilmailun saavuttamiseksi.

EASAn toiminta:
EASAlla on alueella käynnissä kolme hanketta:

 • Toinen EU:n ja Kiinan ilmailukumppanuushanke on ensimmäisen kumppanuushankkeen seuraaja. Ensimmäisessä hankkeessa toteutettiin onnistuneesti 89 tehtävää hieman yli viiden vuoden kuluessa vuosina 2015–2021. Uusi hanke jatkaa aiempien onnistumisten pohjalta EU:n ja Kiinan yhteistyön vahvistamista siviili-ilmailun alalla.
 • EU:n ja Etelä-Korean ilmailukumppanuushanke aloitettiin vuonna 2021 tukemaan tietojen vaihtoa ja yhteistyötä erilaisilla siviili-ilmailun aloilla.
 • EU:n ja Japanin siviili-ilmailuyhteistyö tukee keskeisiä strategisia alueita, kuten kestävää ilmailua (toukokuussa 2021 allekirjoitetun EU:n ja Japanin vihreän allianssin mukaisesti) ja drooneihin liittyviä seikkoja (UAS-UAM).

EASAn läsnäolo paikan päällä:

 • Pekingin edustusto
 • Pekingin hanketoimisto
 • Tekninen koordinaattori Soulissa

Kiinan ja EU:n sekä Japanin ja EU:n kahdenväliset lentoturvallisuussopimukset (BASA) tulivat voimaan toukokuussa 2019 ja kesäkuussa 2020.   

 

Etelä-Aasia

EASAn tavoite: EU:n ja Etelä-Aasian alueen yhteistyön tehostaminen siviili-ilmailun alalla.

EASAn toiminta:
EASA johtaa EU:n ja Etelä-Aasian alueen ilmailukumppanuushanketta, jonka tavoitteena on  

 • tukea ilmailuturvallisuusviranomaisten välistä dialogia, vahvistaa institutionaalisia yhteyksiä ja kannustaa alueelliseen yhteistyöhön sekä tukea ilmailualan sopimusten täytäntöönpanoa
 • edistää EU:n ilmailualan pääsyä markkinoille, poistaa esteitä ja helpottaa alan tietojenvaihtoa
 • lisätä tietoisuutta ja tarjota tietoa EU:n sääntelystä ja parhaista käytännöistä, vahvistaa ympäristönsuojelupyrkimyksiä ja kannustaa ilmastonmuutoksen torjumistoimiin.             
Kaakkois-Aasia

EASAn tavoite: edistää EU:n institutionaalisia suhteita turvallisuuden, kestävyyden ja yhdenmukaistamisen tukemiseksi.

EASAn työ voidaan jakaa kolmeen alueeseen: yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen siviili-ilmailuviranomaisten kanssa sääntelyn ja operatiivisten seikkojen osalta, EU:n ilmailualan tukeminen suhteissa alueellisiin viranomaisiin sekä alueiden ilmailualan toimijoiden tukeminen suhteessa EU:hun ja EU:n viranomaisiin.

Erityisesti EASAn tekniset yhteistyöhankkeet Kaakkois-Aasian alueella pyrkivät vahvistamaan turvallisuusstandardeja sekä edistämään ympäristönsuojelua ja sääntelyn yhdenmukaistamista. Näihin kuuluvat erityisesti kestävän ilmailun painottaminen, varsinkin vastuulliset lentopolttoaineet ja päästöjen kompensointi sekä kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä (CORSIA).

EASAn toiminta:
EASAlla on alueella käynnissä kolme hanketta, joilla se

EASAn läsnäolo paikan päällä:

 • Singaporen edustusto
 • Hanketoimisto Thaimaan Bangkokissa

 

 EU:n naapurimaat

EU-naapurimaat

 

EASAn tavoite:  Yleiseurooppalainen lähestymistapa ilmailuturvallisuuteen ja parhaiden lentoturvallisuusstandardien täytäntöönpano kaikkialla Euroopassa

EASAn toiminta:

Tukeakseen yhteistyökumppaneita EU:n ilmailuturvallisuusstandardien toteuttamisessa EASA on toteuttanut kolme teknistä apua tarjoavaa hanketta:

Naapurimaiden ilmailuviranomaisten kanssa solmittujen yhteistyökumppanuuksien kautta EASA tukee Länsi-Balkanin sekä itäisten ja eteläisten naapurimaiden kanssa tehtyjen EU:n ilmailusopimusten täytäntöönpanoa ja varmistaa, että samanlaiset tiukat ilmailuturvallisuusstandardit pannaan täytäntöön koko Euroopassa ja sen lähinaapurustossa.  

 

 

 

 

 

Pysy ajan tasalla EASAn kansainvälisestä toiminnasta

Lisää tietoa EASAn kansainvälisestä toiminnasta on EASA Light -sivustolla. Vieraile sivustolla säännöllisesti, niin pysyt perillä uusimmista uutisista.

Kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen EASAn kansainvälisestä yhteistyöstä saa EASA Pro sivustolta.