Współpraca międzynarodowa EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Działania Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), będącej jedną z wiodących organizacji lotniczych na świecie, mają na celu realizację potrzeb obywateli UE w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju nie tylko w Europie, ale również na szczeblu globalnym. Agencja promuje również równe warunki działania dla przemysłu lotniczego na całym świecie.

Na bezpieczeństwo lotnicze składają się wspólnie podejmowane, międzynarodowe wysiłki, które nie kończą się na granicach lądowych czy powietrznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów lotniczych na całym świecie, EASA współpracuje z krajowymi, regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego.

Uwzględniając priorytety określone przez Komisję Europejską i biorąc pod uwagę wpływ pandemii COVID-19, EASA wzmocniła swoją strategię współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Cele, które przyświecają naszym działaniom

Współpraca międzynarodowa EASA obejmuje cztery główne obszary:

Globalne bezpieczeństwo lotnicze
Globalne bezpieczeństwo lotnicze

„…wkład w zapewnianie globalnego bezpieczeństwa lotniczego, mając na uwadze interes obywateli i przemysłu.”

Normy-w-dziedzinach-UE-bezpieczeństwo-środowisko
Normy w dziedzinach: UE, bezpieczeństwo, środowisko

„…promowanie unijnych norm w zakresie bezpieczeństwa i środowiska naturalnego oraz wiedzy eksperckiej w celu tworzenia bezpieczniejszego i bardziej ekologicznego lotnictwa na całym świecie.”

Równe-warunki-działania
Równe warunki działania dla przemysłu

„… stworzenie równych warunków działania dla przemysłu i pomoc w usuwaniu barier rynkowych.”  

Silne-partnerstwo-na-całym-świecie
Silne partnerstwo na całym świecie

„…zapewnienie trwałych korzyści krajom partnerskim i UE w celu zbudowania silnego partnerstwa na całym świecie.”

 

Globalna obecność EASA

EASA zatrudnia około 850 specjalistów ds. lotnictwa i administracji, z czego większość pracuje w europejskich siedzibach Agencji w Kolonii i Brukseli, jednak EASA posiada również stałe przedstawicielstwa w innych częściach świata, które wspierają globalną sieć bezpieczeństwa. Znajdują się one bliżej „terenu działań”. Mapa przedstawia reprezentacje EASA na całym świecie.

Biura-przedstawicielskie-EASA

Dodatkowo planowane jest otwarcie stałego przedstawicielstwa w Panamie, które będzie obsługiwało regiony Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Ponadto istnieją biura projektowe w Kostaryce, Senegalu, Tajlandii, na Sri Lance i w Zambii. Biura projektowe mają bardziej tymczasowy charakter i obsługują konkretne projekty. Ponieważ zatrudniają wykonawców, pracownicy EASA nie muszą być obecni na miejscu.

ICAO i EASA – światowi partnerzy w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego

Na szczeblu globalnym EASA ściśle współpracuje również z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, w wielu obszarach związanych z lotnictwem. EASA wspiera państwa członkowskie m.in. we wdrażaniu norm ICAO oraz współpracuje z Komisją Europejską i państwami członkowskimi EASA w zakresie koordynacji wspólnych stanowisk w kwestiach dotyczących ICAO. To silne partnerstwo z ICAO wspiera międzynarodowe zaangażowanie EASA w kluczowe tematy, takie jak środowisko, ochrona, zdrowie i bezpieczeństwo.

Wsparcie regionalne EASA – 7 regionów na 5 kontynentach

EASA realizuje szeroki zakres działań obejmujących siedem regionów na czterech kontynentach. Każdy region jest inny i nie ma uniwersalnego podejścia, które byłoby dla wszystkich jednakowe. EASA współpracuje z różnymi organizacjami regionalnymi i państwami w celu zapewnienia korzystnej współpracy.

Poniżej przedstawiono bardzo skrótowy przegląd celów i zaangażowania EASA w różnych regionach.

Ameryka Północna

 

 
Stany Zjednoczone Ameryki

Cele EASA: wspieranie harmonijnego partnerstwa opartego na zaufaniu oraz ułatwianie wzajemnej wymiany wyrobów lotniczych.

Zaangażowanie i obecność EASA na miejscu:

Rola przedstawiciela EASA w Waszyngtonie polega na zacieśnieniu współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa USA (FAA), innymi instytucjami amerykańskimi i amerykańskim przemysłem lotniczym. Głównym celem jest objaśnianie i promowanie unijnego systemu oraz inicjatyw i programów EASA. Podstawą współpracy między USA a UE w zakresie bezpieczeństwa lotniczego jest dwustronna umowa w sprawie bezpieczeństwa lotniczego (BASA), która od czasu jej podpisania jest stale uzupełniana nowymi załącznikami i aktualnymi procedurami wykonawczymi. Istnieją też inne, bardziej szczegółowe rozwiązania robocze wspierające coraz bardziej zglobalizowany przemysł lotniczy.

Dwustronna umowa w sprawie bezpieczeństwa lotniczego (BASA) między USA a UE weszła w życie w maju 2011 r.

Kanada i ICAO

Cele EASA dla ICAO: 
Uczynienie z EASA wiodącej w ICAO regionalnej organizacji ds. nadzoru nad bezpieczeństwem, reprezentującej odrębny region europejski. EASA ma stanowić środek ciężkości koordynacji technicznej UE z ICAO oraz nadawać kierunki rozwoju w zakresie bezpieczeństwa, żeglugi powietrznej, ochrony środowiska i zdrowia w regionie EUR/NAT poprzez ścisłą współpracę z regionalnym biurem ICAO w Paryżu.

Cele EASA dla Kanady: wspieranie harmonijnego partnerstwa opartego na zaufaniu oraz ułatwianie wzajemnej wymiany wyrobów lotniczych.

Zaangażowanie i obecność EASA na miejscu:
EASA ma jednego przedstawiciela z siedzibą w Montrealu, który bezpośrednio kontaktuje się z ICAO, uczestniczy w posiedzeniach ICAO, udziela informacji na temat polityki EASA i zmian w przepisach oraz utrzymuje stosunki robocze w kwestiach technicznych z sekretariatem ICAO. EASA uczestniczy również w posiedzeniach Komisji Nawigacji Lotniczej (ANC). Ogólnie rzecz biorąc, EASA jest kluczowym interesariuszem w ICAO, zasiadającym w licznych panelach i komitetach.

Poprzez lokalne przedstawicielstwo EASA utrzymuje również bliskie relacje z Transport Canada Civil Aviation (Ministerstwo Transportu Kanady, Wydział Lotnictwa Cywilnego) z siedzibą w Ottawie (około 200 km od Montrealu) oraz z kanadyjskim przemysłem lotniczym i kosmicznym.

Dwustronna umowa w sprawie bezpieczeństwa lotniczego (BASA) między Kanadą a UE weszła w życie w lipcu 2011 r.

 

 

Ameryka Łacińska

 

Ameryka Łacińska i Karaiby

Cel EASA: wzmocnienie roli UE jako globalnego podmiotu w dziedzinie lotnictwa cywilnego, wspieranie równych warunków działania na rynku lotniczym poprzez stałe i nowe partnerstwa z kluczowymi krajami partnerskimi Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz na szczeblu regionalnym.

Zaangażowanie EASA:
EASA realizuje projekt partnerstwa lotniczego między UE a Ameryką Łacińską i Karaibami w celu:

 • wzmocnienia stosunków instytucjonalnych, pogłębienia dialogu i współpracy między władzami lotniczymi, zachęcenia do współpracy regionalnej i wsparcia przy realizacji umów lotniczych;
 • wspierania wymiany przemysłowej;
 • zwiększania wzajemnej świadomości na temat najlepszych praktyk w dziedzinie lotnictwa, upowszechniania unijnych norm, zwiększania wysiłków na rzecz ochrony środowiska i zachęcania do działań w dziedzinie ochrony klimatu.

Obecność EASA na miejscu:
Biuro projektowe w Kostaryce.

Dwustronna umowa w sprawie bezpieczeństwa lotniczego (BASA) między Brazylią a UE.

Afryka Subsaharyjska

 

Afryka Subsaharyjska

Cel EASA: wspieranie harmonizacji norm na całym kontynencie oraz budowanie potencjału instytucjonalnego krajowych władz lotniczych, szkolenie personelu lotniczego, a także promowanie wymiany najlepszych praktyk w dziedzinach bezpieczeństwa, środowiska i transportu lotniczego.

Zaangażowanie EASA:
W tym regionie EASA realizuje sześć różnych projektów, aby:

 • pomóc regionalnym organizacjom ds. nadzoru nad bezpieczeństwem (RSOO) i ich państwom członkowskim w wypełnianiu ich międzynarodowych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa (projekt EU-ASA);
 • realizować szkolenia w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego w Afryce Środkowej (projekt PASTA-CO);
 • zapewnić Afryce Środkowej możliwości samodzielnego opracowywania i realizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa lotniczego (projekt PAGIRN);
 • poprawy bezpieczeństwa lotniczego w Zambii (projekt ASSP II);
 • łagodzenia zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji CO2 pochodzących z lotnictwa cywilnego (projekt CORSIA Afryka i Karaiby);
 • wsparcia we wdrażaniu wspólnego rynku afrykańskiego transportu powietrznego (wsparcie dla AFCAC w zakresie operacyjności SAATM).

Obecność EASA na miejscu:
Biuro projektowe w Lusace, Zambia

Azja

 

 

Azja Północna

Cel EASA: wzmocnienie partnerstwa między państwami Azji Północnej a UE w dziedzinie lotnictwa cywilnego poprzez dialog z władzami, wymianę techniczną z przemysłem oraz demonstrację nowych technologii i koncepcji; promowanie europejskich polityk, norm i technologii na rzecz bezpieczniejszego i bardziej ekologicznego lotnictwa.

Zaangażowanie EASA:
W tym regionie EASA realizuje trzy różne projekty mające na celu:

 • Drugi projekt partnerstwa lotniczego między UE a Chinami jest kontynuacją pierwszego projektu UE-Chiny, w ramach którego z powodzeniem zakończono 89 działań w ponad pięcioletnim okresie trwania w latach 2015-2021. Bazując na efektach tego sukcesu, nowy projekt nadal wzmacnia współpracę między UE a Chinami w zakresie lotnictwa cywilnego.
 • Projekt partnerstwa lotniczego między UE a Republiką Korei został uruchomiony w 2021 r. w celu wspierania wymiany i współpracy w szerokim zakresie dziedzin lotnictwa cywilnego.
 • Współpraca w zakresie lotnictwa cywilnego między UE a Japonią będzie wspierać kluczowe obszary strategiczne, takie jak zrównoważone lotnictwo (wspierane przez zielony sojusz UE-Japonia podpisany w maju 2021 r.) oraz drony (UAS-UAM).

Obecność EASA na miejscu:

 • Biuro przedstawicielskie w Pekinie
 • Biuro projektowe w Pekinie
 • Koordynator techniczny w Seulu

Dwustronne umowy w sprawie bezpieczeństwa lotniczego (BASA) między Chinami a UE oraz Japonią a UE weszły w życie w maju 2019 r. i czerwcu 2020 r.   

 

Azja Południowa

Cel EASA: wzmocnienie partnerstwa między UE a regionem Azji Południowej w dziedzinie lotnictwa cywilnego.

Zaangażowanie EASA:
EASA realizuje projekt partnerstwa lotniczego między UE a Azją Południową w celu:  

 • wspierania dialogu między władzami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lotnicze, wzmacniania powiązań instytucjonalnych i zachęcania do współpracy regionalnej, jak również wspierania realizacji umów lotniczych;
 • ułatwienia dostępu do rynku dla przemysłu unijnego, zmniejszenia barier i wspierania wymiany przemysłowej;
 • zwiększenia wzajemnej świadomości i promowania unijnych przepisów i najlepszych praktyk stosowanych w UE, zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony środowiska i zachęcania do działań na rzecz klimatu.             
Azja Południowo-Wschodnia

Cel EASA: wspieranie unijnych stosunków instytucjonalnych na rzecz bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i harmonizacji.

Prace EASA można podzielić na trzy obszary: budowanie i wzmacnianie partnerstwa EASA z władzami lotnictwa cywilnego w kwestiach regulacyjnych i operacyjnych, wspieranie unijnego przemysłu lotniczego w jego relacjach z władzami regionalnymi oraz wspieranie przemysłu regionalnego w jego relacjach z Unią Europejską i władzami UE.

W szczególności projekty współpracy technicznej EASA w regionie Azji Południowo-Wschodniej mają na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, promowanie ochrony środowiska i ułatwienie harmonizacji przepisów. Obejmują one nacisk na zrównoważone lotnictwo, w szczególności zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) oraz mechanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA).

Zaangażowanie EASA:
W tym regionie EASA realizuje trzy projekty mające na celu:

Obecność EASA na miejscu:

 • Biuro przedstawicielskie w Singapurze
 • Biuro projektowe w Bangkoku, Tajlandia

 

 Sąsiedztwo UE

Kraje sąsiadujące z UE

 

Cel EASA:  Ogólnoeuropejskie podejście do bezpieczeństwa lotniczego oraz wdrożenie najwyższych standardów bezpieczeństwa lotniczego w całej Europie

Zaangażowanie EASA:

Aby wspierać naszych partnerów w stosowaniu unijnych norm bezpieczeństwa lotniczego, EASA wdrożyła trzy projekty pomocy technicznej:

Poprzez sieć partnerstw z władzami lotniczymi państw sąsiadujących EASA wspiera realizację unijnych umów lotniczych zawartych z krajami Bałkanów Zachodnich oraz wschodniego i południowego sąsiedztwa UE, a także zapewnia wdrożenie podobnych wysokich standardów bezpieczeństwa lotniczego w całej Europie i jej bezpośrednim sąsiedztwie.  

 

 

 

 

 

Jak uzyskać aktualne informacje o międzynarodowych działaniach EASA

Więcej informacji na temat międzynarodowej działalności EASA można znaleźć na stronie EASA Light – zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony, aby znaleźć najświeższe informacje.

Pełny przegląd działań EASA w zakresie współpracy międzynarodowej można znaleźć na stronie EASA Pro.