Международно сътрудничество на EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Като един от водещите органи в областта на въздухоплаването в света, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) работи, за да гарантира, че потребностите на гражданите на ЕС от безопасност и устойчивост са удовлетворени не само в Европа, но и на световно равнище. Тя също така насърчава равнопоставеността в авиационния бранш в световен мащаб.

Постигането на безопасност във въздухоплаването е предмет на международно сътрудничество и за него няма граници — нито на земята, нито във въздуха. За да гарантира безопасността на пътниците в световен мащаб, EASA си партнира както с национални, така и с регионални и международни организации за гражданско въздухоплаване.

Вземайки предвид приоритетите, определени от Европейската комисия, и отчитайки въздействието на COVID-19, EASA укрепи своята стратегия за международно сътрудничество в стремежа си към безопасност и устойчивост.

Нашите основни движещи сили

Международното сътрудничество на EASA обхваща четири основни групи:

Глобална авиационна безопасност
Глобална авиационна безопасност

„...принос към глобалната авиационна безопасност в интерес на гражданите и бранша.“

Стандарти на ЕС за безопасност и опазване на околната среда
Стандарти на ЕС за безопасност и опазване на околната среда

„...популяризиране на стандартите на ЕС за безопасност и опазване на околна среда и експертни опит и знания в полза на по-безопасна и по-екологична авиация в световен мащаб.“

Равнопоставеност
Равнопоставеност за бранша

„...установяване на равнопоставени условия за бранша и спомагане за премахването на пречките пред пазара.“  

Стабилно партньорство в световен мащаб
Стабилно партньорство в световен мащаб

„...осигуряване на устойчива полза за страните партньори и ЕС за изграждане на стабилно партньорство в световен мащаб.“

 

Глобалното присъствие на EASA

Повечето от близо 850 авиационни експерти и администратори, служители на EASA, работят от европейските централи в Кьолн и Брюксел, но EASA има и постоянни представителства в други части на света, за да подкрепя глобалната мрежа за безопасност. Те са разположени по-близо до „горещите точки“. Разгледайте картата, за да видите глобалните представителства на EASA.

Представителства на EASA

Допълнително постоянно представителство е планирано в Панама Сити, за да обслужва регионите на Латинска Америка и Карибския басейн.

Освен това има проектни служби в Коста Рика, Сенегал, Тайланд, Шри Ланка и Замбия. Тези проектни служби са по-скоро временни по своя характер и съществуват, за да обслужват конкретни проекти. Тъй като те се обслужват от подизпълнители, не е необходимо на място да има служители на EASA.

ИКАО и EASA — глобални партньори в областта на авиационната безопасност

На глобално ниво EASA също така си сътрудничи тясно с Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), специализирана агенция на ООН, по широк спектър от авиационни въпроси. Наред с други задачи, EASA подкрепя своите държави членки при прилагането на стандартите на ИКАО и работи с Европейската комисия и държавите — членки на EASA, за координиране на общи позиции по въпросите на ИКАО. Това стабилно партньорство с ИКАО подпомага международното участие на EASA по ключови теми като околната среда, сигурността, здравето и безопасността.

Регионалната подкрепа на EASA — 7 региона на 5 континента

EASA изпълнява широк спектър от дейности, които обхващат седем региона на четири континента. Всеки регион е различен и не съществува универсален подход, приложим за всички тях. EASA работи с различни отделни регионални организации и държави, за да осигури ползотворно сътрудничество.

Разгледайте различните региони, които дават много сбит преглед на целите и участието на EASA там.

Северна Америка

 

 
Съединени американски щати

Целите на EASA: да насърчава надеждно и хармонично партньорство и да улеснява взаимния обмен на продукти за въздухоплаването.

Участие и присъствие на EASA на място:

Ролята на представителя на EASA във Вашингтон е да укрепва сътрудничеството с Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), други американски институции и авиационната индустрия на САЩ. Основната цел е да се разясняват и популяризират системата на ЕС, инициативите и програмите на EASA. Основата на сътрудничеството между САЩ и ЕС в областта на авиационната безопасност се определя от Двустранното споразумение за авиационна безопасност (BASA), което след първоначалното му подписване непрекъснато се допълва с нови приложения и актуализирани процедури за изпълнение. Съществуват и други по-специфични работни споразумения в подкрепа на все по-глобализиращата се авиационна индустрия.

Двустранното споразумение за авиационна безопасност (BASA) между САЩ и ЕС влезе в сила през май 2011 г.

Канада и ИКАО

Целите на EASA за ИКАО: 
В ИКАО EASA да бъде призната за водеща регионална организация за надзор на безопасността, представляваща отделен европейски регион. EASA да бъде централен елемент на техническата координация на ЕС с ИКАО и да стимулира развитието на безопасността, въздушната навигация, опазването на околната среда и безопасността и здравето в региона на Европа и северноатлантическите държави чрез тясно сътрудничество с регионалния офис на ИКАО в Париж.

Целите на EASA за Канада: насърчаване на надеждно и хармонично партньорство и улесняване на взаимния обмен на продукти за въздухоплаването.

Участие и присъствие на EASA на място:
EASA има един представител, базиран в Монреал, който поддържа пряка връзка с ИКАО, участва в заседанията на ИКАО, предоставя информация за политиките на EASA и развитието на нормативната уредба и поддържа работни отношения по технически въпроси със секретариата на ИКАО. EASA също така участва в сесиите на Комисията по въздухоплаване (ANC). Като цяло, EASA е ключова заинтересована страна в ИКАО, като участва в много групи и комитети.

Чрез местното си представителство EASA поддържа също така тесни връзки с гражданската авиация на Канада (TCCA) със седалище в Отава — на около 200 км от Монреал — и с канадската авиокосмическа индустрия.

Двустранното споразумение за авиационна безопасност (BASA) между Канада и ЕС влезе в сила през юли 2011 г.

 

 

Латинска Америка

 

Латинска Америка и Карибския регион

Целта на EASA: да засили ролята на ЕС като глобален фактор в областта на гражданското въздухоплаване, като насърчава равнопоставеността на авиационния пазар чрез постоянни и нови партньорства с ключови партньорски държави от Латинска Америка и Карибския басейн и на регионално равнище.

Участие на EASA:
EASA изпълнява проекта за партньорство в областта на въздухоплаването между ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн, за:

 • укрепване на институционалните отношения, задълбочаване на диалога и сътрудничеството между въздухоплавателните органи, насърчаване на регионалното сътрудничество и подпомагане на изпълнението на споразуменията в областта на въздухоплаването;
 • насърчаване на индустриалния обмен;
 • повишаване на взаимната осведоменост за най-добрите практики в областта на въздухоплаването, популяризиране на стандартите на ЕС, повишаване на усилията за опазване на околната среда и насърчаване на действията в областта на климата.

Присъствие на EASA на място:
Служба на проекта в Коста Рика.

Двустранно споразумение за авиационна безопасност (BASA) между Бразилия и ЕС.

Субсахара

 

Субсахарска Африка

Целите на EASA: да подкрепя хармонизирането на стандартите в целия континент и изграждането на институционален капацитет на националните авиационни власти, обучението на авиационния персонал, както и насърчаването на обмена на най-добри практики в областта на безопасността, околната среда и въздушния транспорт.

Участие на EASA:
EASA изпълнява шест различни проекта в региона, за:

 • подпомагане на регионалните организации за надзор на безопасността (RSOO) и техните държави членки да изпълняват международните си задължения по отношение на безопасността (проект ЕU—ASA);
 • осигуряване на обучение за подобряване на авиационната безопасност в Централна Африка (проект PASTA-CO);
 • предоставяне на Централна Африка капацитет за самостоятелно разработване и провеждане на обучения по авиационна безопасност (проект PAGIRN);
 • подобряване на авиационната безопасност в Замбия (проект ASSP II);
 • смекчаване на изменението на климата чрез намаляване на емисиите на CO2 от гражданската авиация (проект CORSIA за Африка и Карибите);
 • подпомагане на прилагането на единния африкански пазар за въздушен транспорт (подкрепа за AFCAC за въвеждане в експлоатация на SAATM).

Присъствие на EASA на място:
Служба на проекта в Лусака, Замбия

Азия

 

 

Северна Азия

Целта на EASA: засилване на партньорството между страните от Северна Азия и ЕС в областта на гражданското въздухоплаване чрез диалог с властите, технически обмен с индустрията и демонстрация на нови технологии и концепции; насърчаване на европейските политики, стандарти и технологии за по-безопасна и по-екологична авиация.

Участие на EASA:
EASA изпълнява три проекта в региона:

Присъствие на EASA на място:

 • Представителство в Пекин
 • Служба на проекта в Пекин
 • Технически координатор в Сеул

Двустранните споразумения за авиационна безопасност (BASA) между Китай и ЕС и Япония и ЕС влязоха в сила през май 2019 г. и юни 2020 г.   

 

Южна Азия

Целта на EASA: да укрепи партньорството между ЕС и региона на Южна Азия в областта на гражданското въздухоплаване.

Участие на EASA:
EASA изпълнява проекта за партньорство в областта на въздухоплаването между ЕС и Южна Азия, за:  

 • насърчаване на диалога между органите за авиационна безопасност, укрепване на институционалните връзки и насърчаване на регионалното сътрудничество, както и подкрепа в изпълнението на споразуменията в областта на въздухоплаването;
 • улесняване на достъпа до пазара за промишлеността на ЕС, намаляване на пречките и насърчаване на промишления обмен;
 • повишаване на взаимната информираност и популяризиране на правилата и най-добрите практики на ЕС, засилване на усилията за опазване на околната среда и насърчаване на действията в областта на климата.             
Югоизточна Азия

Целта на EASA: насърчаване на институционалните отношения в ЕС в подкрепа на безопасността, устойчивостта и хармонизацията.

Работата на EASA може да бъде разделена на три области: изграждане и укрепване на партньорството на EASA с органите на гражданското въздухоплаване по регулаторни и оперативни въпроси, подкрепа на авиационната индустрия на ЕС в отношенията им с регионалните органи и подкрепа на индустрията на регионите в отношенията им с Европейския съюз и органите на ЕС.

По-специално, проектите на EASA за техническо сътрудничество в региона на Югоизточна Азия са насочени към повишаване на стандартите за безопасност, насърчаване на опазването на околната среда и улесняване на регулаторната хармонизация. Те включват акцент върху устойчивото въздухоплаване, по-специално върху устойчивите авиационни горива (SAF) и схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA).

Участие на EASA:
EASA изпълнява три проекта в региона:

Присъствие на EASA на място:

 • Представителство в Сингапур
 • Служба на проекта в Банкок, Тайланд

 

 Държавите в региона в съседство с ЕС

Съседни държави на ЕС

 

Целта на EASA:  Общоевропейски подход към авиационната безопасност и прилагане на най-високите стандарти за авиационна безопасност в цяла Европа

Участие на EASA:

За да подпомогне нашите партньори в прилагането на стандартите на ЕС за авиационна безопасност, EASA реализира три проекта за техническа помощ:

Чрез мрежа от партньорства с въздухоплавателните органи на съседните държави EASA подкрепя изпълнението на споразуменията на ЕС в областта на въздухоплаването, сключени със страните от Западните Балкани и в източните и южните съседни на ЕС държави, и гарантира, че в цяла Европа и в нейните непосредствени съседи се прилагат подобни високи стандарти за авиационна безопасност.  

 

 

 

 

 

Получавайте информация за международните дейности на EASA

За повече информация относно международните дейности на EASA на EASA Light, не забравяйте да ни посещавате редовно за всички актуализации.

За пълен преглед на дейностите на EASA в областта на международното сътрудничество разгледайте EASA Pro.