EASA starptautiskā sadarbība

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) kā viena no vadošajām aviācijas iestādēm pasaulē strādā, lai nodrošinātu ES iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu pēc drošības un ilgtspējas ne tikai Eiropā, bet arī pasaules līmenī. Tā arī veicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus aviācijas nozarei visā pasaulē.

Aviācijas drošība ir uz sadarbību orientēts, starptautisks pasākums un neapstājas pie robežām, uz sauszemes vai gaisā. Lai nodrošinātu aviopasažieru drošību globālā līmenī, EASA partneri ir gan valstu, gan reģionālās un starptautiskās civilās aviācijas organizācijas.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes, kā arī Covid-19 ietekmi, EASA ir nostiprinājusi savu starptautiskās sadarbības stratēģiju, cenšoties panākt drošību un ilgtspēju.

Mūsu galvenie virzītājspēki

EASA starptautiskā sadarbība aptver četras galvenās kopas:

Globālā aviācijas drošība
Globālā aviācijas drošība

“… veicināt globālo aviācijas drošību pilsoņu un nozares interesēs.”

EU-Safety-Environmental-standards
ES Drošības un vides standarti

“… sekmēt ES Drošības un vides standartus un pieredzi, lai veicinātu pasaulē drošāku un zaļāku aviāciju.

Level-playing-field
Vienlīdzīgi konkurences apstākļi nozarei

“… ieviest vienlīdzīgus konkurences apstākļus nozarei un palīdzēt likvidēt tirgus ierobežojumus.”  

Strong-partnership-worldwide
Stingra partnerība globālā mērogā

“… nodrošināt ilgtspējīgu ieguvumu partnervalstīm un ES, lai veidotu stingru partnerību pasaules mērogā.”

 

EASA globālā klātbūtne

Lielākā daļa EASA darbinieku, kas ir aptuveni 850 aviācijas eksperti un administratori, strādā no Eiropas galvenajām mītnēm Ķelnē un Briselē, bet EASA ir arī pastāvīgas pārstāvniecības citās pasaules daļās, lai uzturētu globālo drošības tīklu. Tie atrodas tuvāk “notikumiem”. Aplūkojiet karti, lai redzētu EASA globālās pārstāvniecības.

EASA-Rep-Offices

Papildu pastāvīgo pārstāvniecību ir plānots atvērt Panamas pilsētā, lai apkalpotu Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstis.

Turklāt biroji tiek plānoti Kostarikā, Senegālā, Taizemē, Šrilankā un Zambijā. Šie projektu biroji ir vairāk pagaidu rakstura un pastāv specifisku projektu apkalpošanai. Tā kā tajos darbiniekus nodrošina darbuzņēmēji, pašas EASA darbiniekiem tur nav jābūt uz vietas.

ICAO un EASA – globālās aviācijas drošības partneri

Pasaules līmenī par dažādiem aviācijas jautājumiem EASA arī cieši sadarbojas ar Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO), kas ir specializēta ANO aģentūra. Citu uzdevumu starpā EASA palīdz dalībvalstīm īstenot ICAO standartus un sadarbojas ar Eiropas Komisiju un EASA dalībvalstīm, lai koordinētu kopējās nostājas ICAO jautājumos. Šī spēcīgā partnerība ar ICAO atbalsta EASA starptautisko iesaistīšanos tādos svarīgos jautājumos kā vide, drošība, veselība un drošība.

Ar EASA reģionālo atbalstu septiņos reģionos piecos kontinentos

tiek īstenots plašs pasākumu diapazons, aptverot septiņus reģionus četros kontinentos. Katrs no tiem ir atšķirīgs, un nav nevienas pieejas, kas būtu piemērota visiem reģioniem. EASA sadarbojas ar dažādām reģionālām organizācijām un valstīm, lai nodrošinātu izdevīgu sadarbību.

Aplūkojiet dažādus reģionus, kas sniedz ļoti koncentrētu pārskatu par EASA mērķiem un iesaisti dažādos reģionos.

Ziemeļamerika

 

 
Amerikas Savienotās Valstis

EASA mērķi: veicināt uzticamu un saskanīgu partnerību un veicināt aeronautikas produktu savstarpēju apmaiņu.

EASA iesaiste un klātbūtne uz vietas:

EASA pārstāvja Vašingtonā uzdevums ir uzlabot sadarbību ar ASV Federālo aviācijas administrāciju (FAA), citām ASV iestādēm un ASV aviācijas nozari. Galvenais mērķis ir izskaidrot un reklamēt ES sistēmu, EASA iniciatīvas un programmas. Pamatu ASV un ES sadarbībai aviācijas drošības jomā veido Divpusējais aviācijas drošības nolīgums (BASA), kas kopš tā sākotnējās parakstīšanas ir pastāvīgi papildināts ar jauniem pielikumiem un atjauninātām īstenošanas procedūrām. Citas specifiskākas darba shēmas pastāv, lai atbalstītu arvien globalizētāko aviācijas nozari.

Divpusējais aviācijas drošības nolīgums (BASA) starp ASV un ES stājās spēkā 2011. gada maijā.

Kanāda un ICAO

EASA mērķi attiecībā uz ICAO
Kas attiecas uz ICAO, EASA ir atzīstama par vadošu reģionālu drošības uzraudzības organizāciju, kas pārstāv nodalītu Eiropas reģionu. EASA ir centrālais elements ES tehniskajā koordinācijā ar ICAO un virza drošības, aeronavigācijas, vides aizsardzības un veselības drošības attīstību EUR/NAT (Eiropas un Ziemeļatlantijas) reģionā, cieši sadarbojoties ar ICAO reģionālo biroju Parīzē.

EASA mērķi attiecībā uz Kanādu: veicināt uzticamu un saskaņotu partnerību un sekmēt abpusēju apmaiņu ar aeronavigācijas produktiem.

EASA iesaiste un klātbūtne uz vietas:
EASA ir viens pārstāvis Monreālā, kurš tieši sadarbojas ar ICAO, piedalās ICAO sanāksmēs, sniedz informāciju par EASA politikas nostādnēm un regulējuma attīstību, kā arī uztur darba attiecības tehniskos jautājumos ar ICAO sekretariātu. EASA arī apmeklē Aeronavigācijas komisijas (ANC) sesijas. Visumā EASA attiecībā uz ICAO ir galvenā ieinteresētā struktūra, kas piedalās daudzās paneļdiskusijās un komitejās.

Ar savu vietējo pārstāvību EASA uztur arī ciešas attiecības ar Transport Canada civilās aviācijas organizāciju (TCCA), kuras galvenā mītne atrodas Otavā aptuveni 200 km attālumā no Monreālas, un ar Kanādas aviācijas un kosmosa nozari.

Divpusējais aviācijas drošības nolīgums (BASA) starp Kanādu un ES stājās spēkā 2011. gada jūlijā.

 

 

Latīņamerika

 

Latīņamerika un Karību jūras reģiona valstis

EASA mērķis: palielināt ES kā pasaules mēroga dalībnieces funkciju civilās aviācijas jomā, veicinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus aviācijas tirgū ar pastāvīgām un jaunām partnerībām ar Latīņamerikas un Karību jūras reģiona galvenajām partnervalstīm un reģionālā līmenī.

EASA iesaiste:
EASA īsteno ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu aviācijas partnerības projektu, lai:

 • stiprinātu iestāžu attiecības, padziļinātu dialogu un sadarbību starp aviācijas iestādēm, veicinātu reģionālo sadarbību un atbalstītu aviācijas nolīgumu īstenošanu;
 • veicinātu apmaiņu nozarē;
 • palielinātu savstarpējo informētību par aviācijas paraugpraksi, popularizētu ES standartus, palielinātu vides aizsardzības centienus un veicinātu darbību klimata jomā.

EASA klātbūtne uz vietas:
Projektu birojs Kostarikā.

Divpusējais aviācijas drošības nolīgums (BASA) starp Brazīliju un ES.

Subsahāra

 

Subsahāras Āfrika

EASA mērķis: atbalstīt standartu harmonizēšanu visā kontinentā un valstu aviācijas iestāžu institucionālo spēju veidošanu, aviācijas personāla apmācību, kā arī paraugprakses apmaiņas veicināšanu drošības, vides vai gaisa transporta jomās.

EASA iesaiste:
EASA īsteno sešus atšķirīgus projektus reģionā, lai

EASA klātbūtne uz vietas:
Projektu birojs Lusakā, Zambijā

Āzija

 

 

Ziemeļāzija

EASA mērķis: veicināt partnerību starp Ziemeļāzijas valstīm un ES civilās aviācijas jomā, izmantojot dialogu ar iestādēm, tehnisko apmaiņu ar nozari un jaunu tehnoloģiju un koncepciju demonstrējumus; veicināt Eiropas politikas nostādnes, standartus un tehnoloģijas drošākai un zaļākai aviācijai.

EASA iesaiste:
EASA īsteno reģionā trīs atšķirīgus projektus:

 • Otrais ES un Ķīnas aviācijas partnerības projekts (APP) ir turpinājums pirmajam ES un Ķīnas APP, kura ietvaros vairāk nekā piecu gadu laikā no 20015. gada līdz 2021. gadam tika sekmīgi pabeigti 89 pasākumi. Pēc šiem panākumiem ar šo jauno projektu tiek joprojām stiprināta sadarbība starp ES un Ķīnu civilās aviācijas jomā.
 • ES un Korejas Republikas partnerības projekts tika sākts 2021. gadā, lai atbalstītu apmaiņu un sadarbību civilās aviācijas jomu plašā diapazonā.
 • ES un Japānas sadarbība civilās aviācijas jomā uzturēs galvenās stratēģiskas jomas, piemēram, ilgtspējīgu aviāciju (ko veicina ES un Japānas Zaļā alianse, ko parakstīja 2021. gada maijā) un dronus (bezpilota gaisa kuģa sistēmas-gaisa mobilitāti pilsētās, UAS-UAM).

EASA klātbūtne uz vietas:

 • Pārstāvniecības birojs Pekinā
 • Projektu birojs Pekinā
 • Tehniskais koordinators Seulā

Divpusējie aviācijas drošības nolīgumi (BASA) starp Ķīnu un ES un Japānu un ES stājās spēkā 2019. gada maijā un 2020. gada jūnijā.   

 

Dienvidāzija

EASA mērķis: veicināt partnerību starp ES un Dienvidāzijas reģionu civilās aviācijas jomā.

EASA iesaiste:
EASA īsteno ES un Dienvidāzijas aviācijas partnerības projektu, lai:  

 • sekmētu dialogu starp aviācijas drošības iestādēm, stiprinātu iestāžu saites un veicinātu reģionālo sadarbību, kā arī atbalstītu aviācijas nolīgumu īstenošanu;
 • atvieglotu ES nozares piekļuvi tirgum, samazinātu šķēršļus un veicinātu nozares apmaiņu;
 • palielinātu savstarpējo informētību un reklamētu ES noteikumus un paraugpraksi, pastiprinātu vides aizsardzības centienus un veicināt rīcību klimata jomā.             
Dienvidaustrumāzija

EASA mērķis: veicināt ES iestāžu attiecības drošības, ilgtspējas un harmonizēšanas atbalstam.

EASA darbu var iedalīt trīs jomās: EASA partnerību veidošana un stiprināšana ar civilās aviācijas iestādēm regulatīvos un operatīvos jautājumos, atbalsts ES aviācijas nozarei attiecībās ar reģionālajām iestādēm un atbalsts reģionu nozarei to attiecībās ar Eiropas Savienību un ES iestādēm.

EASA tehniskās sadarbības projektu Dienvidaustrumāzijas reģionā mērķis jo īpaši ir vides standartu atbalstīšana, vides aizsardzības veicināšana un regulējuma harmonizēšana. Tie ietver uzsvaru uz ilgtspējīgu aviāciju, jo īpaši ilgtspējīgām aviācijas degvielām (SAF) un Starptautiskās aviācijas radīto oglekļa emisiju izlīdzināšanas un samazināšanas shēmu (CORSIA)

EASA iesaiste:
EASA īsteno reģionā trīs projektus, lai:

EASA klātbūtne uz vietas:

 • Pārstāvniecības birojs Singapūrā
 • Projektu birojs Bangkokā, Taizemē

 

 ES kaimiņattiecības

ES kaimiņreģioni

 

EASA mērķis:  Eiropas mēroga pieeja aviācijas drošībai un augstāko aviācijas drošības standartu īstenošana visā Eiropā

EASA iesaiste:

Lai atbalstītu mūsu partnerus ES aviācijas drošības standartu piemērošanā, EASA ir īstenojusi trīs tehniskās palīdzības projektus:

Izmantojot partnerību tīklu ar kaimiņvalstu aviācijas iestādēm, EASA atbalsta ES aviācijas nolīgumu īstenošanu, kas noslēgti ar Rietumbalkānu valstīm un ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm, un nodrošina, ka līdzīgi augsti aviācijas drošības standarti tiek īstenoti visā Eiropā un tās tuvākajos kaimiņreģionos.  

 

 

 

 

 

Esiet informēti par EASA starptautiskajām aktivitātēm

Plašākai informācijai par EASA starptautiskajām aktivitātēm saistībā ar EASA Light pārliecinieties, ka regulāri apmeklējat visus atjauninājumus.

Pilnīgam pārskatam par EASA starptautiskās sadarbības aktivitātēm skatiet EASA Pro.