Internationale samenwerking van EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Als een van de toonaangevende luchtvaartautoriteiten wereldwijd zorgt het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) ervoor dat aan de behoeften van de EU-burgers op het gebied van veiligheid en duurzaamheid wordt voldaan – niet alleen in Europa, maar overal ter wereld. Het Agentschap bevordert ook een gelijk speelveld voor de mondiale luchtvaartsector.

Veiligheid in de luchtvaart stopt niet bij de lands- of luchtruimgrenzen en kan alleen door internationale samenwerking worden gegarandeerd. Om de veiligheid van passagiers op mondiaal niveau te waarborgen, vormt EASA partnerschappen met nationale, regionale en internationale burgerluchtvaartorganisaties.

In zijn streven naar veiligheid en duurzaamheid heeft EASA zijn strategie voor internationale samenwerking aangescherpt, rekening houdend met de prioriteiten van de Europese Commissie en de gevolgen van COVID-19.

Onze belangrijkste werkpunten

De internationale samenwerking van EASA omvat vier hoofdthema’s:

Luchtvaartveiligheid wereldwijd
Luchtvaartveiligheid wereldwijd

“… het bijdragen aan de wereldwijde luchtvaartveiligheid, in het belang van de burgers en de sector”

Veiligheids-en-milieunormen-van-de-EU
Veiligheids- en milieunormen van de EU

“… het promoten van de veiligheids- en milieunormen en deskundigheid van de EU met het oog op een veiligere en groenere luchtvaart wereldwijd.”

Gelijk-speelveld
Gelijk speelveld voor de luchtvaartsector

“… het scheppen van een gelijk speelveld voor de luchtvaartsector en het wegnemen van marktbelemmeringen.”  

Sterk-partnerschap-wereldwijd
Sterk partnerschap wereldwijd

“… duurzaam wederzijds voordeel bieden aan de EU en haar partnerlanden door een sterk wereldwijd partnerschap op te bouwen.”

 

Mondiale aanwezigheid van EASA

De meeste van de ongeveer 850 luchtvaartdeskundigen en -administrateurs van EASA werken in de Europese hoofdkantoren in Keulen en Brussel. EASA heeft echter ook permanente vertegenwoordigingen in andere delen van de wereld om het wereldwijde veiligheidsnetwerk te ondersteunen. Deze vertegenwoordigingen bevinden zich dichter bij belangrijke hubs. Op de kaart hieronder worden de verschillende vertegenwoordigingen van EASA over de hele wereld weergegeven.

EASA-vertegenwoordigingen

Een extra permanente vertegenwoordiging is gepland voor Panama-Stad om de contacten met de regio’s Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te versterken.

Daarnaast zijn er projectkantoren in Costa Rica, Senegal, Thailand, Sri Lanka en Zambia. Deze projectkantoren zijn meer tijdelijk van aard en zijn opgericht voor specifieke projecten. Aangezien ze door contractanten worden bemand, hoeft het eigen personeel van EASA niet ter plaatse aanwezig te zijn.

ICAO en EASA – wereldwijde partners in luchtvaartveiligheid

Op mondiaal niveau werkt EASA op een groot aantal gebieden van de luchtvaart ook nauw samen met de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. Naast andere taken ondersteunt EASA zijn lidstaten bij de uitvoering van ICAO-normen en werkt het samen met de Europese Commissie en de EASA-lidstaten aan de coördinatie van gemeenschappelijke standpunten over ICAO-aangelegenheden. Dit sterke partnerschap met de ICAO draagt bij aan de internationale betrokkenheid van EASA bij belangrijke onderwerpen als milieu, beveiliging, gezondheid en veiligheid.

Regionale ondersteuning van EASA – zeven regio’s op vijf continenten

EASA voert een breed scala aan activiteiten uit in zeven regio’s verspreid over vijf continenten Elke regio is anders en er is niet één enkele aanpak voor alle regio’s. EASA gaat met verschillende individuele regionale organisaties en staten een samenwerkingsverband aan dat wederzijds voordeel biedt.

Bekijk hieronder de verschillende regio’s. Voor elke regio wordt een beknopt overzicht gegeven van de doelstellingen en de betrokkenheid van EASA in die regio.

Noord-Amerika

 

 
Verenigde Staten van Amerika

Doelstellingen van EASA: een vertrouwd en harmonieus partnerschap bevorderen en de wederzijdse uitwisseling van luchtvaartproducten vergemakkelijken.

Betrokkenheid en aanwezigheid van EASA ter plaatse:

De rol van de EASA-vertegenwoordiger in Washington DC bestaat erin de samenwerking met de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA), andere Amerikaanse instellingen en de Amerikaanse luchtvaartsector te versterken. Het belangrijkste doel is het EU-systeem en de EASA-initiatieven en -programma’s uit te leggen en te promoten. De basis van de samenwerking tussen de VS en de EU op het gebied van luchtvaartveiligheid is vastgelegd in de bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomst (BASA), die sinds de eerste ondertekening voortdurend is aangevuld met nieuwe bijlagen en geactualiseerde uitvoeringsprocedures. Daarnaast zijn er andere, meer specifieke werkafspraken ter ondersteuning van de steeds meer geglobaliseerde luchtvaartindustrie.

De bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomst (BASA) tussen de VS en de EU is in mei 2011 in werking getreden.

Canada en ICAO

Doelstellingen van EASA voor ICAO: 
Binnen het forum van de ICEA de erkenning van EASA bevorderen als een toonaangevende regionale organisatie voor veiligheidstoezicht die de Europese regio met een eigen stem vertegenwoordigt. EASA zal de spil vormen van de technische coördinatie tussen de EU en de ICAO en de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, luchtvaartnavigatie, milieubescherming en gezondheidsbescherming in de EUR/NAT-regio aansturen via nauwe samenwerking met het regionale kantoor van de ICAO in Parijs.

Doelstellingen van EASA voor Canada: een vertrouwd en harmonieus partnerschap bevorderen en de wederzijdse uitwisseling van luchtvaartproducten vergemakkelijken.

Betrokkenheid en aanwezigheid van EASA ter plaatse:
EASA heeft één vertegenwoordiger in Montreal, die rechtstreeks contact onderhoudt met de ICAO, deelneemt aan ICAO-vergaderingen, informatie verstrekt over het EASA-beleid en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, en een werkrelatie over technische zaken onderhoudt met het ICAO-secretariaat. EASA neemt ook deel aan de zittingen van de Air Navigation Commission (ANC). In het algemeen is EASA een belangrijke belanghebbende bij de ICAO en neemt het deel aan een groot aantal panels en comités.

Via zijn lokale vertegenwoordiging onderhoudt EASA ook nauwe banden met Transport Canada Civil Aviation (TCCA), dat zijn hoofdkantoor heeft in Ottawa – op zo’n 200 km van Montreal – en met de Canadese lucht- en ruimtevaartindustrie.

De bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomst (BASA) tussen Canada en de EU is in juli 2011 in werking getreden.

 

 

Latijns-Amerika

 

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Doelstelling van EASA: de rol van de EU als mondiale speler op het gebied van de burgerluchtvaart versterken en een gelijk speelveld op de luchtvaartmarkt bevorderen door middel van voortgezette en nieuwe partnerschappen met de belangrijkste partnerlanden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en op regionaal niveau.

Betrokkenheid van EASA:
EASA geeft uitvoering aan het luchtvaartpartnerschapsproject tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om:

 • de institutionele betrekkingen te versterken, de dialoog tussen de luchtvaartautoriteiten te verdiepen, regionale samenwerking aan te moedigen en de uitvoering van luchtvaartovereenkomsten te ondersteunen;
 • industriële uitwisselingen te bevorderen;
 • het wederzijds bewustzijn van beste praktijken in de luchtvaart te vergroten, EU-normen te bevorderen, de inspanningen voor milieubescherming op te voeren en klimaatactie aan te moedigen.

Aanwezigheid van EASA ter plaatse:
Projectkantoor in Costa Rica.

Bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomst (BASA) tussen Brazilië en de EU.

Sub-Sahara

 

Sub-Saharaans Afrika

Doelstelling van EASA: bijdragen aan de harmonisatie van normen op het hele continent en aan de institutionele capaciteitsopbouw van de nationale luchtvaartautoriteiten, de opleiding van luchtvaartpersoneel en de bevordering van de uitwisseling van beste praktijken, zowel op het gebied van veiligheid, milieu als luchtvervoer.

Betrokkenheid van EASA:
EASA voert in de regio zes verschillende projecten uit om:

 • de regionale organisaties voor veiligheidstoezicht (RSOO’s) en hun lidstaten te helpen aan hun internationale veiligheidsverplichtingen te voldoen (EU-ASA-project);
 • opleiding te verstrekken teneinde de veiligheid van de luchtvaart in Centraal-Afrika te verbeteren (PASTA-CO-project);
 • Centraal-Afrika te voorzien van de nodige capaciteiten om zelf opleidingen op het gebied van luchtvaartveiligheid te ontwikkelen en te verzorgen (PAGIRN-project);
 • de veiligheid van de luchtvaart in Zambia te verbeteren (ASSP II-project);
 • de klimaatverandering te beperken door de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart te verminderen (Corsia-project voor Afrika en het Caribisch gebied”);
 • de totstandbrenging te ondersteunen van de eengemaakte Afrikaanse markt voor luchtvervoer (steun aan AFCAC voor de operationalisering van SAATM).

Aanwezigheid van EASA ter plaatse:
Projectkantoor in Lusaka, Zambia

Azië

 

 

Noord-Azië

Doelstelling van EASA: het partnerschap tussen de Noord-Aziatische landen en de EU op het gebied van de burgerluchtvaart versterken door middel van een dialoog met de autoriteiten, technische uitwisselingen met de industrie en demonstratie van nieuwe technologieën en concepten; het promoten van Europees beleid, normen en technologieën voor een veiligere en groenere luchtvaart.

Betrokkenheid van EASA:
EASA voert in de regio drie verschillende projecten uit:

Aanwezigheid van EASA ter plaatse:

 • Vertegenwoordiging in Peking
 • Projectkantoor in Peking
 • Technisch coördinator in Seoul

De bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomsten (BASA’s) tussen China en de EU en tussen Japan en de EU zijn respectievelijk in mei 2019 en juni 2020 in werking getreden.   

 

Zuid-Azië

Doelstelling van EASA: het partnerschap tussen de EU en Zuid-Azië op het gebied van de burgerluchtvaart versterken.

Betrokkenheid van EASA:
EASA voert het luchtvaartpartnerschapsproject tussen de EU en Zuid-Azië uit om:  

 • de dialoog tussen luchtvaartveiligheidsautoriteiten te bevorderen, de institutionele banden te versterken en regionale samenwerking aan te moedigen, alsmede bij te dragen tot de uitvoering van luchtvaartovereenkomsten;
 • de markttoegang voor de EU-industrie te vergemakkelijken, belemmeringen te verminderen en industriële uitwisselingen te bevorderen;
 • het wederzijds bewustzijn te vergroten en regels en beste praktijken van de EU te promoten, de inspanningen op het gebied van milieubescherming kracht bij te zetten en klimaatactie aan te moedigen.             
Zuidoost-Azië

Doelstelling van EASA: de institutionele betrekkingen van de EU uitbouwen ter bevordering van veiligheid, duurzaamheid en harmonisatie.

De werkzaamheden van EASA kunnen worden onderverdeeld in drie gebieden: opbouw en versterking van het partnerschap van EASA met burgerluchtvaartautoriteiten inzake regelgevings- en operationele kwesties; bevordering van de betrekkingen van de EU-luchtvaartindustrie met regionale autoriteiten; en bevordering van de betrekkingen van de regionale luchtvaartindustrie met de Europese Unie en de EU-autoriteiten.

Met name de technische samenwerkingsprojecten van EASA in Zuidoost-Azië hebben tot doel de veiligheidsnormen te verbeteren, milieubescherming te bevorderen en de harmonisatie van de regelgeving te vergemakkelijken. Daarbij ligt de nadruk op duurzame luchtvaart, met name duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) en de Regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia).

Betrokkenheid van EASA:
EASA voert in de regio drie projecten uit om:

Aanwezigheid van EASA ter plaatse:

 • Vertegenwoordiging in Singapore
 • Projectkantoor in Bangkok, Thailand

 

 EU-buurlanden

EU-buurlanden

 

Doelstelling van EASA:  een pan-Europese benadering van de luchtvaartveiligheid tot stand brengen en zorg dragen voor de toepassing van de strengste luchtvaarveiligheidsnormen in heel Europa.

Betrokkenheid van EASA:

Om onze partners te helpen bij de toepassing van de EU-luchtvaartveiligheidsnormen voert EASA drie projecten voor technische bijstand uit:

Via een netwerk van partnerschappen met de luchtvaartautoriteiten van de buurlanden ondersteunt EASA de uitvoering van de EU-luchtvaartovereenkomsten die met landen van de Westelijke Balkan en oostelijke en zuidelijke buurlanden van de EU zijn gesloten. Ook zorgt het Agentschap ervoor dat in heel Europa en in haar onmiddellijke buurlanden vergelijkbare hoge normen inzake luchtvaartveiligheid worden toegepast.  

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van de internationale activiteiten van EASA

Bezoek ons regelmatig op EASA Light voor informatie en updates over de internationale activiteiten van EASA.

Voor een volledig overzicht van de internationale samenwerkingsactiviteiten van EASA kunt u terecht op EASA Pro.