EASA rahvusvaheline koostöö

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ühena maailma juhtivatest lennundusasutustest teeb Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) kõik, et tagada ELi kodanike ohutuse ja kestlikkuse vajaduste täitmine Euroopas ja ülemaailmsel tasandil. Amet edendab ka võrdseid võimalusi lennundustööstuse jaoks kogu maailmas.

Lennundusohutus toimub riikide koostöös ja see ületab piire, nii maismaal kui õhus. Lennureisijate ohutuse tagamiseks kogu maailmas teeb EASA koostööd riikide, piirkondade ja rahvusvaheliste tsiviillennunduse organisatsioonidega.

Lähtudes Euroopa Komisjoni seatud prioriteetidest ning arvestades COVID-19 pandeemia mõju on EASA tugevdanud oma rahvusvahelise koostöö strateegiat ohutuse ja kestlikkuse saavutamiseks.

Meie peamised sihtvaldkonnad

EASA rahvusvaheline koostöö hõlmab järgmist nelja põhivaldkonda.

Ülemaailmne lennundusohutus
Ülemaailmne lennundusohutus

„…aidata kodanike ja tööstuse huvides kaasa ülemaailmsele lennundusohutusele.“

ELi ohutus- ja keskkonnastandardid
ELi ohutus- ja keskkonnastandardid

„…edendada ELi ohutus- ja keskkonnastandardeid ja eksperditeadmisi, et toetada ohutumat ja keskkonnahoidlikumat lennundust kogu maailmas“.

Võrdsed võimalused
Võrdsed võimalused tööstuse jaoks

„…luua võrdsed võimalused ja aidata kõrvaldada turutõkked.“  

Tugevad partnerlussuhted kogu maailmas
Tugevad partnerlussuhted kogu maailmas

„…pakkuda partnerriikidele ja EL-ile kestlikke eeliseid, et rajada tugevaid partnerlussuhteid kogu maailmas.“

 

EASA ülemaailmne kohalolek

Enamiku EASA töötajatest moodustavad ligi 850 lennundusspetsialisti ja -haldurit, kes töötavad ameti peakorterites Kölnis ja Brüsselis, kuid EASA-l on ka alalised esindused mujal maailmas, et toetada ülemaailmset ohutusvõrgustikku. Need asuvad tegevuskohtadele lähemal. Kaardil on EASA esindused kogu maailmas.

EASA-Rep-Offices

Veel üks alaline esindus on kavandatud Panamásse, et teenindada Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkondi.

Lisaks on projektibürood Costa Ricas, Senegalis, Tais, Sri Lankas ja Sambias. Need projektibürood on olemuselt ajutisemad ja olemas selleks, et tegelda konkreetsete projektidega. Neis töötavad lepingulised töötajad ja neis ei ole kohapeal EASA koosseisulisi töötajaid.

ICAO ja EASA – partnerid ülemaailmse lennundusohutuse valdkonnas

Ülemaailmsel tasandil teeb EASA tihedat koostööd ka Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooniga (ICAO), mis on mitmesuguseid lennundusteemasid käsitlev ÜRO eriamet. Lisaks muudele ülesannetele toetab EASA oma liikmesriike ICAO standardite rakendamisel ning teeb koostööd Euroopa Komisjoni ja EASA liikmesriikidega ICAO küsimustes ühisseisukohtade koordineerimisel. Tugev partnerlus ICAOga toetab EASA rahvusvahelist kaasatust põhiteemadesse, nt keskkond, tervis ja ohutus.

EASA piirkondlik tugi – 7 piirkonda 5 mandril.

EASA rakendab mitmesuguseid tegevusi, mis hõlmavad seitset piirkonda ja nelja mandrit. Iga piirkond on erinev ja ei ole olemas ühte kõigile sobivat lahendust, mis kohalduks kõigile. EASA teeb koostööd individuaalsete piirkondade eri organisatsioonide ja riikidega, et tagada kasulik koostöö.

Tutvuge eri piirkondadega, mis annavad väga tihendatud ülevaate EASA eesmärkidest ja kaasatusest eri piirkondades.

Põhja-Ameerika

 

 
Ameerika Ühendriigid

EASA eesmärgid: edendada usalduslikku ja kooskõlalist partnerlust ning hõlbustada lennundustoodete vastastikust vahetust.

EASA kohapealne kaasatus ja kohalolek:

EASA esindaja roll Washingtonis on tõhustada koostööd Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennundusametiga (FAA), muude USA asutuste ja USA lennundustööstusega. Peamine eesmärk on selgitada ja edendada ELi süsteemi, EASA algatusi ja programme. USA ja ELi koostöö alus lennundusohutuse valdkonnas on sätestatud kahepoolse lennundusohutuslepinguga, mida on alates selle esmasest allkirjastamisest pidevalt täiendatud uute lisade ja ajakohastatud rakendusmenetlustega. Et toetada üha rohkem globaliseeruvat lennundustööstust, on olemas veel ka konkreetsemad töökokkulepped.

Kahepoolne lennundusohutusleping USA ja ELi vahel jõustus mais 2011.

Kanada ja ICAO

EASA eesmärgid seoses ICAOga: 
ICAOs tunnustatakse EASAt ühena juhtivatest piirkondlikku ohutusjärelevalve organisatsioonidest, mis esindab konkreetset Euroopa piirkonda. EASA on ELi ja ICAO tehnilise koordineerimise keskpunkt ning suunab ohutuse, aeronavigatsiooni, keskkonnakaitse ja terviseohutuse arengut Euroopa ja Põhja-Atlandi (EUR/NAT) piirkonnas tiheda koostöö kaudu ICAO piirkondliku bürooga Pariisis.

EASA eesmärgid seoses Kanadaga: edendada usalduslikku ja kooskõlalist partnerlust ning hõlbustada lennundustoodete vastastikust vahetust.

EASA kohapealne kaasatus ja kohalolek:
EASA-l on Montréalis üks esindaja, kes suhtleb tihedalt ICAOga, osaleb ICAO koosolekutel, annab teavet EASA poliitikate ja regulatiivarengute kohta ning säilitab tehnilistes küsimustes töösuhet ICAO sekretariaadiga. EASA osaleb ka aeronavigatsioonikomisjoni (ANC) sessioonidel. Üldiselt on EASA üks ICAO peamisi sidusrühmi, kes osaleb paljudes komisjonides ja komiteedes.

Kohapealse esinduse kaudu on EASA-l ka tihe side Kanada transpordiministeeriumi tsiviillennundusametiga (Transport Canada Civil Aviation, TCCA), mille peakorter asub Ottawas (ligi 200 km Montréalist), ning Kanada lennundus- ja kosmosetööstusega.

Kahepoolne lennundusohutusleping Kanada ja ELi vahel jõustus juulis 2011.

 

 

Ladina-Ameerika

 

Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond

EASA eesmärk: tugevdada ELi kui ülemaailmse tsiviillennunduses tegutseja rolli, edendades võrdseid võimalusi lennundusturul jätkuvate ja uute partnerluste kaudu Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna peamiste partnerriikidega ja piirkondlikul tasandil.

EASA kaasatus:
EASA teostab ELi ja Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna partnerluse projekti, et:

 • tugevdada institutsioonilisi suhteid, süvendades lennundusasutuste dialoogi ja koostööd, edendades piirkondlikku koostööd ja toetades lennunduslepingute rakendamist
 • edendada tööstusvahetusi
 • suurendada vastastikust teadlikkust lennunduse parimatest tavadest, edendades ELi standardeid, tõhustades keskkonnakaitsetegevusi ning edendades kliimameetmeid.

EASA kohapealne kohalolek:
Projektibüroo Costa Ricas

Kahepoolne lennundusohutusleping Brasiilia ja ELi vahel.

Sahara-tagune

 

Sahara-tagune Aafrika

EASA eesmärk: toetada standardite ühtlustamist kogu mandril ja riiklike lennundusasutuste institutsioonilise suutlikkuse suurendamist, lennunduspersonali koolitamist ning parimate tavade vahetamist nii ohutuse, keskkonna kui ka lennutranspordi valdkonnas.

EASA kaasatus:
EASA teostab piirkonnas kuut projekti, et

EASA kohapealne kohalolek:
Projektibüroo Lusakas (Sambia)

Aasia

 

 

Põhja-Aasia

EASA eesmärk: tugevdada Põhja-Aasia riikide ja ELi partnerlust lennundusohutuse valdkonnas dialoogi kaudu ametiasutustega, tehniliste vahetuste kaudu tööstusega ning uute tehnoloogiate ja kontseptsioonide esitlemise kaudu; edendada Euroopa ohutuma ja keskkonnahoidlikuma lennunduse poliitikaid, standardeid ja tehnoloogiaid.

EASA kaasatus:
EASA teostab piirkonnas kolme projekti:

 • 2. ELi ja Hiina lennunduspartnerluse projekt (APP) on järg esimesele ELi-Hiina lennunduspartnerluse projektile, milles valmis edukalt 89 tegevust ja mis kestis üle 5 aasta (2015–2021). Tänu sellele edule võimendudes tugevdab uus projekt jätkuvalt ELi ja Hiina koostööd tsiviillennunduse valdkonnas.
 • ELi ja Korea Vabariigi lennunduspartnerluse projekti alustati 2021. aastal, et toetada vahetust ja koostööd mitmesugustes tsiviillennunduse valdkondades.
 • ELi ja Jaapani koostöö tsiviillennunduse valdkonnas toetab strateegilisi põhivaldkondi, nt kestlik lennundus (mida edendab ELi ja Jaapani roheline liit, mis allkirjastati mais 2021) ning droonid (UAS-UAM).

EASA kohapealne kohalolek:

 • Esindusbüroo Pekingis
 • Projektibüroo Pekingis
 • Tehniline koordineerija Sŏulis

Kahepoolsed lennundusohutuslepingud Hiina ja ELi ning Jaapani ja ELi vahel jõustusid vastavalt mais 2019 ja juunis 2020.   

 

Lõuna-Aasia

EASA eesmärk: tugevdada ELi ja Lõuna-Aasia piirkonna partnerlust tsiviillennunduse valdkonnas.

EASA kaasatus:
EASA teostab ELi ja Lõuna-Aasia piirkonna lennunduspartnerluse projekti, et:  

 • soodustada dialoogi lennundusohutusasutuste vahel, tugevdada institutsioonilisi sidemeid ja edendada piirkondlikku koostööd ning toetada lennunduslepingute rakendamist
 • hõlbustada ELi tööstuse turulepääsu, vähendada tõkkeid ja edendada tööstusvahetusi
 • suurendada vastastikust teadlikkust ja edendada ELi eeskirju ja parimaid tavasid, tõhustada keskkonnakaitse tegevusi ja edendada kliimameetmeid             
Kagu-Aasia

EASA eesmärk: edendada ELi institutsioonilisi suhteid, et toetada ohutust, kestlikkust ja ühtlustamist.

EASA tegevuse saab jagada kolmeks valdkonnaks: EASA ja tsiviillennunduseasutuste partnerluse loomine ja tugevdamine regulatiiv- ja operatiivküsimustes, ELi lennundustööstuse toetamine selle suhetes piirkondlike asutustega ning piirkondade tööstuse toetamine selle suhetes Euroopa Liidu ja ELi asutustega.

Eelkõige on EASA tehnilise koostöö projektide eesmärk Kagu-Aasia piirkonnas tugevdada ohutusstandardeid, edendada keskkonnakaitset ja hõlbustada regulatiivset ühtlustamist. Projektid hõlmavad kestliku lennunduse rõhutamist, eelkõige kestlikud lennunduskütused ja rahvusvahelisest lennundusest tuleneva süsinikdioksiidi vähendamise ja kompenseerimise skeem (CORSIA).

EASA kaasatus:
EASA teostab piirkonnas kolme projekti, et:

EASA kohapealne kohalolek:

 • Esindusbüroo Singapuris
 • Projektibüroo Bangkokis (Tai)

 

 ELi naabrus

ELi naaberriigid

 

EASA eesmärk:  üleeuroopaline lähenemine lennundusohutusele ja kõrgetasemeliste lennundusstandardite rakendamisele kogu Euroopas

EASA kaasatus:

Et toetada meie partnereid ELi lennundusstandardite kohaldamisel, EASA on rakendanud kolm tehnilise toe projekti:

Naaberriikide lennundusasutustega partnerlusvõrgustiku kaudu toetab EASA nende ELi lennunduslepingute rakendamist, mis on sõlmitud Lääne-Balkani ning ELi ida- ja lõunanaabruse riikidega ning tagab, et kogu Euroopas ja selle vahetus naabruses rakendatakse sarnaseid kõrgetasemelisi lennundusohutuse standardeid.  

 

 

 

 

 

Olge kursis EASA rahvusvaheliste tegevustega

Lisateave EASA rahvusvaheliste tegevuste kohta on kohas EASA Light, külastage meid korrapäraselt kõigi ajakohastuste saamiseks.

Täielik ülevaade EASA rahvusvahelise koostöö tegevustest on kohas EASA Pro.