Medzinárodná spolupráca agentúry EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) ako jeden z popredných leteckých úradov pracuje na zabezpečení uspokojenia potrieb občanov EÚ v oblasti bezpečnosti a udržateľnosti, a to nie len v Európe, ale aj na celom svete. Takisto podporuje rovnaké podmienky pre letecký priemysel na celom svete.

V prípade bezpečnosti letectva ide o spoločné medzinárodné úsilie, pre ktoré neplatia pozemné ani vzdušné hranice. EASA spolupracuje s vnútroštátnymi, regionálnymi a medzinárodnými organizáciami civilného letectva s cieľom zaistiť bezpečnosť cestujúcich na celom svete.

Vzhľadom na priority, ktoré stanovila Európska komisia, a na vplyv pandémie ochorenia COVID-19, agentúra EASA posilnila svoju stratégiu v oblasti medzinárodnej spolupráce v snahe o zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti.

Naše hlavné zásady

Medzinárodná spolupráca agentúry EASA pokrýva štyri hlavné oblasti:

Globálna bezpečnosť letectva
Globálna bezpečnosť letectva

„... prispievať ku globálnej bezpečnosti letectva v záujme občanov a odvetvia.“

Normy EÚ v oblasti bezpečnosti a životného prostredia
Normy EÚ v oblasti bezpečnosti a životného prostredia

„... podporovať normy EÚ v oblasti bezpečnosti a životného prostredia a odborné skúsenosti s cieľom prispievať k bezpečnejšej a ekologickejšej leteckej doprave na celom svete.

Rovnaké podmienky
Rovnaké podmienky pre priemysel

„... vytvoriť rovnaké podmienky pre priemysel a pomáhať odstraňovať prekážky na trhu.“  

Silné partnerstvo na celom svete
Silné partnerstvo na celom svete

„…poskytovať udržateľné výhody partnerským krajinám a EÚ pri budovaní silného partnerstva na celom svete.“

 

Globálna prítomnosť agentúry EASA

Väčšina zamestnancov agentúry EASA v počte približne 850 leteckých odborníkov a úradníkov pracuje z pracovísk v Európe v Kolíne a Bruseli. EASA má však aj stále zastúpenia v iných častiach sveta s cieľom podporovať celosvetovú bezpečnostnú sieť. Tieto zastúpenia sa nachádzajú bližšie k dianiu. Pozrite sa na mapu so zastúpeniami agentúry EASA na celom svete.

Kancelárie zastúpení EASA

Plánuje sa aj stále zastúpenie v Paname, ktoré by malo pokrývať oblasť Latinskej Ameriky a Karibiku.

Okrem toho boli zriadené projektové kancelárie v Kostarike, Senegale, Thajsku, na Srí Lanke a v Zambii. Ide o kancelárie, ktoré sú skôr dočasné a ktorých účelom je poskytovať služby v rámci konkrétnych projektov. Keďže v nich pracujú dodávatelia, nevyžadujú, aby priamo na mieste boli vlastní zamestnanci agentúry EASA.

ICAO & EASA - partneri v oblasti celosvetovej bezpečnosti letectva

Agentúra EASA na celosvetovej úrovni úzko spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), ktorá je špecializovanou agentúrou Organizácie spojených národov, a to v širokom spektre tém v oblasti letectva. Okrem iných úloh agentúra EASA podporuje svoje členské štáty pri vykonávaní noriem ICAO a spolupracuje s Európskou komisiou a členskými štátmi agentúry EASA na koordinácii spoločných stanovísk k záležitostiam ICAO. Týmto silným partnerstvom s ICAO sa podporuje medzinárodná účasť agentúry EASA na kľúčových témach, ako je životné prostredie, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia.

Regionálna podpora EASA – sedem regiónov na piatich kontinentoch

EASA vykonáva široké spektrum činností, ktoré pokrývajú sedem regiónov na štyroch kontinentoch Každý región je iný a neexistuje univerzálny prístup, ktorý by sa mohol uplatniť na všetky tieto regióny. EASA spolupracuje s rôznymi jednotlivými regionálnymi organizáciami a štátmi s cieľom vytvoriť vzájomne prospešnú spoluprácu.

Pozrite sa na rôzne regióny, ktoré ponúkajú veľmi zhustený prehľad cieľov agentúry EASA a jej zapojenia v rôznych regiónoch.

Severná Amerika

 

 
Spojené štáty americké

Ciele agentúry EASA: podpora spoľahlivého a vyváženého partnerstva a uľahčenie vzájomnej výmeny výrobkov leteckej techniky.

Účasť agentúry EASA a jej prítomnosť na mieste:

Úlohou zástupcu agentúry EASA vo Washingtone je posilniť spoluprácu s Federálnym leteckým úradom USA (FAA), inými inštitúciami USA a leteckým priemyslom USA. Hlavným cieľom je vysvetliť a podporovať systém EÚ, iniciatívy a programy agentúry EASA. Základom spolupráce medzi USA a EÚ v oblasti bezpečnosti letectva je dvojstranná dohoda o bezpečnosti civilného letectva (BASA), ktorá sa od jej prvého podpísania neustále dopĺňa novými prílohami a aktualizovanými vykonávacími postupmi. Existujú aj ďalšie konkrétnejšie pracovné dohody na podporu ešte globalizovanejšieho leteckého priemyslu.

Dvojstranná dohoda o bezpečnosti civilného letectva (BASA) medzi USA a EÚ nadobudla účinnosť v máji 2011.

Kanada a ICAO

Ciele agentúry EASA v rámci ICAO: 
Uznanie agentúry EASA v rámci ICAO ako vedúcej regionálnej organizácie pre dohľad nad bezpečnosťou, ktorá zastupuje konkrétny európsky región. EASA bude ústredným prvkom technickej koordinácie EÚ s ICAO a prostredníctvom úzkej spolupráce s regionálnou kanceláriou ICAO v Paríži bude riadiť bezpečnosť, letovú prevádzku, ochranu životného prostredia a vývoj v oblasti zdravia a bezpečnosti v regióne EUR/NAT.

Ciele agentúry EASA pre Kanadu: podpora spoľahlivého a vyváženého partnerstva a uľahčenie vzájomnej výmeny výrobkov leteckej techniky.

Účasť agentúry EASA a jej prítomnosť na mieste:
EASA má jedného zástupcu so sídlom v Montreale, ktorý priamo spolupracuje s ICAO, zúčastňuje sa na zasadnutiach ICAO, poskytuje informácie o politikách EASA a vývoji v oblasti regulácie a udržiava pracovný vzťah so sekretariátom ICAO v oblasti technických záležitostí. EASA sa zúčastňuje aj na zasadnutiach Komisie pre leteckú navigáciu (ANC). EASA je vo všeobecnosti kľúčovou zainteresovanou stranou v rámci ICAO, ktorá sa zúčastňuje na mnohých odborných komisiách a výboroch.

Prostredníctvom zastúpenia na miestnej úrovni agentúra EASA takisto udržiava úzky vzťah s Úradom pre civilné letectvo Kanady (TCAA) so sídlom v Ottawe, približne 200 km od Montrealu, a s kanadským leteckým a kozmickým priemyslom.

Dvojstranná dohoda o bezpečnosti civilného letectva (BASA) medzi Kanadou a EÚ nadobudla účinnosť v júli 2011.

 

 

Latinská Amerika

 

Latinská Amerika a Karibik

Cieľ EASA: posilnenie úlohy EÚ ako globálneho aktéra v oblasti civilného letectva, podpora rovnakých podmienok na trhu leteckej dopravy prostredníctvom pokračujúcich a nových partnerstiev s kľúčovými partnerskými krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj na regionálnej úrovni.

Účasť EASA:
EASA realizuje projekt partnerstva v oblasti letectva medzi EÚ a Latinskou Amerikou a Karibikom s cieľom:

 • posilniť medziinštitucionálne vzťahy, prehĺbiť dialóg a spoluprácu medzi leteckými úradmi, podporiť regionálnu spoluprácu a vykonávanie dohôd v oblasti letectva
 • podporiť výmeny v rámci priemyslu
 • zvýšiť vzájomnú informovanosť o osvedčených postupoch v rámci leteckej dopravy, podporovať normy EÚ, zintenzívňovať snahy v oblasti ochrany životného prostredia a podporovať činnosti v oblasti ochrany klímy.

Prítomnosť EASA na mieste:
Projektová kancelária v Kostarike.

Dvojstranná dohoda o bezpečnosti civilného letectva (BASA) medzi Brazíliou a EÚ.

Subsaharská Afrika

 

Subsaharská Afrika

Cieľ EASA: podpora harmonizácie noriem na celom kontinente a budovanie inštitucionálnej kapacity vnútroštátnych leteckých úradov, odborná príprava leteckého personálu, ako aj podpora výmeny osvedčených postupov, či už ide o bezpečnosť, životné prostredie alebo leteckú dopravu.

Účasť EASA:
EASA vykonáva v tomto regióne šesť rôznych projektov, s cieľom

 • pomáhať regionálnym organizáciám pre dohľad nad bezpečnosťou a ich členským štátom plniť ich medzinárodné záväzky v oblasti bezpečnosti (projekt EÚ-ASA)
 • poskytovanie odbornej prípravy na zvýšenie bezpečnosti v leteckej doprave v strednej Afrike (projekt PASTA-CO)
 • dať strednej Afrike schopnosť samostatne vyvíjať a poskytovať odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti v leteckej doprave (projekt PAGIRN)
 • zvyšovať bezpečnosť letectva v Zambii (projekt ASSP II)
 • zmierňovať zmeny klímy znižovaním emisií CO2 z civilnej leteckej dopravy (projekt CORSIA: Afrika a Karibik)
 • podpora uplatňovania jednotného afrického trhu leteckej dopravy (podpora AFCAC pre sfunkčnenie SAATM)

Prítomnosť EASA na mieste:
Projektová kancelária v Lusake v Zambii

Ázia

 

 

Severná Ázia

Cieľ EASA: posilnenie partnerstva medzi severoázijskými krajinami a EÚ v oblasti civilného letectva prostredníctvom dialógu s úradmi, technických výmen s priemyslom a názornou ukážkou nových technológií a koncepcií, ako aj podpora európskych politík, noriem a technológií pre bezpečnejšiu a ekologickejšiu leteckú dopravu.

Účasť EASA:
EASA vykonáva v tomto regióne tri rôzne projekty:

 • 2. projekt partnerstva v oblasti letectva medzi EÚ a Čínou je pokračovaním prvého projektu medzi EÚ a Čínou. Počas viac ako piatich rokov trvania tohto projektu (2015 – 2021), sa úspešne dokončilo 89 aktivít. Na základe tohto úspechu sa v rámci nového projektu pokračuje v posilňovaní spolupráce medzi EÚ a Čínou v oblasti civilného letectva.
 • Projekt partnerstva v oblasti letectva medzi EÚ a Kórejskou republikou sa začal realizovať v roku 2021 a jeho cieľom je podporiť výmenu a spoluprácu v celom rade oblastí civilného letectva.
 • Spolupráca v oblasti civilného letectva medzi EÚ a Japonskom posilní hlavné strategické oblasti, ako je udržateľné letectvo (s prispením Zelenej aliancie EÚ – Japonsko z mája 2021) a drony (UAS-UAM).

Prítomnosť EASA na mieste:

 • Kancelária zastúpenia v Pekingu
 • Projektová kancelária v Pekingu
 • Technický koordinátor v Soule

Dvojstranné dohody o bezpečnosti civilného letectva (BASA) medzi Čínou a EÚJaponskom a EÚ nadobudli účinnosť v máji 2019 a júni 2020.   

 

Južná Ázia

Cieľ EASA: posilnenie partnerstva medzi EÚ a južnou Áziou v oblasti civilného letectva.

Účasť EASA:
EASA realizuje projekt partnerstva v oblasti letectva medzi EÚ a južnou Áziou s cieľom:  

 • podporovať dialóg medzi orgánmi pre bezpečnosť letectva, posilniť inštitucionálne väzby a presadzovať regionálnu spoluprácu, ako aj podporovať vykonávanie dohôd v oblasti leteckej dopravy
 • uľahčovať prístup priemyslu EÚ na trh, odstraňovať prekážky a podporovať výmeny v rámci priemyslu
 • zvyšovať vzájomnú informovanosť a podporovať pravidlá a osvedčené postupy EÚ, posilňovať snahy v oblasti ochrany životného prostredia a podporovať činnosti v oblasti ochrany klímy             
Juhovýchodná Ázia

Cieľ EASA: presadzovanie inštitucionálnych vzťahov EÚ v rámci podpory bezpečnosti, udržateľnosti a harmonizácie.

Činnosť agentúry EASA možno rozdeliť do troch oblastí: budovanie a posilňovanie partnerstva agentúry EASA s orgánmi civilného letectva v otázkach regulácie a prevádzky, podpora leteckého priemyslu EÚ v jeho vzťahoch s regionálnymi úradmi a podpora regionálneho priemyslu v rámci jeho vzťahu s Európskou úniou a orgánmi EÚ.

Predovšetkým projekty EÚ v oblasti technickej spolupráce v juhovýchodnej Ázii sa zameriavajú na zvyšovanie bezpečnostných noriem, podporu ochrany životného prostredia a uľahčenie regulačnej harmonizácie. Patrí sem aj dôraz na udržateľnú leteckú dopravu, konkrétne udržateľné letecké palivo a systém kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA).

Účasť EASA:
EASA vykonáva v tomto regióne tri rôzne projekty, s cieľom:

Prítomnosť EASA na mieste:

 • Kancelária zastúpenia v Singapúre
 • Projektová kancelária v Bangkoku, Thajsko

 

 Susedstvo EÚ

Susedia EÚ

 

Cieľ EASA:  Celoeurópsky prístup k bezpečnosti letectva a uplatňovanie najprísnejších noriem bezpečnosti letectva v celej Európe

Účasť EASA:

S cieľom podporovať našich partnerov pri uplatňovaní noriem EÚ v oblasti bezpečnosti letectva agentúra EASA realizovala tri projekty technickej pomoci:

Prostredníctvom siete partnerstiev s leteckými úradmi susedných krajín agentúra EASA podporuje vykonávanie dohôd EÚ v oblasti letectva, ktoré boli uzatvorené s krajinami západného Balkánu a krajinami vo východnom a v južnom susedstve EÚ, a zabezpečuje, aby sa v celej Európe a jej bezprostrednom susedstve uplatňovali podobné vysoké normy bezpečnosti letectva.  

 

 

 

 

 

Sledujte najnovšie informácie o medzinárodných činnostiach agentúry EASA

Ak potrebujete viac informácií o aktuálnych medzinárodných činnostiach agentúry EASA v rámci EASA Light, pravidelne navštevujte naše stránky.

Úplne prehľad činností v rámci medzinárodnej spolupráce agentúry EASA sa nachádza v časti EASA Pro.