EASA's internationale samarbejde

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Som en af de førende luftfartsmyndigheder i verden arbejder Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) på at sikre, at EU-borgernes behov for sikkerhed og bæredygtighed opfyldes, ikke kun i Europa, men på globalt plan. Det fremmer også lige vilkår for luftfartssektoren på verdensplan.

Luftfartssikkerhed er en samarbejdsbaseret, international indsats og stopper ikke ved grænserne på land eller i luften. For at sikre flypassagerernes sikkerhed på globalt plan samarbejder EASA med nationale, regionale og internationale organisationer for civil luftfart.

Under hensyntagen til prioriteter fastlagt af Kommissionen og i betragtning af virkningerne af covid-19 har EASA styrket sin strategi for internationalt samarbejde i forbindelse med sikkerhed og bæredygtighed.

Vores vigtigste drivkræfter

EASA's internationale samarbejde dækker fire hovedklynger:

Global luftfartssikkerhed
Global luftfartssikkerhed

"… bidrage til global luftfartssikkerhed i borgernes og sektorens interesse."

EU-Safety-Environmental-standards
EU's sikkerheds- og miljøstandarder

"... fremme EU's sikkerheds- og miljøstandarder og -ekspertise for at bidrage til en sikrere og grønnere luftfart på verdensplan.

Level-playing-field
Lige vilkår i sektoren

"… skabe lige vilkår i sektoren og bidrage til at fjerne markedshindringer."  

Strong-partnership-worldwide
Stærkt partnerskab på verdensplan

"… skabe varige fordele for partnerlandene og EU for at opbygge et stærkt partnerskab på verdensplan."

 

EASA's globale tilstedeværelse

Størstedelen af de ca. 850 luftfartseksperter og administratorer i EASA's arbejdsstyrke arbejder fra agenturets europæiske hovedkvarterer i Köln og Bruxelles, men EASA har også permanente repræsentationer i andre dele af verden, der støtter det globale sikkerhedsnetværk. Disse er tættere på "der, hvor det foregår". Se EASA's globale repræsentationer på kortet.

EASA-Rep-Offices

En yderligere permanent repræsentation er planlagt for Panama by for at betjene regionerne i Latinamerika og Caribien.

Der er desuden projektkontorer i Costa Rica, Senegal, Thailand, Sri Lanka og Zambia. Disse projektkontorer er af mere midlertidig karakter og er oprettet for at betjene specifikke projekter. Da de er bemandet af kontrahenter, kræver de ikke, at EASA's eget personale er til stede lokalt.

ICAO & EASA – globale luftfartssikkerhedspartnere

På globalt plan samarbejder EASA også tæt med Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), et specialiseret FN-agentur, om en bred vifte af luftfartsspørgsmål. Blandt andre opgaver støtter EASA sine medlemsstater i at gennemførelse ICAO's standarder og samarbejder med Europa-Kommissionen og EASA's medlemsstater om at koordinere fælles holdninger til ICAO-spørgsmål. Det stærke partnerskab med ICAO støtter EASA's internationale engagement i centrale emner, som miljø, sikkerhed og sundhed.

EASA's regionale støtte – syv regioner på fem kontinenter

EASA gennemfører en lang række aktiviteter, som strækker sig over syv regioner på fire kontinenter. Hver region er forskellig, og der findes ingen universel tilgang, der gælder for dem alle. EASA samarbejder med forskellige individuelle, regionale organisationer og stater om at sikre fordelagtigt samarbejde.

Kast et blik på de forskellige regioner, som giver et meget kondenseret overblik over EASA's mål og engagement i forskellige regioner.

Nordamerika

 

 
USA

EASA's mål: at fremme et pålideligt og harmonisk partnerskab og lette gensidig udveksling af luftfartøjsmateriel.

EASA's engagement og tilstedeværelse på stedet:

EASA's repræsentant i Washington DC har til opgave at styrke samarbejdet med USA's Federal Aviation Administration (FAA), andre amerikanske institutioner og den amerikanske luftfartsindustri. Hovedformålet er at forklare og fremme EU's system og EASA-initiativer og -programmer. Grundlaget for samarbejdet mellem USA og EU om luftfartssikkerhed er fastlagt i den bilaterale luftfartssikkerhedsaftale (BASA), som siden den oprindelige undertegnelse løbende er blevet suppleret med nye bilag og ajourførte gennemførelsesprocedurer. Der findes også andre, mere specifikke, arbejdsordninger til støtte for den stadig mere globaliserede luftfartsindustri.

Den bilaterale luftfartssikkerhedsaftale (BASA) mellem USA og EU trådte i kraft i maj 2011.

Canada og ICAO

EASA's mål for ICAO: 
EASA skal inden for rammerne af ICAO anerkendes som en førende regional organisation for sikkerhedstilsyn, som repræsenterer en bestemt europæisk region. EASA skal være i centrum for EU's tekniske koordinering med ICAO og drive udviklingen inden for sikkerhed, luftfart, miljøbeskyttelse og sikkerhed og sundhed i EUR/NAT-regionen gennem tæt samarbejde med ICAO's regionale kontor i Paris.

EASA's mål for Canada: at fremme et pålideligt og harmonisk partnerskab og lette gensidig udveksling af luftfartøjsmateriel.

EASA's engagement og tilstedeværelse på stedet:
EASA har en repræsentant med base i Montreal, som har direkte kontakt med ICAO, deltager i ICAO-møder, giver oplysninger om EASA's politikker og reguleringsmæssige udvikling og opretholder et samarbejde om tekniske spørgsmål med ICAO's sekretariat. EASA deltager også i møderne i Luftfartskommissionen (ANC). Overordnet set er EASA en central interessent i ICAO og deltager i mange paneler og udvalg.

Gennem sin lokale repræsentation opretholder EASA også tætte forbindelser med Transport Canada Civil Aviation (TCCA) med hovedkvarter i Ottawa – ca. 200 km fra Montreal – og med den canadiske rum- og luftfartsindustri.

Den bilaterale luftfartssikkerhedsaftale (BASA) mellem Canada og EU trådte i kraft i juli 2011.

 

 

Latinamerika

 

Latinamerika og Caribien

EASA's mål: at styrke EU's rolle som global aktør inden for civil luftfart ved at fremme lige vilkår på luftfartsmarkedet gennem etablerede og nye partnerskaber med centrale partnerlande i Latinamerika og Caribien og på regionalt plan.

EASA's engagement:
EASA gennemfører luftfartspartnerskabsprojektet mellem EU og Latinamerika og Caribien for at:

 • styrke de institutionelle forbindelser gennem udvidet dialog og samarbejde mellem luftfartsmyndighederne, tilskyndelse til regionalt samarbejde og støtte til gennemførelsen af luftfartsaftaler
 • fremme handelen med industriprodukter
 • øge det gensidige kendskab til bedste praksis inden for luftfart, fremme EU's standarder, styrke miljøbeskyttelsestiltag og tilskynde til klimatiltag.

EASA's tilstedeværelse på stedet:
Projektkontoret i Costa Rica.

Bilateral luftfartssikkerhedsaftale (BASA) mellem Brasilien og EU.

Syd for Sahara

 

Afrika syd for Sahara

EASA's mål: at støtte harmoniseringen af standarder på tværs af kontinentet og den institutionelle kapacitet hos de nationale luftfartsmyndigheder, uddannelsen af luftfartspersonel samt fremme af udveksling af bedste praksis inden for såvel sikkerheds- og miljø som lufttransportområdet.

EASA's engagement:
EASA gennemfører seks forskellige projekter i regionen for at:

 • hjælpe de regionale sikkerhedstilsynsorganisationer og deres medlemsstater med at overholde deres internationale sikkerhedsforpligtelser (EU-ASA-projektet)
 • sørge for uddannelse med henblik på at forbedre luftfartssikkerheden i Centralafrika (PASTA-CO-projektet)
 • give Centralafrika kapacitet til selv at udvikle og varetage luftfartssikkerhedsuddannelse (PAGIRN-projektet)
 • forbedre luftfartssikkerheden i Zambia (ASSP II-projektet)
 • afbøde klimaforandringerne ved at sænke CO2-emissionerne fra den civile luftfart (projektet CORSIA Afrika & Caribien)
 • støtte gennemførelsen af det fælles afrikanske lufttransportmarked (støtte til AFCAC til operationalisering af SAATM)

EASA's tilstedeværelse på stedet:
Projektkontoret i Lusaka, Zambia

Asien

 

 

Nordasien

EASA's mål: at styrke partnerskabet mellem de nordasiatiske lande og EU inden for civil luftfart gennem dialog med myndighederne, tekniske udvekslinger med industrien og demonstration af nye teknologier og koncepter; at fremme europæiske politikker, standarder og teknologier for sikrere og grønnere luftfart.

EASA's engagement:
EASA gennemfører tre forskellige projekter i regionen:

 • Det andet luftfartspartnerskabsprojekt mellem EU og Kina (APP) er en opfølger til det første luftfartspartnerskabsprojekt mellem EU og Kina, hvorunder der blev gennemført 89 aktiviteter i løbet af de 5+ år, projektet varede, mellem 2015 og 2021. Dette nye projekt gør brug af erfaringerne fra det første projekt og fortsætter med at styrke samarbejdet mellem EU og Kina inden for civil luftfart.
 • Luftfartspartnerskabsprojektet mellem EU og Republikken Korea blev igangsat i 2021 for at støtte udvekslingen og samarbejdet om en lang række områder inden for civil luftfart.
 • Samarbejdet mellem EU og Japan om civil luftfart vil støtte centrale strategiområder, såsom bæredygtig luftfart (der fremmes af den grønne alliance mellem EU og Japan, som blev undertegnet i maj 2021) og droner (UAS-UAM).

EASA's tilstedeværelse på stedet:

 • Repræsentationskontoret i Beijing
 • Projektkontoret i Beijing
 • Teknisk koordinering i Seoul

Den bilaterale luftfartssikkerhedsaftale (BASA) mellem Kina og EU og Japan og EU trådte i kraft i maj 2019 og juni 2020.   

 

Sydasien

EASA's mål: at styrke partnerskabet mellem EU og regionen Sydasien inden for civil luftfart.

EASA's engagement:
EASA gennemfører luftfartspartnerskabsprojektet mellem EU og Sydasien for at:  

 • fremme dialog mellem luftfartssikkerhedsmyndighederne, styrke de institutionelle forbindelser og tilskynde til regionalt samarbejde samt støtte gennemførelsen af luftfartsaftaler
 • lette markedsadgangen for EU's industri, mindske hindringer og fremme udvekslinger i sektoren
 • øge gensidigt kendskab og fremme EU's regler og bedste praksis, styrke miljøbeskyttelsestiltag og tilskynde til klimatiltag             
Sydøstasien

EASA's mål: at fremme EU's institutionelle forbindelser til støtte for sikkerhed, bæredygtighed og harmonisering.

EASA's arbejde kan inddeles i tre områder: opbygning og styrkelse af EASA's partnerskab med de civile luftfartsmyndigheder om reguleringsmæssige og operationelle spørgsmål, støtte til EU's luftfartssektors forbindelser med regionale myndigheder og støtte til regionernes industri i disses forbindelser med Den Europæiske Union og EU's myndigheder.

Nærmere bestemt har EASA's tekniske samarbejdsprojekter i den sydøstasiatiske region til formål at styrke sikkerhedsstandarderne, fremme miljøbeskyttelsen og lette den reguleringsmæssige harmonisering. Disse omfatter et fokus på bæredygtig luftfart, særlig bæredygtigt flybrændstof og CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart (CORSIA).

EASA's engagement:
EASA gennemfører tre projekter i regionen for at:

EASA's tilstedeværelse på stedet:

 • Repræsentationskontoret i Singapore
 • Projektkontoret i Bangkok, Thailand

 

 EU-naboskab

EU's nabolande

 

EASA's mål:  En paneuropæisk tilgang til luftfartssikkerhed og gennemførelse af de højeste luftfartssikkerhedsstandarder i hele Europa

EASA's engagement:

For at støtte vores partnere i anvendelsen af EU's luftfartssikkerhedsstandarder har EASA gennemført tre projekter om teknisk bistand:

Gennem et netværk af partnerskaber med luftfartsmyndighederne i nabostaterne støtter EASA gennemførelsen af EU's luftfartsaftaler med lande på Vestbalkan og i EU's østlige og sydlige nabolande og sikrer, at der gennemføres ensartede høje standarder for luftfartssikkerhed i hele Europa og EU's umiddelbare nabolande.  

 

 

 

 

 

Hold dig orienteret om EASA's internationale aktiviteter

Besøg os løbende for at få opdateringer og mere information om EASA's internationale aktiviteter på EASA Light.

EASA Pro fås et komplet overblik over EASA's internationale samarbejdsaktiviteter.