EASA tarptautinis bendradarbiavimas

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA), kaip viena iš pirmaujančių aviacijos institucijų visame pasaulyje, siekia užtikrinti, kad ES piliečių saugos ir tvarumo poreikiai būtų tenkinami ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ji taip pat skatina sudaryti vienodas sąlygas aviacijos pramonei visame pasaulyje.

Aviacijos sauga yra bendrų tarptautinių pastangų rezultatas ir nesibaigia prie sausumos ar oro sienų. Siekdama užtikrinti oro transporto keleivių saugumą visame pasaulyje, EASA bendradarbiauja su nacionalinėmis, regioninėmis ir tarptautinėmis civilinės aviacijos organizacijomis.

Atsižvelgdama į Europos Komisijos nustatytus prioritetus ir COVID-19 padarinius, EASA siekdama saugos ir tvarumo tikslų sustiprino savo tarptautinio bendradarbiavimo strategiją.

Pagrindiniai skatinamieji veiksniai

Tarptautiniu mastu EASA bendradarbiauja keturiose pagrindinėse srityse:

Pasaulinės aviacijos sauga
Pasaulinės aviacijos sauga

„…prisidėti prie pasaulinės aviacijos saugos piliečių ir pramonės labui.“

ES saugos ir aplinkos apsaugos standartai
ES saugos ir aplinkos apsaugos standartai

„…skleisti ES saugos ir aplinkos apsaugos standartus ir ekspertines žinias siekiant prisidėti prie saugesnės ir ekologiškesnės aviacijos visame pasaulyje.

Vienodos sąlygos
Vienodos sąlygos pramonei

„… sukurti vienodas sąlygas pramonei ir padėti pašalinti rinkos kliūtis.“  

Tvirta partnerystė visame pasaulyje
Tvirta partnerystė visame pasaulyje

„…suteikti ilgalaikę naudą šalims partnerėms ir ES, kuriant tvirtą partnerystę visame pasaulyje.“

 

EASA pasaulyje

Dauguma EASA darbuotojų (apie 850 aviacijos ekspertų ir administratorių) dirba jos būstinėse Europoje Kelne ir Briuselyje, tačiau EASA taip pat yra įsteigusi nuolatines atstovybes kitose pasaulio dalyse pasauliniam saugos tinklui remti. Jos yra arčiau strategiškai svarbių vietų. Žr. EASA atstovybių visame pasaulyje žemėlapį.

EASA atstovybės

Papildomą nuolatinę atstovybę Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regionuose planuojama atidaryti Panamos mieste.

Kosta Rikoje, Senegale, Tailande, Šri Lankoje ir Zambijoje veikia projektų biurai. Šie projektų biurai yra laikini ir skirti konkretiems projektams įgyvendinti. Juose dirba rangovai, todėl pačios EASA darbuotojų ten siųsti nereikia.

ICAO ir EASA – pasaulinės aviacijos partnerės

Sprendžiant įvairius aviacijos klausimus pasauliniu mastu EASA glaudžiai bendradarbiauja su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija (ICAO) – specializuota Jungtinių Tautų agentūra. Be kitų užduočių, EASA padeda savo valstybėms narėms įgyvendinti ICAO standartus ir bendradarbiauja su Europos Komisija ir EASA valstybėmis narėmis, derindama bendrąsias pozicijas ICAO klausimais. Ši tvirta partnerystė su ICAO padeda EASA vykdyti tarptautines užduotis tokiose svarbiose srityse kaip aplinka, saugumas, sveikata ir sauga.

EASA regioninė pagalba – 7 regionai 5 žemynuose

EASA vykdo labai įvairią veiklą septyniuose keturių žemynų regionuose. Kiekvienas regionas turi savo ypatumų ir vieno visiems regionams tinkančio darbo metodo nėra. EASA dirba su įvairiomis pavienėmis regioninėmis organizacijomis ir valstybėmis siekdama abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

Peržiūrėkite regionų aprašą, kuriame glaustai apžvelgti EASA tikslai ir bendradarbiavimas įvairiuose regionuose.

Šiaurės Amerika

 

 
Jungtinės Amerikos Valstijos

EASA tikslai: skatinti patikimą ir darnią partnerystę ir sudaryti palankesnes sąlygas abipusiam keitimuisi aviacijos produktais.

EASA veikla vietoje

EASA atstovo Vašingtone vaidmuo – stiprinti bendradarbiavimą su JAV Federaline aviacijos administracija (FAA), kitomis JAV institucijomis ir JAV aviacijos pramone. Pagrindinis tikslas – aiškinti ir propaguoti ES sistemą, EASA iniciatyvas ir programas. JAV ir ES bendradarbiavimo aviacijos saugos srityje pagrindas – dvišalis aviacijos saugos susitarimas, kuris nuo jo pasirašymo nuolat papildomas naujais priedais ir atnaujintomis įgyvendinimo procedūromis. Taip pat sudaryti konkretesni darbo susitarimai globalėjančiai aviacijos pramonei remti.

JAV ir ES dvišalis aviacijos saugos susitarimas įsigaliojo 2011 m. gegužės mėn.

Kanada ir ICAO

EASA bendradarbiavimo su ICAO tikslai 
ICAO EASA siekia būti pripažinta pirmaujančia regionine saugos priežiūros organizacija, atstovaujančia atskiram Europos regionui. EASA yra ES techninio koordinavimo su ICAO centras, skatinantis saugos, oro navigacijos, aplinkos apsaugos ir sveikatos saugos pokyčius EUR/NAT regione palaikydamas glaudų bendradarbiavimą su ICAO regioniniu biuru Paryžiuje.

EASA tikslai Kanadoje: skatinti patikimą ir darnią partnerystę ir sudaryti palankesnes sąlygas abipusiam keitimuisi aviacijos produktais.

EASA veikla vietoje
EASA turi vieną atstovą Monrealyje, kuris palaiko tiesioginius ryšius su ICAO, dalyvauja ICAO posėdžiuose, teikia informaciją apie EASA politiką ir reguliavimo naujoves ir palaiko darbo santykius techniniais klausimais su ICAO sekretoriatu. EASA taip pat dalyvauja Oro navigacijos komisijos (ANC) sesijose. EASA yra viena svarbiausių suinteresuotųjų atstovių ICAO, dalyvaujanti daugelyje forumų ir komitetų.

Per savo vietos atstovybę EASA taip pat palaiko glaudžius ryšius su Otavoje (apie 200 km nuo Monrealio) įsikūrusios Kanados transporto ministerijos civilinės aviacijos skyriumi (TCCA) ir Kanados orlaivių ir erdvėlaivių pramonės įmonėmis.

Kanados ir ES dvišalis aviacijos saugos susitarimas įsigaliojo 2011 m. liepos mėn.

 

 

Lotynų Amerika

 

Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionas

EASA tikslai: stiprinti ES, kaip pasaulinio masto civilinės aviacijos srities veikėjos, vaidmenį skatinant vienodas sąlygas aviacijos rinkoje, palaikant nuolatines ir užmezgant naujas partnerystes su pagrindinėmis Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalimis partnerėmis ir regioniniu lygmeniu.

EASA veikla
EASA vykdo ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalių aviacijos partnerystės projektą siekdama:

 • stiprinti institucijų ryšius, plėsti aviacijos institucijų dialogą ir bendradarbiavimą, skatinti regionų bendradarbiavimą ir remti aviacijos susitarimų įgyvendinimą,
 • skatinti pramonės mainus,
 • didinti tarpusavio informuotumą apie aviacijos srities gerąją patirtį, propaguoti ES standartus, intensyvinti pastangas saugoti aplinką ir skatinti klimato politikos veiksmus.

EASA veikla vietoje
Projektų biuras Kosta Rikoje

Brazilijos ir ES dvišalis aviacijos saugos susitarimas.

Užsachario šalys

 

Užsachario Afrika

EASA tikslas: remti standartų derinimą visame žemyne ir nacionalinių aviacijos institucijų institucinių gebėjimų stiprinimą, aviacijos darbuotojų mokymą ir keitimąsi gerąja patirtimi saugos, aplinkos apsaugos arba transporto srityje.

EASA veikla
EASA šiame regione vykdo šešis skirtingus projektus siekdama

EASA veikla vietoje
Projektų biuras Lusakoje, Zambijoje

Azija

 

 

Šiaurės Azija

EASA tikslas: stiprinti Šiaurės Azijos šalių ir ES partnerystę civilinės aviacijos srityje palaikant dialogą su valdžios institucijomis, keičiantis techninėmis žiniomis su pramonės atstovais ir demonstruojant naujas technologijas ir koncepcijas; skatinti Europos politiką, standartus ir technologijas siekiant saugesnės ir ekologiškesnės aviacijos.

EASA veikla
EASA šiame regione vykdo tris skirtingus projektus:

 • 2-ąjį ES ir Kinijos partnerystės aviacijos srityje projektą, vykdomą po pirmojo ES ir Kinijos partnerystės aviacijos srityje projekto, pagal kurį per daugiau kaip penkerius metus nuo 2015 iki 2021 m. sėkmingai užbaigti 89 veiksmai. Atsižvelgiant į pirmojo projekto sėkmę, šiuo nauju projektu toliau stiprinamas ES ir Kinijos bendradarbiavimas civilinės aviacijos srityje.
 • ES ir Korėjos partnerystės aviacijos srityje projektas pradėtas 2021 m. siekiant remti mainus ir bendradarbiavimą įvairiose civilinės aviacijos srityse.
 • ES ir Japonijos bendradarbiavimu civilinės aviacijos srityje bus remiamos pagrindinės strateginės sritys, pavyzdžiui, tvarios aviacijos (2021 m. gegužės mėn. pasirašytas ES ir Japonijos žaliasis aljansas) ir bepiločių orlaivių (UAS-UAM).

EASA veikla vietoje

 • Atstovybė Pekine
 • Projektų biuras Pekine
 • Techninis koordinatorius Seule

Kinijos ir ES ir Japonijos ir ES dvišaliai aviacijos saugos susitarimai įsigaliojo 2019 m. gegužės mėn. ir 2020 m. birželio mėn.   

 

Pietų Azija

EASA tikslas: stiprinti ES ir Pietų Azijos regiono partnerystę civilinės aviacijos srityje.

EASA veikla
EASA vykdo ES ir Pietų Azijos partnerystės aviacijos srityje projektą siekdama:  

 • skatinti aviacijos saugos institucijų dialogą, stiprinti institucinius ryšius ir skatinti regioninį bendradarbiavimą, taip pat remti aviacijos susitarimų įgyvendinimą,
 • sudaryti palankesnes sąlygas ES pramonės įmonėms patekti į rinką, mažinti kliūtis ir skatinti pramonės mainus,
 • didinti tarpusavio informuotumą ir propaguoti ES taisykles ir geriausią praktiką, stiprinti pastangas aplinkos apsaugos srityje ir skatinti klimato politikos veiksmus.             
Pietryčių Azija

EASA tikslas: skatinti ES institucinius santykius remiant saugą, tvarumą ir derinimą.

EASA dirba trijose srityse: kuria ir stiprina EASA partnerystę su civilinės aviacijos institucijomis reguliavimo ir veiklos klausimais, remia ES aviacijos pramonę, palaikančią ryšius su regionų valdžios institucijomis, ir remia regionų pramonę, palaikančią ryšius su Europos Sąjunga ir ES valdžios institucijomis.

Visų pirma EASA techninio bendradarbiavimo projektais Pietryčių Azijos regione siekiama gerinti saugos standartus, skatinti aplinkos apsaugą ir palengvinti reguliavimo derinimą. Be kita ko, daug dėmesio skiriama tvariai aviacijai, visų pirma tvariems aviaciniams degalams (SAF) ir Tarptautinės aviacijos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistemai (CORSIA).

EASA veikla
EASA šiame regione vykdo tris projektus siekdama:

EASA veikla vietoje

 • Atstovybė Singapūre
 • Projektų biuras Bankoke, Tailande

 

 ES kaimynystė

ES kaimynai

 

EASA tikslas  Siekti, kad visoje Europoje būtų vienodai žiūrima į aviacijos saugą, ir įgyvendinti aukščiausius aviacijos saugos standartus visoje Europoje.

EASA veikla

Siekdama padėti savo partneriams taikyti ES aviacijos saugos standartus, EASA įgyvendino tris techninės pagalbos projektus:

Per partnerystės su kaimyninių valstybių aviacijos institucijomis tinklą EASA remia su Vakarų Balkanų šalimis ir rytinėmis bei pietinėmis ES kaimyninėmis šalimis sudarytų ES aviacijos susitarimų įgyvendinimą ir užtikrina, kad panašūs aukšti aviacijos saugos standartai būtų įgyvendinami visoje Europoje ir artimiausioje kaimynystėje.  

 

 

 

 

 

Domėkitės EASA tarptautine veikla

Reguliariai užsukite į „EASA Light“, kur rasite daugiau atnaujintos informacijos apie EASA tarptautinę veiklą.

Visą informaciją apie EASA tarptautinį bendradarbiavimą rasite „EASA Pro“.