Međunarodna suradnja EASA-e

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kao jedno od vodećih svjetskih zrakoplovnih tijela, Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) nastoji osigurati ispunjavanje potreba građana EU-a za sigurnošću i održivošću, ne samo u Europi nego i na globalnoj razini. Agencija promiče i jednake uvjete za zrakoplovnu industriju diljem svijeta.

Sigurnost zračnog prometa zahtijeva suradnju na međunarodnoj razini i ne prestaje na granicama, na kopnu ili u zraku. EASA u partnerstvu s nacionalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva radi na održavanju sigurnosti putnika u zračnom prometu na globalnoj razini.

Prihvaćajući prioritete koje je postavila Europska komisija i uzimajući u obzir posljedice bolesti COVID-19, EASA je ojačala svoju strategiju za međunarodnu suradnju u potrazi za sigurnošću i održivošću.

Naši glavni pokretači

Međunarodna suradnja EASA-e pokriva četiri glavna područja:

Globalna sigurnost zračnost prometa
Globalna sigurnost zračnog prometa

„…doprinijeti globalnoj sigurnosti zračnog prometa, u interesu građana i industrije.”

Sigurnost-ekološki-standardi-EU-a
Sigurnost i ekološki standardi EU-a

„…promicati sigurnost i ekološke standarde EU-a i stručno znanje za doprinos sigurnijem i ekološkijem zračnom prometu diljem svijeta.

Jednaki-uvjeti
Jednaki uvjeti za industriju

„… uspostaviti jednake uvjete za industriju i pridonijeti uklanjanju tržišnih prepreka.”  

Snažna-partnerstva-diljem svijeta
Snažna partnerstva diljem svijeta

„…omogućiti održivu korist za partnerske zemlje i EU s ciljem stvaranja snažnog partnerstva diljem svijeta.”

 

EASA-ina globalna prisutnost

Većina radne snage EASA-e, koja se sastoji od otprilike 850 zrakoplovnih stručnjaka i administratora, radi iz europskih sjedišta u Kölnu i Bruxellesu, no EASA ima i stalna predstavništva u drugim dijelovima svijeta putem kojih se pruža podrška globalnoj mreži za sigurnost. Oni su smješteni bliže „događanjima”. Pogledajte kartu s EASA-inim predstavništvima u svijetu.

EASA-Predstavništva-Uredi

Planirano je otvaranje dodatnog stalnog predstavništva u Panami, s ciljem pružanja usluga Latinskoj Americi i karipskim regijama.

Osim toga, postoje projektni uredi u Kostarici, Senegalu, na Tajlandu, Šri Lanci i u Zambiji. Ti su projektni uredi privremene prirode i postoje radi određenih projekata. Budući da u njima rade ugovorni djelatnici, u tim uredima ne mora nužno biti prisutno osoblje EASA-e.

ICAO i EASA – partneri u globalnoj sigurnosti zračnog prometa

Na globalnoj razini EASA blisko surađuje i s Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva (ICAO), specijaliziranom agencijom Ujedinjenih naroda, u području raznovrsnih tema iz zrakoplovstva. Među ostalim zadaćama, EASA podržava svoje zemlje članice u provedbi ICAO standarda te radi s Europskom komisijom i svojim zemljama članicama na usklađivanju zajedničkih stajališta o pitanjima ICAO-a. Snažno partnerstvo s ICAO-om doprinosi EASA-inom međunarodnom sudjelovanju u ključnim temama kao što su okoliš, sigurnost, zdravlje i sigurnost.

EASA-ina regionalna podrška – sedam regija na pet kontinenata

EASA provodi širok spektar aktivnosti koje se protežu na sedam regija na četiri kontinenta. Svaka je regija drugačija i nema pristupa koji je primjenjiv na sve njih. EASA surađuje s raznim pojedinačnim regionalnim organizacijama i državama s ciljem osiguravanja korisne suradnje.

Pogledajte različite regije koje daju vrlo sažeti pregled ciljeva EASA-e i njezina sudjelovanja u različitim regijama.

Sjeverna Amerika

 

 
Sjedinjene Američke Države

Ciljevi EASA-e: promicanje pouzdanog i usklađenog partnerstva i pojednostavljivanje međusobne razmjene aeronautičkih proizvoda.

EASA-ino sudjelovanje i prisutnost na terenu:

Uloga EASA-ina predstavnika u Washingtonu jest poboljšati suradnju sa Saveznom upravom za zrakoplovstvo SAD-a (FAA), drugim institucijama SAD-a i zrakoplovnom industrijom SAD-a. Glavni je cilj objasniti i promicati sustav EU-a te inicijative i programe EASA-e. Temelj suradnje SAD-a i EU-a u području sigurnosti zračnog prometa uspostavljen je Bilateralnim sporazumom o sigurnosti zračnog prometa (BASA), koji se od svojeg potpisivanja neprestano nadopunjava novim prilozima i ažuriranim provedbenim postupcima. Ostali specifični radni sporazumi postoje kao podrška sve globalnijoj zrakoplovnoj industriji.

Bilateralni sporazum o sigurnosti zračnog prometa (BASA) između SAD-a i EU-a stupio je na snagu u svibnju 2011.

Kanada i ICAO

Ciljevi EASA-e za ICAO: 
da se EASA u ICAO-u prepozna kao vodeća regionalna organizacija za nadzor sigurnosti koja predstavlja određenu europsku regiju. EASA će s ICAO-om biti središte tehničke koordinacije EU-a i poticati napredak u sigurnosti, zračnoj plovidbi, zaštiti okoliša i zdravstvenoj sigurnosti u regiji EUR/NAT putem bliske suradnje s regionalnim uredom ICAO-a u Parizu.

Ciljevi EASA-e za Kanadu: promicati pouzdano i usklađeno partnerstvo i olakšati međusobnu razmjenu aeronautičkih proizvoda.

EASA-ino sudjelovanje i prisutnost na terenu:
EASA ima jednog predstavnika u Montréalu koji izravno surađuje s ICAO-om, sudjeluje u sastancima ICAO-a, pruža informacije o EASA-inim politikama i regulatornim izmjenama i održava radni odnos s tajništvom ICAO-a u pogledu tehničkih pitanja. EASA prisustvuje i sastancima Komisije za zračnu plovidbu (ANC). Općenito, EASA je ključni dionik u ICAO-u i sudjeluje u mnogim panelima i odborima.

EASA putem lokalnog predstavništva održava i bliske odnose s Kanadskom upravom za civilno zrakoplovstvo (TCCA) sa sjedištem u Ottawi, nekih 200 km od Montreala, kao i s kanadskom zrakoplovnom industrijom.

Bilateralni sporazum o sigurnosti zračnog prometa (BASA) između Kanade i EU-a stupio je na snagu u srpnju 2011.

 

 

Latinska Amerika

 

Latinska Amerika i Karibi

Cilj EASA-e: ojačati ulogu EU-a kao globalnog sudionika u području civilnog zrakoplovstva, promicati jednake uvjete na zrakoplovnom tržištu kroz postojeća i nova partnerstva s Latinskom Amerikom i ključnim karipskim partnerskim zemljama te na regionalnoj razini.

Sudjelovanje EASA-e:
EASA provodi projekt partnerstva između EU-a i Latinske Amerike te Kariba u području zrakoplovstva s ciljem:

 • jačanja međunarodnih odnosa, produbljivanja dijaloga i suradnje među zrakoplovnim tijelima, poticanja regionalne suradnje i podupiranja provedbe sporazuma o zračnom prometu
 • promicanja industrijske razmjene
 • povećanja uzajamne informiranosti o najboljim praksama u zrakoplovstvu, promicanja standarda EU-a, jačanja napora u zaštiti okoliša i poticanja djelovanja u području klime.

EASA-ina prisutnost na terenu:
projektni ured u Kostarici.

Bilateralni sporazum o sigurnosti zračnog prometa (BASA) između Brazila i EU-a.

Supsaharska regija

 

Supsaharska Afrika

Cilj EASA-e: pružiti podršku usklađivanju standarda diljem kontinenta i institucijskoj izgradnji kapaciteta nacionalnih zrakoplovnih tijela, pružiti obuku zrakoplovnom osoblju, kao i promicati razmjenu najbolje prakse, u područjima sigurnosti, okoliša ili zračnog prijevoza.

Sudjelovanje EASA-e:
EASA provodi šest različitih projekata u regiji s ciljem:

 • pomaganja organizacijama za nadzor regionalne sigurnosti (RSOO) i njihovim zemljama članicama da ispune svoje međunarodne obveze u pogledu sigurnosti (projekt EU-ASA)
 • pružanja obuke radi poboljšanja sigurnosti zračnog prometa u središnjoj Africi (projekt PASTA-CO)
 • omogućavanja potrebnih kapaciteta središnjoj Africi da samostalno razvija i pruža vlastitu obuku u području sigurnosti zračnog prometa (projekt PAGIRN)
 • poboljšanja sigurnosti zračnog prometa u Zambiji (projekt ASSP II)
 • ublažavanja klimatskih promjena smanjenjem emisija CO2 iz civilnog zrakoplovstva (projekt CORSIA Afrika i Karibi)
 • podupiranja provedbe jedinstvenog afričkog tržišta zračnog prometa (podrška AFCAC-u u operacionalizaciji SAATM-a)

EASA-ina prisutnost na terenu:
projektni ured u Lusaki u Zambiji

Azija

 

 

Sjeverna Azija

Cilj EASA-e: ojačati partnerstvo između sjevernoazijskih zemalja i EU-a u području civilnog zrakoplovstva putem dijaloga s nadležnim tijelima, tehničke razmjene s industrijom i predstavljanjem novih tehnologija i koncepata; promicati europske politike, standarde i tehnologije za sigurniji ekološkiji zračni promet.

Sudjelovanje EASA-e:
EASA provodi tri različita projekta u regiji:

 • Drugi projekt partnerstva EU-a i Kine u području zrakoplovstva (APP) nastavak je prvog projekta partnerstva između Kine i EU-a u kojem je uspješno dovršeno 89 aktivnosti tijekom razdoblja njegova trajanja više od pet godina, tj. između 2015. i 2021. Na osnovu uspjeha tog projekta, novi projekt nastavlja jačati suradnju između Kine i EU-a u civilnom zrakoplovstvu.
 • Projekt partnerstva između EU-a i Republike Koreje u području zrakoplovstva započeo je 2021. kao potpora razmjeni i suradnji u raznovrsnim područjima civilnog zrakoplovstva.
 • Suradnjom između EU-a i Japana u području civilnog zrakoplovstva podupirat će se ključna strateška područja kao što su održivo zrakoplovstvo (potaknuto zelenim savezom EU-a i Japana, potpisanim u svibnju 2021.) i bespilotne letjelice(UAS-UAM).

EASA-ina prisutnost na terenu:

 • predstavnički ured u Pekingu
 • projektni ured u Pekingu
 • tehnički koordinator u Seoulu

Bilateralni sporazumi o sigurnosti zračnog prometa (BASA) između Kine i EU-a i Japana i EU-a stupili su na snagu u svibnju 2019. i lipnju 2020.   

 

Južna Azija

Cilj EASA-e: osnažiti partnerstvo između EU-a i južne Azije u području civilnog zrakoplovstva.

Sudjelovanje EASA-e:
EASA provodi projekt partnerstva između EU-a i južne Azije u području zrakoplovstva s ciljem:  

 • jačanja dijaloga među tijelima nadležnima za sigurnost zračnog prometa, osnaživanja institucijskih poveznica i poticanja regionalne suradnje, kao i podupiranja provedbe sporazuma o zračnom prometu
 • olakšavanja pristupa tržištu za industriju EU-a, smanjenja prepreka i promicanja industrijske razmjene
 • jačanja međusobne osviještenosti i promicanja pravila EU-a i najbolje prakse, jačanja napora u zaštiti okoliša i poticanja djelovanja u području klime.             
Jugoistočna Azija

Cilj EASA-e: promicati institucijske odnose EU-a s ciljem potpore sigurnosti, održivosti i usklađenosti.

Rad EASA-e može se podijeliti na tri područja: izgradnja i jačanje EASA-ina partnerstva s nadležnim tijelima civilnog zrakoplovstva u regulatornim i operativnim pitanjima, podupiranje zrakoplovne industrije EU-a u odnosima s regionalnim tijelima i potpora regionalnoj industriji u odnosu s Europskom unijom i nadležnim tijelima EU-a.

Konkretno, EASA-ini projekti tehničke suradnje u regiji jugoistočne Azije za cilj imaju poboljšanje sigurnosnih standarda, promicanje zaštite okoliša i pojednostavljivanje regulatornog usklađivanja. U njima se stavlja naglasak na održivom zrakoplovstvu, osobito na održivim gorivima u zrakoplovstvu (SAF) i Programu za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA).

Sudjelovanje EASA-e:
EASA provodi tri projekta u regiji s ciljem:

EASA-ina prisutnost na terenu:

 • predstavnički ured u Singapuru
 • projektni ured u Bangkoku na Tajlandu

 

 Susjedstvo EU-a

Susjedi-EU-a

 

Cilj EASA-e:  paneuropski pristup sigurnosti zračnog prometa i provedba najviših standarda sigurnosti zračnog prometa diljem Europe

Sudjelovanje EASA-e:

Kako bi pružila potporu svojim partnerima u provedbi standarda EU-a u području sigurnosti zračnog prometa, EASA je provela tri projekta tehničke pomoći:

EASA putem mreže partnerstava s nadležnim zrakoplovnim tijelima susjednih zemalja podupire provedbu sporazuma EU-a o zračnom prometu sklopljenih sa zemljama zapadnog Balkana te u istočnom i južnom susjedstvu EU-a. Agencija također osigurava provedbu sličnih visokih standarda sigurnosti zračnog prometa diljem Europe i u njezinom neposrednom susjedstvu.  

 

 

 

 

 

Pratite najnovije informacije o EASA-inim međunarodnim aktivnostima

Potražite više informacija o međunarodnim aktivnostima EASA-e na portalu EASA Light i posjećujte nas redovito da biste saznali najnovije informacije.

Na portalu EASA Pro potražite cjeloviti pregled EASA-inih aktivnosti međunarodne suradnje.