Mezinárodní spolupráce agentury EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) jako jeden z předních leteckých úřadů na celém světě usiluje o to, aby byly naplněny potřeby občanů EU v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti, a to nejen v Evropě, ale i na celosvětové úrovni. Podporuje rovněž rovné podmínky pro letecký průmysl na celém světě.

Bezpečnost letectví je dosahována díky společnému mezinárodnímu úsilí, pro které neplatí žádné hranice – na zemi ani ve vzduchu. S cílem zajistit bezpečnost cestujících v letecké dopravě na celém světě spolupracuje agentura EASA s vnitrostátními, regionálními a mezinárodními organizacemi civilního letectví.

S ohledem na priority stanovené Evropskou komisí a na dopady covidu-19 a ve snaze o zajištění bezpečnosti a udržitelnosti posílila agentura EASA svou strategii v oblasti mezinárodní spolupráce.

Naše hlavní oblasti zaměření

Mezinárodní spolupráce agentury EASA se soustředí na čtyři hlavní oblasti:

Celosvětová bezpečnost letectví
Celosvětová bezpečnost letectví

„…přispívat k celosvětové bezpečnosti letectví v zájmu občanů a leteckého průmyslu.“

EU-Safety-Environmental-standards
Normy EU v oblasti bezpečnosti a životního prostředí

„…prosazovat normy EU v oblasti bezpečnosti a životního prostředí a podporovat odborný přístup s cílem přispět k bezpečnějšímu a ekologičtějšímu letectví na celém světě.“

Level-playing-field
Rovné podmínky pro letecký průmysl

„…vytvořit v odvětví letectví rovné podmínky a přispívat k odstraňování překážek na trhu.”  

Strong-partnership-worldwide
Silná partnerství na celém světě

„…poskytovat partnerským zemím a EU udržitelný přínos pro budování silných partnerství po celém světě.“

 

Globální dosah agentury EASA

Většina zaměstnanců agentury EASA, tj. přibližně 850 leteckých odborníků a administrátorů, vykonává svou práci v evropském ústředí v Kolíně nad Rýnem a v Bruselu. Agentura EASA má však rovněž stálá zastoupení v jiných částech světa, která slouží k zajištění podpory globální bezpečnostní sítě. Tato stálá zastoupení se nacházejí blíže k „centru dění“. Prohlédněte si mapu, na které jsou znázorněna zastoupení agentury EASA ve světě.

EASA-Rep-Offices

Další stálé zastoupení, které bude obsluhovat region Latinské Ameriky a Karibiku, plánujeme otevřít v Panamě.

V Kostarice, Senegalu, Thajsku, na Šrí Lance a v Zambii se navíc nacházejí projektové kanceláře. Tyto projektové kanceláře jsou spíše dočasné povahy a byly zřízeny kvůli konkrétním projektům. Jelikož v nich pracují smluvní zaměstnanci, není nutné, aby na místě byli vlastní zaměstnanci agentury EASA.

Organizace ICAO a agentura EASA – partneři v oblasti globální bezpečnosti letectví

Na globální úrovni agentura EASA úzce spolupracuje na široké škále témat týkajících se letectví rovněž s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), což je specializovaná agentura OSN. Agentura EASA mimo jiné podporuje své členské státy při zavádění norem ICAO a spolupracuje s Evropskou komisí a členskými státy EASA na koordinaci společných postojů k záležitostem, kterými se organizace ICAO zabývá. Toto silné partnerství s organizací ICAO podporuje mezinárodní zapojení agentury EASA v klíčových tematických oblastech, jako je životní prostředí, ochrana, zdraví a bezpečnost.

Regionální podpora agentury EASA – 7 regionů na 5 kontinentech

Agentura EASA provádí širokou škálu činností s působností v sedmi regionech na čtyřech kontinentech. Každý kontinent je jiný a neexistuje jednotný přístup, který by se dal uplatnit plošně. Agentura EASA spolupracuje s různými organizacemi a státy v daném regionu, aby zajistila přínos vzájemné spolupráce.

Podívejte se na jednotlivé regiony a získáte stručný přehled o cílech a způsobech zapojení agentury EASA v různých regionech.

Severní Amerika

 

 
Spojené státy americké

Cíle agentury EASA: podporovat důvěryhodné a harmonické partnerství a usnadňovat vzájemnou výměnu leteckých výrobků.

Zapojení a přítomnost agentury EASA na místě:

Úlohou zástupce agentury EASA ve Washingtonu DC je posílit spolupráci s americkým Federálním leteckým úřadem (FAA), dalšími americkými institucemi a leteckým průmyslem USA. Hlavním cílem je objasnit a propagovat systém EU, jakož i iniciativy a programy agentury EASA. Pilířem spolupráce mezi USA a EU v oblasti bezpečnosti letectví je dvoustranná dohoda o bezpečnosti letectví, která je od jejího prvotního podpisu průběžně doplňována novými přílohami a aktualizovanými prováděcími postupy. Na podporu stále globalizovanějšího leteckého průmyslu dále existují konkrétnější pracovní ujednání.

Dvoustranná dohoda o bezpečnosti letectví mezi USA a EU vstoupila v platnost v květnu 2011.

Kanada a organizace ICAO

Cíle agentury EASA v rámci organizace ICAO: 
Uznání role agentury EASA v rámci organizace ICAO jako přední regionální organizace pro dohled nad bezpečností, která zastupuje jedinečný region – Evropu. Agentura EASA má být ústředním subjektem, pokud jde technickou koordinaci EU s organizací ICAO, a zásadně přispívat k rozvoji bezpečnosti, letové navigace, ochrany životního prostředí a k rozvoji zdravotní bezpečnosti pro oblast EUR/NAT prostřednictvím úzké spolupráce s regionální kanceláří organizace ICAO v Paříži.

Cíle agentury EASA pro Kanadu: podporovat důvěryhodné a harmonické partnerství a usnadňovat vzájemnou výměnu leteckých výrobků.

Zapojení a přítomnost agentury EASA na místě:
Agentura EASA má v Montrealu jednoho zástupce, který přímo spolupracuje s organizací ICAO, účastní se jejích zasedání, poskytuje informace o politikách agentury EASA a vývoji právních předpisů a udržuje pracovní vztah se sekretariátem organizace ICAO v technických záležitostech. Agentura EASA se rovněž účastní zasedání Komise pro leteckou navigaci. Obecně je agentura EASA klíčovou zúčastněnou stranou organizace ICAO, která se zapojuje do činnosti mnoha jejích panelů a výborů.

Prostřednictvím svého místního zastoupení udržuje agentura EASA rovněž úzké vztahy s Odborem civilního letectví kanadského ministerstva dopravy (Transport Canada Civil Aviation, TCCA) se sídlem v Ottawě – asi 200 km od Montrealu – a se zástupci kanadského odvětví letectví.

Dvoustranná dohoda o bezpečnosti letectví (dohoda BASA) mezi Kanadou a EU vstoupila v platnost v červenci 2011.

 

 

Latinská Amerika

 

Latinská Amerika a Karibik

Cíl agentury EASA: posílit úlohu EU jako globálního aktéra v oblasti civilního letectví a podporovat rovné podmínky na leteckém trhu prostřednictvím pokračujících a nových partnerství s klíčovými partnerskými zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku a na regionální úrovni.

Zapojení agentury EASA:
Agentura EASA realizuje projekt partnerství v oblasti letecké dopravy EU – Latinská Amerika a Karibik s cílem:

 • posílit institucionální vztahy, prohloubit dialog a spolupráci mezi leteckými úřady, podpořit regionální spolupráci a poskytovat podporu při provádění dohod o letectví,
 • podpořit výměny v rámci odvětví,
 • zvýšit vzájemné povědomí o osvědčených postupech v odvětví letectví, prosazovat normy EU, zvyšovat úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a podporovat opatření v oblasti klimatu.

Přítomnost agentury EASA na místě:
Projektová kancelář v Kostarice.

Dvoustranná dohoda o bezpečnosti letectví (dohoda BASA) mezi Brazílií a EU.

Subsaharská Afrika

 

Subsaharská Afrika

Cíl agentury EASA: podporovat harmonizaci norem v rámci celého kontinentu a budování institucionální kapacity vnitrostátních leteckých úřadů, podporovat odbornou přípravu leteckého personálu a výměnu osvědčených postupů, ať už v oblasti bezpečnosti, životního prostředí, nebo letecké dopravy.

Zapojení agentury EASA:
Agentura EASA realizuje v tomto regionu šest různých projektů, jejichž cílem je:

Přítomnost agentury EASA na místě:
Projektová kancelář v Lusace, Zambie

Asie

 

 

Severní Asie

Cíl agentury EASA: posílit partnerství mezi severoasijskými zeměmi a EU v oblasti civilního letectví prostřednictvím dialogu s příslušnými orgány, technických výměn s odvětvím letectví a představování nových technologií a koncepcí; prosazovat evropské politiky, normy a technologie pro bezpečnější a ekologičtější letectví.

Zapojení agentury EASA:
Agentura EASA realizuje v tomto regionu tři různé projekty:

 • Druhý projekt partnerství v oblasti letecké dopravy EU – Čína navazuje na první takovýto projekt mezi EU a Čínou, v jehož rámci bylo v průběhu více než pěti let mezi roky 2015 až 2021 úspěšně dokončeno celkem 89 činností. Nový projekt navazuje na dosažené úspěchy a nadále posiluje spolupráci mezi EU a Čínou v oblasti civilního letectví.
 • Projekt partnerství v oblasti letecké dopravy EU – Korejská republika byl zahájen v roce 2021 a jeho cílem je podpořit výměnu a spolupráci v celé řadě oblastí civilního letectví.
 • Spolupráce mezi EU a Japonskem v oblasti civilního letectví bude podporovat klíčové strategické oblasti, jako jsou udržitelné letectví (podporované Zelenou aliancí mezi EU a Japonskem podepsanou v květnu 2021) a drony (UAS-UAM).

Přítomnost agentury EASA na místě:

 • Kancelář zastoupení v Pekingu
 • Projektová kancelář v Pekingu
 • Technický koordinátor v Soulu

Dvoustranné dohody o bezpečnosti letectví (dohody BASA) mezi Čínou a EU a Japonskem a EU vstoupily v platnost v květnu 2019 a v červnu 2020.   

 

Jižní Asie

Cíl agentury EASA: posílit partnerství mezi EU a regionem jižní Asie v oblasti civilního letectví.

Zapojení agentury EASA:
Agentura EASA realizuje projekt partnerství v oblasti letecké dopravy EU – Jižní Asie s cílem:  

 • podporovat dialog mezi orgány pro bezpečnost letectví, posilovat institucionální vazby a podněcovat regionální spolupráci, jakož i podporovat provádění dohod v oblasti letectví,
 • usnadnit přístup odvětví letectví EU na trh, omezit překážky a podporovat výměny v rámci odvětví letectví,
 • zvýšit vzájemné povědomí a prosazovat pravidla a osvědčené postupy EU, zvýšit úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a podporovat opatření týkající se klimatu.             
Jihovýchodní Asie

Cíl agentury EASA: podporovat institucionální vztahy EU, pokud jde o podporu bezpečnosti, udržitelnost a harmonizaci.

Činnost agentury EASA lze rozdělit do tří oblastí: budování a posilování partnerství agentury EASA s úřady civilního letectví v regulačních a provozních otázkách, podpora leteckého průmyslu EU ve vztazích s regionálními orgány a podpora leteckého průmyslu regionů v jejich vztazích s Evropskou unií a orgány EU.

Cílem projektů technické spolupráce agentury EASA v jihovýchodní Asii je zejména posílení bezpečnostních norem, podpora ochrany životního prostředí a usnadnění harmonizace právních předpisů. Jejich součástí je důraz na udržitelné letectví, zejména udržitelná letecká paliva (SAF) a program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA).

Zapojení agentury EASA:
Agentura EASA realizuje v tomto regionu tři projekty, jejichž cílem je:

Přítomnost agentury EASA na místě:

 • Kancelář zastoupení v Singapuru
 • Projektová kancelář v Bangkoku, Thajsko

 

 Sousedství EU

EU-neighbours

 

Cíl agentury EASA:  Celoevropský přístup k bezpečnosti letectví a provádění přísných norem bezpečnosti letectví v celé Evropě

Zapojení agentury EASA:

Na podporu našich partnerů při uplatňování norem EU pro bezpečnost letectví realizovala agentura EASA tři projekty technické pomoci:

Prostřednictvím sítě partnerství s leteckými úřady sousedních států podporuje agentura EASA provádění dohod EU v oblasti letectví uzavřených se zeměmi západního Balkánu a ve východním a jižním sousedství EU a zajišťuje, aby byly obdobně přísné normy bezpečnosti letectví uplatňovány v celé Evropě a v jejím bezprostředním sousedství.  

 

 

 

 

 

Nenechte si ujít informace o mezinárodních aktivitách agentury EASA

Více informací o mezinárodních aktivitách agentury EASA získáte na stránkách EASA Light, kde můžete pravidelně sledovat všechny aktualizace.

Úplný přehled činností agentury EASA v oblasti mezinárodní spolupráce získáte na stránkách EASA Pro.