Easas internationella samarbete

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Som en av de ledande luftfartsmyndigheterna i världen arbetar Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) för att se till att EU-medborgarnas behov av säkerhet och hållbarhet uppfylls, inte bara i Europa utan på global nivå. Byrån stöder också lika villkor för luftfartsindustrin världen över.

Luftfartssäkerheten bygger på gemensamma internationella insatser och slutar inte vid gränserna, på marken eller i luften. För att garantera flygpassagerarnas säkerhet på global nivå har Easa partnersamarbete med nationella, regionala och internationella organisationer för civil luftfart.

Genom att ta hänsyn till de prioriteringar som fastställts av Europeiska kommissionen och effekterna av covid-19 har Easa stärkt sin strategi för internationellt samarbete i strävan efter säkerhet och hållbarhet.

Våra viktigaste drivkrafter

Easas internationella samarbete omfattar fyra huvuddelar:

Global luftfartssäkerhet
Global luftfartssäkerhet

”…bidra till den globala luftfartssäkerheten, i medborgarnas och industrins intresse.”

EU:s-säkerhets-och-miljö-standarder
EU:s säkerhets- och miljöstandarder

”…främja EU:s säkerhets- och miljöstandarder och expertis för att bidra till säkrare och miljövänligare luftfart världen över.

Lika-villkor
Lika villkor för industrin

”… fastställa lika villkor för industrin och hjälpa till att undanröja marknadshinder.”  

Starkt-partnerskap-världen över
Starkt partnerskap världen över

”…tillföra varaktiga fördelar för partnerländerna och EU för att bygga upp ett starkt partnerskap världen över.”

 

Easas närvaro i världen

Merparten av Easas arbetsstyrka, som består av 850 luftfartsexperter och handläggare, arbetar från byråns europeiska huvudkontor i Köln och Bryssel, men Easa har också ständiga representationer i andra delar av världen för att stödja det globala säkerhetsnätverket. Dessa befinner sig närmare ”händelsernas centrum”. Du kan se Easas globala representationer på kartan.

Easa-representation-kontor

Ytterligare en ständig representation planeras inrättas i Panama City för att betjäna regionerna i Latinamerika och Karibien.

Dessutom finns projektkontor i Costa Rica, Senegal, Thailand, Sri Lanka och Zambia. Dessa projektkontor är mer tillfälliga till sin natur och är avsedda att användas för särskilda projekt. Eftersom de bemannas av uppdragstagare behöver ingen av Easas egna anställda vara på plats.

Icao och Easa – globala partner för luftfartssäkerhet

På global nivå samarbetar Easa också nära med Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), ett specialiserat FN-organ, inom ett stort antal ämnen som rör luftfart. Bland annat stöder Easa sina medlemsstater när det gäller att genomföra Icaos standarder, och samarbetar med Europeiska kommissionen och sina medlemsstater för att samordna gemensamma ståndpunkter i frågor som rör Icao. Detta starka partnerskap med Icao stöder Easas internationella engagemang i viktiga ämnen såsom miljö, säkerhet, hälsa och trygghet.

Easas regionala stöd – 7 regioner på 5 kontinenter

Easa genomför många olika verksamheter som sträcker sig över sju regioner på fyra kontinenter. Alla regioner är olika och det finns ingen universallösning som passar alla. Easa samverkar med olika enskilda regionala organisationer och stater för att säkerställa ett fördelaktigt samarbete.

Om du tittar på de olika regionerna får du en kortfattad översikt över Easas mål och engagemang i regionerna.

Nordamerika

 

 
USA

Easas mål: att främja ett tillförlitligt och harmoniskt partnerskap och underlätta det ömsesidiga utbytet av luftfartygsprodukter.

Easas engagemang och närvaro på plats:

Easas representant i Washington DC har till uppgift att stärka samarbetet med USA:s federala luftfartsmyndighet (FAA), andra amerikanska institutioner och USA:s luftfartsindustri. Huvudsyftet är att redogöra för och främja EU:s system samt Easas initiativ och program. Grunden för samarbetet mellan USA och EU när det gäller luftfartssäkerhet fastställs i det bilaterala avtalet om luftfartssäkerhet, som sedan det först undertecknades har kompletterats kontinuerligt med nya bilagor och uppdaterade genomförandeförfaranden. Det finns andra mer specifika samarbetsavtal som syftar till att stödja den allt mer globaliserade luftfartsindustrin.

Det bilaterala avtalet om luftfartssäkerhet mellan USA och EU trädde i kraft i maj 2011.

Kanada och Icao

Easas mål för Icao: 
Vid Icao ska Easa erkännas som ledande regional organisation för säkerhetstillsyn, då byrån representerar en särskild europeisk region. Easa ska fungera som centrum för EU:s tekniska samordning med Icao och vara drivande i frågor som rör säkerhet, flygtrafik, miljöskydd samt utveckling av säkerhet och hälsa i EUR/NAT-regionen genom nära samarbete med Icaos regionala kontor i Paris.

Easas mål för Kanada: att främja ett tillförlitligt och harmoniskt partnerskap och underlätta det ömsesidiga utbytet av luftfartygsprodukter.

Easas engagemang och närvaro på plats:
Easa har en representant som är baserad i Montréal och som har direkta kontakter med Icao, deltar i Icaos möten, ger information om Easas politik och regelutveckling samt upprätthåller arbetsförbindelser med Icaos sekretariat i tekniska frågor. Easa är också med vid mötena i flygtrafikkommittén (Air Navigation Commission, ANC). I allmänhet är Easa en av Icaos viktiga intressenter och deltar i flera paneler och kommittéer.

Genom sin lokala representation har Easa också nära förbindelser med den kanadensiska luftfartsmyndigheten Transport Canada Civil Aviation (TCCA) som har sitt huvudkontor i Ottawa – ungefär 20 mil från Montréal – och med den kanadensiska rymdfartsindustrin.

Det bilaterala avtalet om luftfartssäkerhet mellan Kanada och EU trädde i kraft i juli 2011.

 

 

Latinamerika

 

Latinamerika och Karibien

Easas mål: att stärka EU:s roll som global aktör på området för civil luftfart och främja lika villkor på luftfartsmarknaden genom fortsatta och nya partnerskap med viktiga partnerländer i Latinamerika och Karibien samt på regional nivå.

Easas engagemang:
Easa genomför EU:s luftfartspartnerskapsprojekt med Latinamerika och Karibien för att

 • stärka de institutionella förbindelserna, fördjupa dialogen och samarbetet mellan luftfartsmyndigheterna, uppmuntra regionalt samarbete och stödja genomförandet av luftfartsavtal,
 • främja industriellt utbyte,
 • öka den ömsesidiga medvetenheten om bästa praxis för luftfart, främja EU:s standarder, öka ansträngningarna för att skydda miljön och uppmuntra klimatåtgärder.

Easas närvaro på plats:
Projektkontor i Costa Rica.

Bilateralt avtal om luftfartssäkerhet mellan Brasilien och EU.

Söder om Sahara

 

Afrika söder om Sahara

Easas mål: att stödja harmoniseringen av standarder på kontinenten och uppbyggnaden av institutionell kapacitet vid de nationella luftfartsmyndigheterna, utbildningen av personal inom luftfarten samt främjande av utbyte av bästa praxis, oavsett om det gäller säkerhet, miljö eller flygtrafik.

Easas engagemang:
Easa genomför sex olika projekt i regionen för att

 • hjälpa de regionala organisationerna för säkerhetstillsyn och de medlemsstater där de finns att uppfylla sina internationella skyldigheter i fråga om säkerhet (EU-ASA-projektet),
 • tillhandahålla utbildning för att förbättra luftfartssäkerheten i Centralafrika (PASTA-CO-projektet),
 • förse Centralafrika med kapacitet att ta fram och genomföra utbildning i luftfartssäkerhet på egen hand (PAGIRN-projektet),
 • förbättra luftfartssäkerheten i Zambia (ASSP II-projektet),
 • mildra klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen från den civila luftfarten (Corsia-projektet för Afrika och Karibien),
 • stödja genomförandet av den gemensamma afrikanska luftfartsmarknaden (stöd till AFCAC vid det operativa genomförandet av SAATM).

Easas närvaro på plats:
Projektkontor i Lusaka, Zambia

Asien

 

 

Norra Asien

Easas mål: stärka partnerskapet mellan länderna i norra Asien och EU på området för civil luftfart genom dialog med myndigheterna, tekniskt utbyte med industrin och demonstration av nya tekniker och koncept, samt främja europeiska policyer, standard och tekniker för säkrare och miljövänligare luftfart.

Easas engagemang:
Easa genomför tre olika projekt i regionen:

 • Andra luftfartspartnerskapsprojektet för EU och Kina är en uppföljning av det första luftfartspartnerskapsprojektet för EU och Kina, inom vilket 89 verksamheter genomfördes framgångsrikt under de drygt 5 år mellan 2015 och 2021 som projektet varade. Det nya projektet, som bygger på denna framgång, fortsätter att stärka samarbetet mellan EU och Kina på luftfartsområdet.
 • Luftfartspartnerskapsprojektet för EU och Republiken Korea inleddes 2021 för att stödja utbyte och samarbete på ett brett antal områden inom luftfarten.
 • Samarbetet på luftfartsområdet mellan EU och Japan kommer att stödja viktiga strategiska områden, bland annat hållbar luftfart (stöds av den gröna alliansen EU-Japan, som undertecknades i maj 2021) och drönare (obemannade luftfartygssystem/luftfart i städer).

Easas närvaro på plats:

 • Representationskontor i Beijing
 • Projektkontor i Beijing
 • Teknisk samordnare i Seoul

De bilaterala avtalen om luftfartssäkerhet mellan Kina och EU och Japan och EU trädde i kraft i maj 2019 och juni 2020.   

 

Södra Asien

Easas mål: stärka partnerskapet på luftfartsområdet mellan EU och regionen södra Asien.

Easas engagemang:
Easa genomför luftfartspartnerskapsprojektet för EU och södra Asien för att  

 • främja dialog mellan myndigheter för luftfartssäkerhet, stärka de institutionella banden och uppmuntra regionalt samarbete samt stödja genomförande av luftfartsavtal,
 • underlätta marknadstillträdet för EU:s industri, minska hinder och främja industriellt utbyte,
 • öka den ömsesidiga medvetenheten samt främja EU:s regler och bästa praxis, stärka ansträngningarna för att skydda miljön och uppmuntra klimatåtgärder.             
Sydöstra Asien

Easas mål: främja EU:s institutionella förbindelser till stöd för säkerhet, hållbarhet och harmonisering.

Easas arbete kan delas upp i tre områden: uppbyggnad och stärkande av Easas partnerskap med myndigheter för civil luftfart när det gäller regleringsmässiga och operativa frågor samt stöd till EU:s luftfartsindustri i dess relationer till Europeiska unionen och EU:s myndigheter.

Särskilt syftar Easas projekt för tekniskt samarbete i sydöstra Asien till att förbättra säkerhetsstandarderna, främja miljöskyddet och underlätta harmonisering av regler. I dessa projekt betonas vikten av hållbar luftfart, vilket särskilt gäller hållbart flygbränsle och systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia).

Easas engagemang:
Easa genomför tre projekt i regionen för att

Easas närvaro på plats:

 • Representationskontor i Singapore
 • Projektkontor i Bangkok, Thailand

 

 EU:s grannländer

EU:s grannar

 

Easas mål:  En Europaomfattande strategi för luftfartssäkerhet och genomförandet av högsta standarder för luftfartssäkerhet i Europa.

Easas engagemang:

För att stödja våra partner i fråga om tillämpning av EU:s standarder för luftfartssäkerhet har Easa genomfört tre projekt för tekniskt stöd:

Genom ett nätverk av partnerskap med luftfartsmyndigheterna i grannländerna stödjer Easa genomförandet av EU:s luftfartsavtal med länder på Västra Balkan samt i EU:s östra och södra grannskap och säkerställer att liknande höga standarder för luftfartssäkerhet genomförs i hela Europa och dess omedelbara grannländer.  

 

 

 

 

 

Håll dig informerad om Easas internationella verksamhet

Vill du ha mer information om Easas internationella verksamhet via EASA Light, besök oss regelbundet för att få uppdateringar.

För en fullständig översikt över Easas internationella samarbete, gå till EASA Pro.