Breosla Eitlíochta Inbhuanaithe

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Tá EASA tiomanta glacadh Breoslaí Eitlíochta Inbhuanaithe (SAFanna) i dtionscal na heitlíochta a éascú. In éagmais réitigh theicneolaíocha a mbeadh sé furasta teacht orthu agus a thiocfadh in ionad gnáth-aerárthaí, is féidir laghdú suntasach a dhéanamh ar thionchar na heitlíochta ar an gcomhshaol sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma ach SAFanna a úsáid don chabhlach domhanda atá ann cheana.

Tá EASA ag súil go mbeidh ról ag SAFanna i gcomhlíonadh na físe go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050.

Ról EASA in SAFanna

Ina cháil mar rialtóir don eitlíocht, glacann EASA páirt sa phróiseas formheasa maidir le breosla eitlíochta inbhuanaithe – rud lena n-áirithítear go gcomhlíontar caighdeáin aerfhiúntais.  Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach ról níos gníomhaí a bheith ag EASA i gcomhthéacs an togra reachtaigh maidir le hEitlíocht ReFuelEU arb é is aidhm dó soláthar SAFanna agus an t-éileamh atá orthu a mhéadú mar a mholtar sa phacáiste ‘Oiriúnach do 55’. 

Thacaigh tuarascáil EASA ar an gcomhshaol (EAER) a foilsíodh in 2019 i gcomhar le dhá thuarascáil EASA eile, a foilsíodh in 2020, maidir le faireachán ar SAFanna agus maidir le SAFanna a éascú, leis an gCoimisiún Eorpach maidir le tionscnamh Eitlíochta ReFuelEU a mhúnlú.

Tá an chéad eagrán eile de EAER á ullmhú faoi láthair ag EASA agus beidh sé réidh lena fhoilsiú in 2022.

Cad iad breoslaí eitlíochta inbhuanaithe?

Tá bealaí éagsúla táirgthe ann le haghaidh SAFanna agus tá roinnt bunábhar éagsúil ar fáil. Is éard is bunábhar ann an fhoinse óna dtáirgtear an breosla. Ag seo thíos roinnt samplaí. 

Coimeádán  

Dramhaíl sholadach cathrach: is ea, ár mbruscar! Áirítear leis sin pacáistiú táirgí, dramhaíl gharraíodóireachta, dramhbhia, dramhaíl pháipéir agus araile.

crainn  

Dramhaíl cheallalóise: fuílleach a eascraíonn as tionscail na talmhaíochta agus na foraoiseachta ar dramhaíl cheallalóise í nach ndéanfaí ach í a dhiúscairt murach sin.

ola chócaireachta  

Ola chócaireachta: má úsáidtear í agus mura bhfuil sí oiriúnach a thuilleadh le haghaidh ithe ag an duine, is féidir é a úsáid mar bhunábhar do SAFanna.

Algaí   Barra agus plandaí: cuir i gcás caimilín, algaí, féar corraigh agus a thuilleadh.
Faoi thiomáint hidrigine  

Cumhacht agus Hidrigin: leictreachas in-athnuaite, uisce agus dé-ocsaíd charbóin (CO2) a úsáidtear chun hidrigin a tháirgeadh trí leictrealú uisce (a úsáidtear sa phróiseas Cumhacht-go-Leachtach).

Conas is féidir úsáid SAFanna san eitlíocht a mhéadú?

  • Iomaíochas praghsanna: chun fíor-rogha mhalartach ar ghnáthbhreosla a dhéanamh d’úsáid SAFanna.
  • Inbhuanaitheacht a áirithiú: gan tacú ach le breoslaí agus le bunábhair nach ndéanann dochar don soláthar bia ná don éiceachórais, agus córas deimhniúcháin inbhuanaitheachta láidir i bhfeidhm.
  • Creat beartais comhchuibhithe lena n-áirithítear cothrom na Féinne do chách. 
  • Ceanglais theicniúla a chomhlíonadh: ní mór do chaighdeáin sonraíochta breosla ceanglas sábháilteachta agus inúsáidteachta aerárthaí atá in úsáid cheana féin agus aerárthaí den chéad ghlúin eile a chomhlíonadh. 
  • Bithbhreoslaí: infhaighteacht bunábhar bithmhaise, agus aon athrú ar úsáid talún a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint.

Cé chomh hinbhuanaithe is atá na breoslaí sin?

Bíonn tionchar ag roinnt gnéithe ar fheidhmíocht chomhshaoil na mbreoslaí le linn a saolré. Ag brath ar an gconair tháirgeachta agus ar an mbunábhar féin, d’fhéadfadh tionchar an-difriúil a bheith ag SAFanna éagsúla ar an gcomhshaol. 

Trí chur chuige iomlánaíoch a chur i bhfeidhm maidir leis na hastaíochtaí go léir le linn saolré bhreosla a chur san áireamh, is féidir leis an laghdú foriomlán ar astaíochtaí gás ceaptha teasa trí SAFanna a úsáid a bheith chomh hard le 70 % nó os cionn 90 % i gcomparáid le scaird-bhreosla iontaise.

Lean sinn ar EASA Pro le haghaidh tuilleadh eolais.