Trajnostno letalsko gorivo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Agencija EASA si prizadeva za spodbujanje uporabe trajnostnih letalskih goriv v letalski industriji. Ker tehnološke rešitve, ki bi v celoti nadomestile običajne zrakoplove, niso zlahka dostopne, je s trajnostnimi letalskimi gorivi mogoče v kratko- do srednjeročnem obdobju opazno zmanjšati vpliv letalstva na okolje pri uporabi obstoječe, globalne flote.

Agencija EASA pričakuje, da bodo trajnostna letalska goriva prispevala k uresničitvi vizije o Evropi kot prvi podnebno nevtralni celini do leta 2050.

Vloga agencije EASA na področju trajnostnih letalskih goriv

Agencija EASA kot regulatorni organ za letalstvo sodeluje v postopku odobritve trajnostnih letalskih goriv, pri čemer zagotavlja, da so izpolnjeni povezani standardi plovnosti.  Evropska komisija pa je za agencijo EASA predvidela še dejavnejšo vlogo v okviru zakonodajnega predloga ReFuelEU za letalstvo, katerega cilj je povečati ponudbo trajnostnih letalskih gorivih in povpraševanje po njih, kot je predlagano v svežnju „Pripravljeni na 55“.

Okoljsko poročilo agencije EASA, ki je bilo objavljeno leta 2019, je skupaj s še dvema poročiloma agencije iz leta 2020 o spremljanju trajnostnih letalskih goriv in lajšanju njihove uporabe pomagalo Evropski komisiji pri oblikovanju pobude ReFuelEU za letalstvo.

Agencija EASA trenutno pripravlja naslednje okoljsko poročilo, ki ga bo lahko objavila leta 2022.

Kaj so trajnostna letalska goriva?

Trajnostna letalska goriva se pridobivajo z različnimi postopki, za katere je na voljo več različnih surovin. Surovina pomeni vir, iz katerega se gorivo pridobiva. Tu je nekaj primerov.

  • Trdni komunalni odpadki: tako je, naše smeti! Ti vključujejo embalaže proizvodov, vrtnarske odpadke, živilske odpadke, odpadni papir in seznam se še nadaljuje.
  • Odpadni celulozni material: ostanki iz kmetijske in gozdarske industrije, odpadni celulozni material, ki bi sicer končal na odlagališču.
  • Olje za kuhanje: če je bilo uporabljeno in ni več primerno za prehrano, se lahko uporabi kot surovina za trajnostna letalska goriva.
  • Poljščine in rastline: riček, alge, močvirske trave in še več.
  • Električna energija in vodik: električna energija iz obnovljivih virov, voda in ogljikov dioksid (CO2), ki se uporabljajo za proizvodnjo vodika z elektrolizo vode (uporablja se v postopku pretvorbe električne energije v tekoča goriva).
Container  

Trdni komunalni odpadki: tako je, naše smeti! Ti vključujejo embalaže proizvodov, vrtnarske odpadke, živilske odpadke, odpadni papir in seznam se še nadaljuje.

trees  

Odpadni celulozni material: ostanki iz kmetijske in gozdarske industrije, odpadni celulozni material, ki bi sicer končal na odlagališču.

cooking oil  

Olje za kuhanje: če je bilo uporabljeno in ni več primerno za prehrano, se lahko uporabi kot surovina za trajnostna letalska goriva.

Algee   Poljščine in rastline: riček, alge, močvirske trave in še več.
Power-Hydrogen  

Električna energija in vodik: električna energija iz obnovljivih virov, voda in ogljikov dioksid (CO2), ki se uporabljajo za proizvodnjo vodika z elektrolizo vode (uporablja se v postopku pretvorbe električne energije v tekoča goriva).

Kaj lahko pomaga spodbuditi večjo uporabo trajnostnih letalskih goriv v letalstvu?

  • Cenovna konkurenčnost: da bi uporaba trajnostnih letalskih goriv bila prava alternativa običajnim gorivom.
  • Zagotavljanje trajnostnosti: podpora samo za goriva in surovine, ki nimajo negativnega vpliva na oskrbo s hrano in ekosisteme in za katere je vzpostavljen zanesljiv sistem certificiranja trajnostnosti.
  • Usklajenost politike, ki zagotavlja enake konkurenčne pogoje za vse.
  • Izpolnjevanje tehničnih zahtev: standardi specifikacije goriv morajo izpolnjevati zahteve za varnost in uporabnost zrakoplovov, ki se že uporabljajo, in zrakoplovov prihodnje generacije.
  • Biogoriva: razpoložljivost surovin za biomaso in preprečevanje vseh možnih sprememb rabe zemljišč.

Kako trajnostna so ta goriva?

Na okoljsko uspešnost goriv v njihovem življenjskem ciklu vpliva več vidikov. Vpliv različnih trajnostnih letalskih goriv je lahko zelo različen, kar je odvisno od postopka pridobivanja in surovin.

Z uporabo celostnega pristopa, ki upošteva vse emisije v življenjski dobi goriva, se lahko emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu z uporabo trajnostnih letalskih goriv zmanjšajo kar za 70 % ali več kot 90 % v primerjavi s fosilnim letalskim gorivom.

Za več informacij nam sledite na spletišču EASA Pro.