Zrównoważone paliwo lotnicze

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA jest zaangażowana w ułatwianie upowszechniania zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) w przemyśle lotniczym. Wobec braku łatwo dostępnych rozwiązań technologicznych całkowicie zastępujących konwencjonalne statki powietrzne, zastosowanie SAF pozwala na zauważalne zmniejszenie wpływu lotnictwa na środowisko w perspektywie krótko- i średnioterminowej przy wykorzystaniu istniejącej, globalnej floty.

EASA oczekuje, że SAF odegra rolę w realizacji wizji uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 r.

Rola EASA w SAF

Jako organ nadzoru lotniczego EASA uczestniczy w procesie zatwierdzania SAF, zapewniając spełnianie związanych z tym norm zdatności do lotu.  Ponadto Komisja Europejska przewidziała bardziej aktywną rolę dla EASA w kontekście wniosku prawodawczego ReFuelEU Aviation mającego na celu zwiększenie zarówno podaży, jak i popytu na SAF, zgodnie z propozycją zawartą w pakiecie „Gotowi na 55”.

Sprawozdanie EASA dotyczące wpływu lotnictwa na środowisko (EAER) opublikowane w 2019 r. w powiązaniu z dwoma kolejnymi sprawozdaniami EASA, opublikowanymi w 2020 r., dotyczącymi Monitorowania SAF oraz Ułatwień SAF pomogły Komisji Europejskiej ukształtować inicjatywę ReFuelEU Aviation.

EASA przygotowuje obecnie kolejne wydanie sprawozdania na temat ochrony środowiska, które będzie gotowe do publikacji w 2022 r.

Czym są zrównoważone paliwa lotnicze?

Istnieje wiele różnych ścieżek produkcji SAF z kilkoma różnymi dostępnymi surowcami. Surowiec odnosi się do źródła, z którego produkowane jest paliwo. Oto kilka przykładów:

  • stałe odpady komunalne: tak, nasze śmieci! Obejmuje to opakowania po produktach, odpady ogrodnicze, odpady spożywcze, odpady papierowe i wiele innych;
  • odpady celulozowe: resztki pochodzące z przemysłu rolniczego i leśnego, odpady celulozowe, które w przeciwnym razie zostałyby po prostu wyrzucone;
  • olej kuchenny: jeśli jest zużyty i nie nadaje się już do jedzenia, może być wykorzystany jako surowiec do produkcji SAF;
  • uprawy i rośliny: takie jak lnianka siewna, algi, trawy bagienne i inne;
  • energia i wodór: odnawialna energia elektryczna, woda i dwutlenek węgla (CO2) wykorzystywane do produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody (wykorzystywanym w procesie Power-to-Liquid).
Container  

stałe odpady komunalne: tak, nasze śmieci! Obejmuje to opakowania po produktach, odpady ogrodnicze, odpady spożywcze, odpady papierowe i wiele innych;

trees  

odpady celulozowe: resztki pochodzące z przemysłu rolniczego i leśnego, odpady celulozowe, które w przeciwnym razie zostałyby po prostu wyrzucone;

cooking oil  

olej kuchenny: jeśli jest zużyty i nie nadaje się już do jedzenia, może być wykorzystany jako surowiec do produkcji SAF;

Algee   uprawy i rośliny: takie jak lnianka siewna, algi, trawy bagienne i inne;
Power-Hydrogen  

energia i wodór: odnawialna energia elektryczna, woda i dwutlenek węgla (CO2) wykorzystywane do produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody (wykorzystywanym w procesie Power-to-Liquid).

Co może przyczynić się do zwiększenia wykorzystania SAF w lotnictwie?

  • Konkurencyjność cenowa: aby stosowanie SAF stało się rzeczywistą alternatywą dla paliw konwencjonalnych.
  • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju: wspieranie wyłącznie takich paliw i surowców, które nie mają negatywnego wpływu na dostawy żywności i ekosystemy, przy zastosowaniu solidnego systemu certyfikacji zrównoważonego rozwoju.
  • Zharmonizowany krajobraz polityczny zapewniający równe szanse dla wszystkich.
  • Spełnienie wymogów technicznych: normy specyfikacji paliw muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i użyteczności dla samolotów już eksploatowanych oraz samolotów przyszłej generacji.
  • Biopaliwa: dostępność biomasy jako surowca oraz unikanie wszelkich potencjalnych zmian w użytkowaniu gruntów.

Jak trwałe są te paliwa?

Na efektywność ekologiczną paliw w całym cyklu ich życia wpływa kilka czynników. W zależności od ścieżki produkcyjnej i surowca, różne SAF mogą mieć bardzo różny wpływ na środowisko.

Stosując podejście holistyczne, polegające na uwzględnieniu wszystkich emisji w całym okresie użytkowania paliwa, całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliwa SAF może wynieść nawet 70% lub ponad 90% w porównaniu z kopalnym paliwem lotniczym.

Obserwuj nas na EASA Pro, aby uzyskać więcej informacji.