Kestävät lentopolttoaineet

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA on sitoutunut helpottamaan kestävien lentopolttoaineiden käyttöönottoa ilmailualalla. Perinteiset ilma-alukset kokonaan korvaavia teknisiä ratkaisuja ei ole tällä hetkellä saatavilla. Ilmailun ympäristövaikutuksia voidaan kuitenkin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vähentää huomattavasti käyttämällä kestäviä lentopolttoaineita nykyistä maailmanlaajuista kalustoa hyödyntäen.

EASA odottaa, että kestävät lentopolttoaineet auttavat osaltaan toteuttamaan vision siitä, että Euroopasta tehdään ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

EASAn rooli kestävissä lentopolttoaineissa

Ilmailualan sääntelyviranomaisena EASA osallistuu kestävien lentopolttoaineiden hyväksyntäprosessiin sen varmistamiseksi, että siihen liittyviä lentokelpoisuusvaatimuksia noudatetaan.  Lisäksi Euroopan komissio on suunnitellut EASA:lle aktiivisempaa roolia ilmailualan ReFuelEU Aviation -lainsäädäntöehdotuksessa, jolla pyritään lisäämään kestävien lentopolttoaineiden tarjontaa ja kysyntää 55-valmiuspaketissa ehdotetun mukaisesti.

Vuonna 2019 julkaistu EASAn ympäristöraportti (EAER), joka liittyy EASA:n kahteen muuhun, vuonna 2020 julkaistuun raporttiin aiheista kestävien lentopolttoaineiden seuranta ja kestävien lentopolttoaineiden käytön helpottaminen, tuki Euroopan komissiota ReFuelEU Aviation -aloitteen muotoilussa.

EASA valmistelee parhaillaan EAERin seuraavaa versiota, joka julkaistaan vuonna 2022.

Mitä kestävät lentopolttoaineet ovat?

Kestävien lentopolttoaineiden tuotantoketjuja on useita, ja käytettävissä on useita eri raaka-aineita. Raaka-aineella viitataan lähteeseen, josta polttoaine on tuotettu. Tässä on muutamia esimerkkejä.

Container  

Kiinteä yhdyskuntajäte: siis meidän roskamme! Tähän kuuluvat tuotepakkaukset, puutarhajäte, elintarvikejäte, paperijäte ja paljon muuta.

trees  

Sellupitoinen jäte: maa- ja metsätalousteollisuudesta peräisin olevat ylijäämät, sellupitoinenjäte, joka muutoin vain hävitettäisiin.

cooking oil  

Ruokaöljy: jos se ei käytettynä enää sovellu ravinnoksi, sitä voidaan käyttää kestävien lentopolttoaineiden raaka-aineena.

Algee   Viljelykasvit ja luonnonkasvit: esimerkiksi ruistankiot, levät ja heinäkasvit.
Power-Hydrogen  

Sähkö ja vety: uusiutuva sähkö, vesi ja hiilidioksidi (CO2), joita käytetään vedyn tuottamiseen veden elektrolyysin avulla (käytetään sähköstä nesteeksi -prosessissa).

Mikä voi auttaa lisäämään kestävien lentopolttoaineiden käyttöä ilmailussa?

  • Hintakilpailukyky: tehdään kestävien lentopolttoaineiden käytöstä todellinen vaihtoehto perinteisille polttoaineille.
  • Kestävyyden varmistaminen: tuetaan vain sellaisia polttoaineita ja raaka-aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti elintarvikehuoltoon ja ekosysteemeihin, ja luodaan vankka kestävyyssertifiointijärjestelmä.
  • Yhdenmukaistettu poliittinen toimintaympäristö, jolla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille.
  • Teknisten vaatimusten täyttäminen: polttoaineen laatustandardien on täytettävä jo käytössä olevien ja tulevien ilma-alusten turvallisuus- ja käytettävyysvaatimukset.
  • Biopolttoaineet: biomassaraaka-aineen saatavuus ja mahdollisten maankäytön muutosten välttäminen.

Kuinka kestäviä nämä polttoaineet ovat?

Monet näkökohdat vaikuttavat polttoaineiden ympäristötehokkuuteen niiden elinkaaren aikana. Tuotantoketjusta ja raaka-aineesta riippuen erilaisilla kestävillä lentopolttoaineilla voi olla hyvin erilaisia ympäristövaikutuksia.

Kun sovelletaan kokonaisvaltaista tarkastelutapaa, jossa otetaan huomioon kaikki päästöt polttoaineen käyttöiän aikana, kestävien lentopolttoaineiden käytön avulla saavutettava kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisvähennys voi olla jopa 70 prosenttia tai yli 90 prosenttia verrattuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen.

Lisätietoja on EASA Pro -sivustolla.