Udržitelné letecké palivo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Agentura EASA je odhodlána usnadnit zavádění udržitelných leteckých paliv (SAF) v leteckém průmyslu. Vzhledem k tomu, že neexistují snadno dostupná technologická řešení, která by zcela nahradila konvenční letadla, umožňuje použití udržitelných leteckých paliv v krátkodobém až střednědobém horizontu znatelně snížit dopad letectví na životní prostředí a zároveň využít stávající celosvětový letecký park.

Agentura EASA očekává, že udržitelná letecká paliva budou hrát roli při naplňování vize, podle níž se Evropa do roku 2050 má stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

Úloha EASA v oblasti udržitelných leteckých paliv

Jako regulační orgán v oblasti letectví je agentura EASA zapojena do procesu schvalování udržitelných leteckých paliv s cílem zajistit dodržování souvisejících norem letové způsobilosti.  Kromě toho Evropská komise předpokládá aktivnější úlohu agentury EASA v souvislosti s legislativním návrhem Iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU, jehož cílem je zvýšit nabídku udržitelných leteckých paliv i poptávku po nich, jak je navrženo v balíčku „Fit for 55“.

Evropská zpráva o životním prostředí v oblasti letectví agentury EASA (EAER) zveřejněná v roce 2019 v souvislosti se dvěma dalšími zprávami agentury EASA zveřejněnými v roce 2020 na téma monitorování udržitelných leteckých paliv a usnadnění udržitelných leteckých paliv sloužila jako podklad pro Evropskou komisí při utváření Iniciativy pro letecká paliva ReFuelEU.

Agentura EASA v současné době připravuje další vydání své Evropské zprávy o životním prostředí v oblasti letectví, která bude připravena ke zveřejnění v roce 2022.

Co jsou udržitelná letecká paliva?

Existují různé způsoby výroby udržitelných leteckých paliv s několika různými dostupnými vstupními surovinami. Vstupní surovinou se rozumí zdroj, ze kterého se palivo vyrábí. Zde je několik příkladů.

Container  

Tuhý komunální odpad: ano, naše odpadky! Patří sem obaly výrobků, zahradnické odpady, potravinový odpad, papírový odpad a tím výčet nekončí.

trees  

Celulózový odpad: zbytky pocházející ze zemědělství a lesnictví, celulózový odpad, který by jinak byl pouze odstraněn.

cooking oil  

Stolní olej: je-li používán a již není vhodný pro přípravu pokrmů, může být použit jako vstupní surovina pro udržitelná letecká paliva.

Algee   Plodiny a rostliny: například kaméliový olej, řasy, trávy a další.
Power-Hydrogen  

Elektřina a vodík: elektřina z obnovitelných zdrojů, voda a oxid uhličitý (CO2) používané k výrobě vodíku elektrolýzou vody (používané v procesu přeměny elektřiny na kapalinu).

Co může pomoci zvýšit používání udržitelných leteckých paliv v letectví?

  • Cenová konkurenceschopnost: zajistit, aby se používání udržitelných leteckých paliv stalo skutečnou alternativou konvenčního paliva.
  • Zajištění udržitelnosti: výhradní podpora paliv a vstupních surovin, které nemají nepříznivý vliv na dodávky potravin a ekosystémy, se zavedeným spolehlivým systémem certifikace udržitelnosti.
  • Harmonizované politické prostředí zajišťující rovné podmínky pro všechny.
  • Splnění technických požadavků: normy pro specifikaci paliva musí splňovat požadavky na bezpečnost a použitelnost letadel, která jsou již v provozu, a letadel budoucí generace.
  • Biopaliva: dostupnost vstupních surovin pro biomasu a zabránění případným změnám ve využívání půdy.

Jak udržitelná jsou tato paliva?

Environmentální výkonnost paliv během jejich životního cyklu ovlivňuje několik aspektů. V závislosti na způsobu výroby a vstupních surovinách mohou mít různá udržitelná letecká paliva velmi odlišné dopady na životní prostředí.

Při uplatňování holistického přístupu spočívajícího v započítání všech emisí během životnosti paliva může celkové snížení emisí skleníkových plynů během životního cyklu v důsledku použití udržitelných leteckých paliv pro tryskové motory dosáhnout až 70 % nebo více než 90 % ve srovnání s fosilním tryskovým palivem.

Více informací naleznete na stránkách EASA Pro.