Udržateľné letecké palivo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Agentúra EASA sa zaviazala uľahčiť zavádzanie udržateľných leteckých palív (SAF) v leteckom priemysle. Keďže neexistujú ľahko dostupné technologické riešenia, ktoré by úplne nahradili konvenčné lietadlá, používanie udržateľných leteckých palív umožňuje v krátkodobom až strednodobom horizonte výrazne znížiť vplyv leteckej dopravy na životné prostredie, ak by sa využívala existujúca celosvetová letecká flotila.

Agentúra EASA očakáva, že udržateľné letecké palivá budú zohrávať úlohu pri napĺňaní vízie, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Úloha agentúry EASA v oblasti udržateľných leteckých palív

Agentúra EASA sa ako letecký regulačný orgán podieľa na schvaľovacom procese udržateľných leteckých palív, čím zabezpečuje dodržiavanie súvisiacich noriem letovej spôsobilosti.  Okrem toho Európska komisia predpokladá aktívnejšiu úlohu agentúry EASA v kontexte legislatívneho návrhu ReFuelEU Aviation, ktorého cieľom je zvýšiť ponuku aj dopyt po udržateľných leteckých palivách, ako sa navrhuje v balíku „Fit for 55“.

Environmentálna správa agentúry EASA (EAER) uverejnená v roku 2019 spolu s ďalšími dvoma správami agentúry EASA uverejnenými v roku 2020 o monitorovaní udržateľných leteckých palívumožňovaní udržateľných leteckých palív podporila Európsku komisiu pri formovaní iniciatívy ReFuelEU Aviation.

Agentúra EASA v súčasnosti pripravuje ďalšie vydanie správy EAER, ktorá bude pripravená na vydanie v roku 2022.

Čo sú udržateľné letecké palivá?

Existuje množstvo spôsobov výroby udržateľných leteckých palív z niekoľkých rôznych východiskových surovín. Východisková surovina označuje zdroj, z ktorého sa palivo vyrába. Tu je niekoľko príkladov.

Container  

Tuhý komunálny odpad: áno, naše odpadky! Patria sem obaly od výrobkov, záhradný odpad, potravinový odpad, papierový odpad a zoznam je ešte dlhší.

trees  

Celulózový odpad: zvyšky pochádzajúce z poľnohospodárskeho a lesného priemyslu, celulózový odpad, ktorý by sa inak jednoducho zlikvidoval.

cooking oil  

Kuchynský olej: ak je použitý a už nie je vhodný na konzumáciu, môže sa použiť ako surovina na výrobu udržateľných leteckých palív.

Algee   Plodiny a rastliny: napríklad ľaničník, riasy, močiarne trávy a pod.
Power-Hydrogen  

Elektrická energia a vodík: obnoviteľná elektrická energia, voda a oxid uhličitý (CO2) sa používajú na výrobu vodíka elektrolýzou vody (používa sa v procese Power-to Liquid).

Čo môže pomôcť zvýšiť využívanie udržateľných leteckých palív v letectve?

  • Cenová konkurencieschopnosť: aby sa používanie udržateľných leteckých palív stalo skutočnou alternatívou ku konvenčnému palivu.
  • Zabezpečenie udržateľnosti: podpora len takých palív a východiskových surovín, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na zásobovanie potravinami a ekosystémy, so zavedením spoľahlivého systému certifikácie udržateľnosti.
  • Harmonizované politické prostredie, ktoré zaisťuje rovnaké podmienky pre všetkých.
  • Splnenie technických požiadaviek: normy špecifikácie paliva musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť a použiteľnosť už používaných lietadiel a lietadiel budúcej generácie.
  • Biopalivá: dostupnosť surovín na výrobu biomasy a zabránenie akejkoľvek potenciálnej zmene využívania pôdy.

Do akej miery sú tieto palivá udržateľné?

Environmentálne vlastnosti palív počas ich životného cyklu ovplyvňuje niekoľko aspektov. V závislosti od spôsobu výroby a východiskovej suroviny môžu mať rôzne udržateľné letecké palivá veľmi odlišný vplyv na životné prostredie.

Pri uplatnení holistického prístupu zohľadňujúceho všetky emisie počas životnosti paliva môže celkové zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pri použití udržateľných leteckých palív dosiahnuť až 70 % alebo viac ako 90 % v porovnaní s fosílnym palivom pre prúdové motory.

Pre viac informácií nás sledujte na stránke EASA Pro.