Hållbart flygbränsle

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Easa arbetar för att främja en ökad användning av hållbart flygbränsle i luftfartsindustrin. Eftersom det inte finns några lättillgängliga tekniska lösningar som helt ersätter konventionella flygplan gör användningen av hållbart flygbränsle det möjligt att märkbart minska luftfartens miljöpåverkan på kort till medellång sikt, samtidigt som man fortsätter att använda den nuvarande globala luftfartygsflottan.

Easa förväntar sig att hållbart flygbränsle kommer att spela en roll i förverkligandet av visionen om att göra EU till den första klimatneutrala kontinenten senast 2050.

Easas roll inom hållbart flygbränsle

Som tillsynsmyndighet inom luftfarten medverkar Easa i förfarandet för godkännande av hållbara flygbränslen och ser till att gällande normer för luftvärdighet uppfylls. EU-kommissionen förutser även en aktivare roll för Easa i samband med lagstiftningsförslaget om initiativet ReFuelEU Aviation, som syftar till att öka både tillgång och efterfrågan på hållbart flygbränsle i enlighet med förslaget i 55 %-paketet.

Easas miljörapport från 2019 samt två andra rapporter från Easa om övervakning av hållbart flygbränsle respektive underlättande av användning av hållbart flygbränsle, som båda offentliggjordes 2020, utgjorde underlag för EU-kommissionen när den utarbetade initiativet ReFuelEU Aviation.

Easa förbereder för närvarande nästa upplaga av miljörapporten, som kommer att offentliggöras under 2022.

Vad är hållbart flygbränsle?

I dag finns en rad produktionskedjor med flera olika råvaror för hållbart flygbränsle tillgängliga. Med råvara avses den källa som bränslet är framställt av. Här är några exempel.

Container  

Hushållsavfall: just det, våra sopor! Här ingår produktförpackningar, trädgårdsavfall, matavfall, pappersavfall osv.

trees  

Cellulosaavfall: restprodukter från jord- och skogsbruksindustrin. Det är cellulosabaserat avfall som annars bara skulle slängas.

cooking oil  

Matolja: om oljan är använd och inte längre lämplig för matlagning kan den utnyttjas som råvara för hållbart flygbränsle.

Algee   Grödor och växter: t.ex. camelina, alger, marskgräs osv.
Power-Hydrogen  

Energi och vätgas: förnybar el, vatten och koldioxid (CO2) som används för vätgasproduktion genom vattenelektrolys (används vid framställning av elektrobränsle).

Vad kan öka användningen av hållbart flygbränsle inom luftfarten?

  • Konkurrenskraftiga priser: att hållbart flygbränsle blir ett reellt alternativ till traditionellt bränsle.
  • Garanterad hållbarhet: att endast bränslen och råvaror utan negativ påverkan på livsmedelsförsörjning och ekosystem stöds, och att det finns ett stabilt system för hållbarhetscertifiering.
  • Ett harmoniserat politiskt landskap som säkerställer lika villkor för alla.
  • Uppfyllande av tekniska krav: normerna för bränslespecifikationer måste uppfylla kraven på säkerhet och användbarhet för både befintliga och framtida luftfartyg.
  • Biobränslen: tillgång på biomassaråvara och undvikande av eventuella ändringar av markanvändningen.

Hur hållbara är dessa bränslen?

Miljöprestandan under bränslenas livscykel påverkas av flera faktorer. Olika slags hållbara flygbränslen kan ha mycket olika miljöpåverkan beroende på produktionskedja och råmaterial.

Med en helhetssyn på redovisningen av alla utsläpp under ett bränsles livstid kan den totala minskningen av växthusgasutsläpp under hela livscykeln när hållbart bränsle används bli så hög som 70 procent eller över 90 procent jämfört med fossilt flygbränsle.

Följ oss på EASA Pro om du vill ha mer information.