Duurzame luchtvaartbrandstof

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA zet zich in om de invoering van duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF’s) in de luchtvaartsector te bevorderen. Bij gebrek aan onmiddellijk beschikbare technologische oplossingen die conventionele luchtvaartuigen volledig vervangen, zorgt het gebruik van SAF voor een merkbare vermindering van het milieueffect van de luchtvaart op korte tot middellange termijn, en dit bij gebruik van de bestaande wereldvloot.

EASA verwacht dat SAF een rol zal spelen bij het verwezenlijken van de visie om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

De rol van EASA bij SAF

Als regelgevende instantie voor de luchtvaart is EASA betrokken bij het SAF-goedkeuringsproces, dat waarborgt dat wordt voldaan aan de bijbehorende luchtwaardigheidsnormen. Bovendien heeft de Europese Commissie een actievere rol voor EASA in het vooruitzicht gesteld in het kader van het wetgevingsvoorstel ReFuelEU Aviation, dat tot doel heeft zowel het aanbod van als de vraag naar SAF te vergroten, zoals voorgesteld in het ‘Fit for 55’-pakket.

Het in 2019 gepubliceerde milieurapport van EASA (EAER), in combinatie met twee andere EASA-rapporten, gepubliceerd in 2020, over SAF-monitoring en SAF-facilitering, hebben voor de Europese Commissie als ondersteuning gediend bij het vormgeven van het ReFuelEU Aviation-initiatief.

EASA bereidt momenteel de volgende uitgave van het EAER voor, dat in 2022 klaar zal zijn voor publicatie.

Wat zijn duurzame luchtvaartbrandstoffen?

Er zijn voor SAF verschillende productieroutes met verschillende grondstoffen. Grondstof is de bron waaruit de brandstof wordt geproduceerd. Een paar voorbeelden.

Container  

Vast stedelijk afval: ja, onze troep! Dit gaat om productverpakkingen, tuinafval, voedselafval, papierafval en ga zo maar door.

trees  

Cellulosehoudend afval: reststoffen uit de land- en bosbouw, cellulosehoudend afval dat anders gewoon zou worden weggegooid.

cooking oil  

Bakolie: gebruikte bakolie die niet meer geschikt is om te eten, kan worden gebruikt als grondstof voor SAF.

Algee   Gewassen en planten: zoals huttentut, algen, moerasgrassen en meer.
Power-Hydrogen  

Stroom en waterstof: hernieuwbare elektriciteit, water en kooldioxide (CO2) dat wordt gebruikt voor de productie van waterstof via waterelektrolyse (gebruikt in het Power-to Liquid-proces).

Hoe kan het gebruik van SAF in de luchtvaart gestimuleerd worden?

  • Prijsconcurrentievermogen: SAF ontwikkelen tot een reëel alternatief voor conventionele brandstof.
  • Waarborging van duurzaamheid: alleen brandstoffen en grondstoffen ondersteunen die geen negatieve gevolgen hebben voor de voedselvoorziening en ecosystemen, met een robuust duurzaamheidscertificeringssysteem.
  • Een geharmoniseerde beleidsvoering die zorgt voor een gelijk speelveld voor iedereen.
  • Voldoen aan technische eisen: brandstofspecificatienormen moeten voldoen aan de veiligheids- en bruikbaarheidsvereisten van luchtvaartuigen die al in gebruik zijn en luchtvaartuigen van de toekomstige generatie.
  • Biobrandstoffen: beschikbaarheid van biomassa en het vermijden van mogelijke veranderingen in het landgebruik.

Hoe duurzaam zijn deze brandstoffen?

Er zijn verschillende aspecten die van invloed zijn op de milieuprestaties van brandstoffen gedurende hun levenscyclus. Afhankelijk van de productieroute en de grondstof kan het milieueffect van verschillende SAF’s zeer verschillend zijn.

Wanneer een holistische benadering wordt gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met alle emissies tijdens de levensduur van een brandstof, kan de totale vermindering van broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus door het gebruik van SAF oplopen tot 70% of meer dan 90% ten opzichte van fossiele vliegtuigbrandstof.

Volg ons op EASA Pro voor meer informatie.