Bæredygtigt flybrændstof

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA har forpligtet sig til at fremme udbredelsen af bæredygtige flybrændstoffer i luftfartsindustrien. I mangel af umiddelbart tilgængelige teknologiske løsninger til helt at erstatte konventionelle fly giver bæredygtige flybrændstoffer mulighed for mærkbart at reducere luftfartens miljøpåvirkning på kort til mellemlang sigt og samtidig udnytte den eksisterende globale flåde.

EASA forventer, at bæredygtige flybrændstoffer vil få en rolle i opfyldelsen af visionen om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050.

EASA's rolle i bæredygtige flybrændstoffer

Som luftfartsmyndighed er EASA involveret i godkendelsesprocessen for bæredygtige flybrændstoffer, der skal sikre, at de tilknyttede luftdygtighedsstandarder er overholdt.  Desuden har Europa-Kommissionen forestillet sig en mere aktiv rolle for EASA i forbindelse med lovgivningsforslaget ReFuelEU Aviation, der skal øge udbud og efterspørgsel for bæredygtige flybrændstoffer som foreslået i Fit for 55-pakken.

EASA's miljørapport (EAER) blev offentliggjort i 2019 sammen med yderligere to EASA-rapporter i 2020 om overvågning af bæredygtige flybrændstoffer og fremme af bæredygtige flybrændstoffer. Rapporten støttede Europa-Kommissionen i at udforme af initiativet ReFuelEU Aviation.

EASA er i færd med at udarbejde den næste udgave af EAER, som vil være klar til offentliggørelse i 2022.

Hvad er bæredygtige flybrændstoffer?

Der findes en række veje til at producere bæredygtige flybrændstoffer af flere forskellige råmaterialer. Med råmateriale menes den kilde, hvoraf brændstoffet fremstilles. Her er et par eksempler.

Container  

Fast kommunalt affald: ja, vores skrald! Dette vil sige produktemballage, haveaffald, madaffald og papiraffald, og listen fortsætter.

trees  

Celluloseaffald: Restprodukter fra landbrug og skovbrug, som ellers bare ville blive bortskaffet.

cooking oil  

Madolie: Hvis det er brugt og ikke længere egner sig til konsum, kan det udnyttes som råvare til bæredygtige flybrændstoffer.

Algee   Afgrøder og planter: som f.eks. hør, alger, marskgræsser.
Power-Hydrogen  

Elektricitet og hydrogen: Ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energikilder, vand og kuldioxid (CO2) fremstilles hydrogen ved elektrolyse af vand og anvendes i Power-to Liquid-processen).

Hvad kan være med til at øge anvendelsen af bæredygtige flybrændstoffer?

  • Prismæssig konkurrencedygtighed: At gøre anvendelsen af bæredygtige flybrændstoffer til et reelt alternativ til konventionelt brændstof.
  • Bæredygtighed: Kun at støtte brændstoffer og råmaterialer uden negativ indvirkning på fødevare- og økosystemerne, med indførelse af et robust certificeringssystem for bæredygtighed.
  • Et harmoniseret politisk landskab, der sikrer lige vilkår for alle.
  • Opfyldelse af tekniske krav: Standarder for brændstofspecifikationer skal opfylde kravene til sikkerhed og anvendelighed for luftfartøjer, der er i brug, og til kommende generationer af luftfartøjer.
  • Biobrændstoffer: tilgængelighed af biomasseråstoffer, og undgåelse af eventuelle ændringer i arealudnyttelsen.

Hvor bæredygtige er disse brændstoffer?

Der er flere aspekter, der påvirker brændstoffers miljøpræstationer gennem deres livscyklus. Alt efter produktionsvej og råmaterialer kan forskellige bæredygtige flybrændstoffer have meget forskellige miljøvirkninger.

Ved at anvende bæredygtige flybrændstoffer kan den samlede reduktion af drivhusgasemissioner i hele livscyklussen være så høj som 70 % eller over 90 % i forhold til fossilt jetbrændstof, når beregningen foretages med en helhedstilgang, hvor der tages hensyn til alle emissioner i løbet af et brændstoffets levetid.

Følg os på EASA Pro for yderligere oplysninger.