Устойчиво авиационно гориво

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) се ангажира да улесни въвеждането на устойчиви авиационни горива (УАГ) в авиационната индустрия. При липсата на лесно достъпни технологични решения, които да заменят напълно конвенционалните въздухоплавателни средства, използването на УАГ позволява забележимо намаляване на въздействието на авиацията върху околната среда в краткосрочен до средносрочен план, като се използва съществуващият глобален флот.

Очакванията на EASA са, че УАГ ще играе роля в изпълнението на визията за превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г.

Ролята на EASA за УАГ

Като авиационен регулатор EASA участва в процеса на одобрение на УАГ, гарантирайки спазването на свързаните стандарти за летателна годност.  Освен това Европейската комисия е предвидила по-активна роля на EASA в контекста на законодателното предложение за инициативата ReFuelEU — сектор „Авиация“, насочено към увеличаване както на предлагането, така и на търсенето на УАГ, както е предложено в пакета „Подготвени за цел 55“.

Докладът за околната среда на EASA (EAER), публикуван през 2019 г. във връзка с два допълнителни доклада на EASA, публикувани през 2020 г. — мониторинг на УАГ и улесняване на УАГ — подпомогна Европейската комисия при оформянето на инициативата ReFuelEU — сектор „Авиация“.

Понастоящем EASA подготвя следващото издание на EAER, което ще бъде готово за публикуване през 2022 г.

Какво представляват устойчивите авиационни горива?

Има различни производствени пътища за УАГ с няколко различни налични суровини. Изходна суровина означава източник, от който се произвежда горивото. Ето няколко примера.

Container  

Твърди битови отпадъци: да, именно нашия боклук! Това включва опаковки на продукти, градинарски отпадъци, хранителни отпадъци, отпадъци от хартия и още много други.

trees  

Целулозни отпадъци: остатъци от селскостопанската и горската промишленост, целулозни отпадъци, които иначе просто биха били изхвърлени.

cooking oil  

Готварско олио: ако е използвано и вече не е подходящо за готвене, може да се използва като суровина за УАГ.

Algee   Култури и растения: като камелина, водорасли, блатни треви и др.
Power-Hydrogen  

Енергия и водород: възобновяема електрическа енергия, вода и въглероден диоксид (CO2), използвани за производство на водород чрез водна електролиза (използвана в процеса на създаване на течно гориво на базата на водород и въглерод).

Какво може да помогне за увеличаване на употребата на УАГ в авиацията?

  • Ценова конкурентоспособност: за да се превърне употребата на УАГ в реална алтернатива на конвенционалното гориво.
  • Осигуряване на устойчивост: поддържане само на горива и суровини, които не влияят неблагоприятно на снабдяването с храни и на екосистемите, със солидна система за сертифициране на устойчивост.
  • Хармонизираните политики осигуряват равни условия за всички.
  • Изпълнение на техническите изисквания: стандартите за спецификация на горивото трябва да отговарят на изискванията за безопасност и използваемост на въздухоплавателните средства вече в употреба, както и на въздухоплавателните средства от бъдещо поколение.
  • Биогорива: наличие на суровина от биомаса и избягване на потенциални промени в земеползването.

Доколко са устойчиви тези горива?

Няколко аспекта влияят върху екологичните характеристики на горивата през техния жизнен цикъл. В зависимост от производствения път и суровината различните УАГ могат да имат много различни въздействия върху околната среда.

Чрез прилагането на холистичен подход за отчитане на всички емисии през жизнения цикъл на горивото намаляването на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл чрез използване на УАГ може да достигне до 70% или над 90% в сравнение с изкопаемите реактивни горива.

Последвайте ни на EASA Pro за повече информация.