Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ο EASA δεσμεύεται για τη διευκόλυνση της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών. Ελλείψει άμεσα διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων που να αντικαθιστούν πλήρως τα συμβατικά αεροσκάφη, η χρήση SAF δίνει τη δυνατότητα αισθητής μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με τη χρήση του υφιστάμενου παγκόσμιου στόλου.

Ο EASA προσδοκά ότι τα SAF θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπλήρωση του οράματος για την ανάδειξη της Ευρώπης ως της πρώτης κλιματικά ουδέτερης ηπείρου έως το 2050.

Ο ρόλος του EASA στα SAF

Ως ρυθμιστικός φορέας του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, ο EASA συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης SAF που διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών προτύπων αξιοπλοΐας.  Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει έναν πιο ενεργό ρόλο για τον EASA στο πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης ReFuelEU Aviation η οποία στοχεύει στην αύξηση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης για SAF, όπως προτείνεται στη δέσμη μέτρων «Fit for 55».

Η περιβαλλοντική έκθεση του EASA (EAER) που δημοσιεύτηκε το 2019 σε συνδυασμό με δύο ακόμη εκθέσεις του EASA, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2020 σχετικά με την παρακολούθηση των SAF και τη διευκόλυνση της χρήσης SAF αποτέλεσε τη βάση στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας ReFuelEU Aviation.

Ο EASA καταρτίζει επί του παρόντος το επόμενο τεύχος της έκθεσης EAER, το οποίο θα είναι έτοιμο για δημοσίευση το 2022.

Τι είναι τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα;

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι παραγωγής SAF με χρήση πολλών και διαφόρων πρώτων υλών. Ως πρώτη ύλη νοείται η πηγή από την οποία παράγεται το καύσιμο. Ορίστε μερικά παραδείγματα.

Container  

στικά στερεά απόβλητα: ναι, τα σκουπίδια μας! Σε αυτά περιλαμβάνονται οι συσκευασίες προϊόντων, τα απορρίμματα κηπουρικής, τα απορρίμματα τροφίμων, τα απορρίμματα χαρτιού και ο κατάλογος συνεχίζεται.

trees  

Κυτταρινικά απόβλητα: υπολείμματα που προέρχονται από τον κλάδο της γεωργίας και της δασοκομίας, κυτταρινικά απόβλητα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση απλώς θα απορρίπτονταν.

cooking oil  

Μαγειρικά έλαια: εφόσον χρησιμοποιηθούν και δεν είναι πλέον κατάλληλα για κατανάλωση, είναι δυνατή η χρήση τους ως πρώτης ύλης για SAF.

Algee   Καλλιέργειες και φυτά: όπως η καμελίνα, τα φύκη, τα ελώδη χόρτα και άλλα.
Power-Hydrogen  

Ενέργεια και υδρογόνο: ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νερό και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υδρογόνου μέσω της ηλεκτρόλυσης νερού (που χρησιμοποιείται στη διεργασία Power-to Liquid για την παραγωγή καυσίμων με ηλεκτρική ενέργεια).

Ποιος παράγοντας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της χρήσης των SAF στις αεροπορικές μεταφορές;

  • Ανταγωνιστικότητα τιμών: ώστε η χρήση των SAF να καταστεί πραγματική εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών καυσίμων.
  • Διασφάλιση της βιωσιμότητας: υποστήριξη της χρήσης μόνο καυσίμων και πρώτων υλών που δεν επηρεάζουν αρνητικά τον εφοδιασμό τροφίμων και τα οικοσυστήματα, με τη θέσπιση ισχυρού συστήματος πιστοποίησης της βιωσιμότητας.
  • Ένα τοπίο εναρμονισμένης πολιτικής που θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους.
  • Εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων: τα πρότυπα προδιαγραφών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και χρηστικότητας των ήδη χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών και των αεροσκαφών μελλοντικής γενιάς.
  • Βιοκαύσιμα: διαθεσιμότητα πρώτων υλών βιομάζας και αποφυγή οποιασδήποτε πιθανής αλλαγής της χρήσης γης.

Πόσο βιώσιμα είναι αυτά τα καύσιμα;

Υπάρχουν διάφορες πτυχές που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των καυσίμων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα διάφορα SAF μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανάλογα με την οδό παραγωγής και την πρώτη ύλη.

Μέσω της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης για τον υπολογισμό του συνόλου της ποσότητας των εκπομπών κατά τη διάρκεια ζωής ενός καυσίμου, η συνολική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη διάρκεια του κύκλου ζωής των χρησιμοποιούμενων SAF μπορεί να ανέλθει στο 70 % ή πάνω από το 90 % σε σύγκριση με το ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα αεριωθούμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε τον ιστότοπο EASA Pro.