Eitlíocht Inbhuanaithe – i dtreo astaíochtaí nialasacha

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Gan amhras, beidh tionchar ag coincheap an téarnaimh ghlais ar thírdhreach thionscal na heitlíochta sa tréimhse iar-COVID-19. De réir mar a shainíonn tionscal na heitlíochta é féin as an nua, tá sé d’aidhm ag EASA ról lárnach a bheith aige maidir lena thodhchaí a mhúnlú. Tá EASA ag súil go seasfaidh an eitlíocht an aimsir, go mbeidh sí níos inbhuanaithe agus go mbeidh sí ar chonair shoiléir i dtreo an dícharbónaithe de réir mar a thagann sí amach as an ngéarchéim agus as ar fágadh ina diaidh.

Clár Eitlíochta Inbhuanaithe EASA Comhartha-ceart-go-leor

Bhí an eitlíocht inbhuanaithe ina tosaíocht dúinn i gcónaí anseo in EASA. Trínár ngníomhaíochtaí deimhniúcháin agus caighdeánaithe, tá sé mar aidhm againn an leibhéal céanna ratha san inbhuanaitheacht a bhaint amach mar atá bainte amach againn sa tsábháilteacht. Leis an gClár Eitlíochta Inbhuanaithe EASA a tionscnaíodh le déanaí, déantar na gníomhaíochtaí sin go léir a chuíchóiriú chun an treoir agus na hionstraimí is gá chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a chur ar fáil don tionscal agus do gheallsealbhóirí. 

Is iad seo a leanas príomhthosaíochtaí Chlár Eitlíochta Inbhuanaithe EASA:

  • tacú le teicneolaíochtaí nua níos glaise agus iad a chothú trí dheimhniúchán agus trí chaighdeáin chomhshaoil
  • dícharbónú an chórais eitlíochta a éascú trí thionscnaimh éagsúla dhreasachta.
  • gnóthachain éifeachtúlachta oibríochtúla a chur chun cinn i réimsí amhail cothabháil, oiliúint agus bainistíocht aerthráchta a bhfuil sé cruthaithe go bhfuil tionchar dearfach acu ar fheidhmíocht chomhshaoil na heitlíochta. 

Díríonn EASA a ghníomhaíochtaí comhshaoil ar réimsí éagsúla lena n-áirítear glacadh Breoslaí Eitlíochta Inbhuanaithe (SAF) a éascú agus réitigh theicneolaíocha eitlíochta a sheasfaidh an aimsir a chothú trí thionscadail nuálacha deimhniúcháin.

Réimsí oibre a mbíonn tionchar suntasach acu ar shaoránaigh na hEorpa 

Úsáid Breoslaí Eitlíochta Inbhuanaithe (SAFanna) a dhreasú

In éineacht le feabhsuithe ó thaobh na teicneolaíochta de, aithnítear go bhfuil sé d’acmhainn ag Breoslaí Eitlíochta Inbhuanaithe (SAFanna) rannchuidiú go mór leis an tionchar atá ag an eitlíocht ar an gcomhshaol mar atá faoi láthair agus mar a bheidh amach anseo a mhaolú.  
Tá EASA ag tacú go gníomhach le glacadh SAFanna trí thionscnaimh éagsúla agus i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, amhail Eitlíocht ReFuelEU

Eitlíocht leictreach-hibrideach agus eitlíocht faoi thiomáint hidrigine

Dála na n-earnálacha iompair eile, tá an eitlíocht ag bogadh i dtreo foinsí fuinnimh inbhuanaithe, cé go bhfuil dúshláin níos mó ann ó thaobh cuir chun feidhme de.  Cuimsíonn sé sin aerárthaí beaga (e.g. dróin, soghluaisteacht aerthráchta uirbigh) agus aerárthaí níos mó (e.g. teicneolaíocht hibrideach).  I mí an Mheithimh 2019, shínigh EASA agus CAA na hIorua Comhaontú Comhpháirtíochta Nuálaíochta chun dlús a chur leis an obair atá ar bun ar leictriú na heitlíochta. Féachtar ar an Iorua, a bhfuil líonra aeriompair réigiúnach fairsing aici, mar ionad oiriúnach tástála le haghaidh infheistíochtaí san eitlíocht leictreach. Ag an am céanna, tá EASA ag coinneáil súil ghéar ar fhorbairtí teicneolaíochta maidir le húsáid hidrigine san eitlíocht. I dteannta an tionscail, tá measúnú á dhéanamh ag EASA ar an acmhainneacht agus ar aon cheisteanna teicniúla agus rioscaí sábháilteachta a bhaineann leis an gcur chun feidhme sin. 

Lipéad comhshaoil don eitlíocht

Tá faisnéis shoiléir chuimsitheach maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol de dheasca na heitlíochta ar iarraidh faoi láthair. Cé go bhfuil a lán faisnéise ar fáil, is féidir le hathruithe suntasacha a bheith i gceist leis na figiúirí – rud a chruthaíonn mearbhall agus mímhuinín uaireanta. I gcomhréir leis an ‘Straitéis Chuimsitheach um an tSoghluaisteacht Inbhuanaithe agus Chliste’ de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, tá EASA ag obair i gcomhar leis an tionscal, leis na Ballstáit agus le geallsealbhóirí eile chun córas lipéadaithe comhshaoil a fhorbairt don eitlíocht. Is é atá mar phríomhsprioc ag tionscnamh den sórt sin trédhearcacht a bhaint amach agus roghanna níos cliste agus níos inbhuanaithe a dhreasú le haghaidh aerthaistil.

Tuarascáil Eorpach ar an gComhshaol Eitlíochta (EAER) EAER_2019 

Sa Tuarascáil Eorpach ar an gComhshaol Eitlíochta (EAER), tugtar forléargas neamhspleách, oibiachtúil agus cruinn ar fheidhmíocht chomhshaoil na hearnála eitlíochta.  Chomh maith le treochtaí comhshaoil stairiúla agus réamh-mheasta, cuireann sé in iúl na bearta cuimsitheacha atá i bhfeidhm laistigh den Eoraip chun tionchar na heitlíochta ar an gcomhshaol a mhaolú.  Bunaithe ar thorthaí na tuarascála, cuirtear moltaí ar fáil freisin d’fhonn feabhas a chur ar leibhéal na cosanta comhshaoil agus ar an gcaoi sin tacú le cinnteoireacht straitéiseach.  Foilsíonn EASA an EAER gach 3 bliana agus foilseofar an chéad cheann eile i lár 2022. 

  • Féach ar EASA Pro chun tuilleadh sonraí a fháil faoi EAER 2019.