Устойчива авиация — към авиация с нулеви емисии

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Бъдещият пейзаж на авиационната индустрия след COVID-19 несъмнено ще бъде повлиян от идеята за екологично възстановяване. Заради преобразуването на авиационната индустрия EASA се стреми да играе ключова роля в оформянето на своето бъдеще. EASA очаква, че авиацията ще бъде по-подготвена за бъдещето и по-устойчива, поела ясен път към декарбонизация, веднага след излизането ѝ от тази криза и нейните последици.

Програма на EASA за устойчива авиация

Ok-signУстойчивата авиация винаги е била приоритет за нас в EASA. Чрез нашите дейности по сертифициране и стандартизация се стремим да достигнем същото ниво на успех по отношение на устойчивостта, каквото имаме за безопасността. Наскоро стартиралата програма на EASA за устойчива авиация обединява всички тези дейности, за да предостави на индустрията и заинтересованите страни насоките и инструментите, необходими за посрещане на предизвикателствата.
Ключовите приоритети на програмата на EASA за устойчива авиация включват:

  • подкрепа и насърчаване на нови по-екологични технологии чрез екологично сертифициране и стандарти
  • улесняване на декарбонизацията на авиационната система чрез различни инициативи за стимулиране.
  • насърчаване на повишаването на оперативната ефективност в области като поддръжката, обучението и управлението на въздушния трафик с доказано положително въздействие върху екологичните показатели на авиацията.

EASA фокусира своите екологични дейности в няколко области, вариращи от улесняване на усвояването на устойчиви авиационни горива (УАГ) до насърчаване на бъдещи надеждни авиационни технологични решения чрез иновативни проекти за сертифициране.

Области на работа със забележимо въздействие върху европейските граждани

Насърчаване на устойчиви авиационни горива (УАГ)

Наред с технологичните подобрения устойчивите авиационни горива (УАГ) са признати като имащи потенциала да дадат важен принос за смекчаване на настоящите и очакваните бъдещи въздействия на авиацията върху околната среда.
EASA активно подкрепя въвеждането на УАГ чрез различни инициативи и в координация с Европейската комисия, като например инициативата ReFuelEU — сектор „Авиация“

Електрически хибридна и водородна авиация

Както при други транспортни сектори авиацията се придвижва към устойчиви енергийни източници, макар и с по-големи предизвикателства по отношение на прилагането. Това варира от по-малкия край на пазара (напр. дронове, градска въздушна мобилност) до по-големи въздухоплавателни средства (напр. хибридна технология). През юни 2019 г. EASA и органа за криптографско одобрение (ОКО) на Норвегия подписаха Споразумение за партньорство за иновации за ускоряване на работата по електрифицирането на авиацията. С обширната си регионална въздушна транспортна мрежа Норвегия се счита за подходяща изпитателна площадка за инвестиции в електрическата авиация. В същото време EASA следи отблизо технологичните разработки по отношение на използването на водород в авиацията. Освен индустрията EASA оценява потенциала, както и всички технически съображения и рискове за безопасността, свързани с тези реализации. 

Екологично етикиране за авиацията

Понастоящем липсва ясна и изчерпателна информация по отношение на въздействието на авиацията върху околната среда. Въпреки че има много налична информация, цифрите могат да варират значително, което създава объркване и понякога недоверие. В съответствие със „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“ на Европейската комисия EASA работи заедно с индустрията, държавите членки и други заинтересовани страни при разработването на система за екологично етикетиране за авиацията. Основната цел на такава инициатива е да осигури прозрачност и да стимулира по-интелигентни и по-устойчиви възможности за пътуване по въздух.

Европейски доклад за въздухоплаването и околната среда (EAER)

EAER_2019Европейският доклад за въздухоплаването и околната среда (EAER) предоставя независим, обективен и точен преглед на екологичните показатели на авиационния сектор. Освен за историческите и прогнозираните екологични тенденции в него се съобщава за всеобхватните мерки, прилагани в Европа за смекчаване на въздействието на авиацията върху околната среда. Въз основа на констатациите на доклада се предоставят и препоръки с цел подобряване на нивото на опазване на околната среда и по този начин подпомагане на вземането на стратегически решения. EASA публикува EAER на всеки 3 години, като следващото издание предстои в средата на 2022 г.

  • Разгледайте EASA Pro за повече подробности относно EAER 2019.