Bæredygtig luftfart — mod nulemissionsluftfart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Det fremtidige landskab for luftfartsbranchen efter covid-19 vil uden tvivl være præget af begrebet grøn genopretning. EASA sigter mod at spille en central rolle i at udforme luftfartsbranchens fremtid, efterhånden som branchen omdefinerer sig selv. EASA forventer, at luftfarten vil blive bedre fremtidssikret og mere bæredygtig og klart vil have kurs mod dekarbonisering, når først den er kommet ud af krisen og dens eftervirkninger.

EASA's program for bæredygtig luftfart

Ok-signBæredygtig luftfart har altid været en prioritet for os i EASA. Gennem vores certificering og standardisering sigter vi mod at få samme succes i bæredygtighed, som vi har i sikkerhed. I EASA's nyligt iværksatte program for bæredygtig luftfart er alle disse aktiviteter strømlinet med henblik på at give industrien og interessenterne den vejledning og de instrumenter, der er nødvendige for at tage udfordringerne op.
EASA's program for bæredygtig luftfart opstiller følgende hovedprioriteter:

  • at støtte og fremme nye grønnere teknologier gennem miljøcertificering og -standarder
  • at fremme dekarbonisering af luftfarten gennem forskellige initiativer til incitamenter.
  • at fremme gevinster i operationel effektivitet på områder som vedligeholdelse, uddannelse og lufttrafikstyring med dokumenteret positiv indvirkning på luftfartens miljøpræstationer.

EASA retter sine miljøaktiviteter mod en række områder fra at fremme af brug af bæredygtige flybrændstoffer til at fremme fremtidssikrede teknologiske løsninger i luftfarten gennem innovative certificeringsprojekter.

Arbejdsområder med mærkbare konsekvenser for de europæiske borgere

Incitamenter til brug af bæredygtige flybrændstoffer

Bæredygtige flybrændstoffer anerkendes sammen med teknologiske forbedringer for deres vigtige potentiale for at afbøde luftfartens nuværende og forventede fremtidige miljøvirkninger.
EASA støtter aktivt udbredelsen af bæredygtige flybrændstoffer gennem forskellige initiativer og i samarbejde med Europa-Kommissionen, således gennem ReFuelEU Aviation

Elektrisk-hybrid og hydrogendrevet flyvning

Luftfarten bevæger sig i retning af bæredygtige energikilder ligesom andre transportsektorer, selv om den har større udfordringer for gennemførelsen. Dette gælder både den mindre ende af markedet (f.eks. droner, lufttransport i byområder) og større luftfartøjer (f.eks. hybrid teknologi). I juni 2019 undertegnede EASA og CAA Norge en partnerskabsaftale om innovation for at fremskynde arbejdet med at elektrificere luftfarten. Norge har et ekspansivt regionalt lufttransportnet og betragtes som en velegnet basis for at teste investeringer i elektrisk luftfart. Samtidig følger EASA nøje den teknologiske udvikling inden for brug af hydrogen i luftfarten. EASA er sammen med industrien i færd med at vurdere potentialet og de tekniske hensyn og sikkerhedsrisici forbundet med at gennemføre disse fornyelser. 

Et miljømærke for luftfart

Der savnes på nuværende tidspunkt klare og fuldstændige oplysninger om luftfartens miljøvirkninger. Der er mange tilgængelige oplysninger, men tallene varierer betydeligt, hvilket skaber forvirring og sommetider mistillid. I overensstemmelse med Europa-Kommissionens strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet samarbejder EASA med industrien, medlemsstaterne og andre interessenter om at udvikle et miljømærkningssystem for luftfarten. Et sådant tiltag har som det primære mål at skabe gennemsigtighed og incitamenter til mere intelligente og bæredygtige muligheder for flyrejser.

Miljørapport om europæisk luftfart (EAER)

EAER_2019European Aviation Environmental Report (EAER) giver et uafhængigt, objektivt og nøjagtigt overblik over luftfartssektorens miljøpræstationer. Foruden historiske og forventede miljøtendenser giver den oplysninger om de omfattende foranstaltninger, der er truffet i Europa for at afbøde luftfartens miljøvirkninger. På grundlag af rapportens resultater gives der desuden anbefalinger for at forbedre miljøbeskyttelsen og derved støtte den strategiske beslutningstagning. EASA offentliggør EAER hvert 3. år, næste gang medio 2022.

  • Se EASA Pro for at få yderligere oplysninger om EAER 2019.