Kestävä ilmailu – kohti päästötöntä ilmailua

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

On selvää, että vihreän elpymisen konsepti vaikuttaa ilmailualan tulevaan, covid-19-pandemian jälkeiseen toimintaympäristöön. EASA pyrkii olemaan keskeisessä asemassa ilmailualan tulevaisuuden muovaamisessa alan määritellessä itseään uudelleen. EASA ennakoi, että kriisistä ja sen jälkimainingeista selvittyään ilmailuala on kestävämpi ja tulevaisuuden vaatimukset paremmin huomioon ottava, ja se etenee selvästi kohti hiilestä irtautumista.

EASAn kestävän ilmailun ohjelma

KOk-signestävä ilmailu on aina ollut EASAssa etusijalla. Sertifiointi- ja standardointitoimilla pyrimme saavuttamaan kestävyyden osalta samantasoisen menestyksen kuin turvallisuuden alalla. Äskettäin käynnistetyssä EASAn kestävän ilmailun ohjelmassa virtaviivaistetaan kaikkia näitä toimia, jotta teollisuudelle ja sidosryhmille voidaan tarjota tarvittavat ohjeet ja välineet haasteisiin vastaamiseksi.
EASAn kestävän ilmailun ohjelman keskeisiksi painopisteiksi asetetaan seuraavat:

  • tuetaan ja edistetään uusia ympäristöystävällisempiä teknologioita ympäristösertifioinnin ja -standardien avulla
  • helpotetaan ilmailujärjestelmän hiilestä irtautumista erilaisten kannustinaloitteiden avulla.
  • edistetään toiminnan tehokkuuden lisäämistä esimerkiksi kunnossapidossa, koulutuksessa ja lentoliikenteen hallinnassa toimilla, joilla on todistetusti myönteinen vaikutus ilmailun ympäristönsuojelun tasoon.

EASA keskittyy ympäristötoimissaan useisiin aloihin, kuten kestävien lentopolttoaineiden käyttöönoton helpottamiseen ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien ilmailualan teknisten ratkaisujen edistämiseen innovatiivisten sertifiointihankkeiden avulla.

Alat, joilla on havaittava vaikutus Euroopan kansalaisiin

Kestävien lentopolttoaineiden (SAF) käyttöön kannustaminen

Teknologisten parannusten ohella kestävien lentopolttoaineiden (SAF) tunnustetaan voivan edistää merkittävästi ilmailun nykyisten ja odotettavissa olevien tulevien ympäristövaikutusten lieventämistä.
EASA tukee aktiivisesti kestävien lentopolttoaineiden käyttöönottoa erilaisilla aloitteilla ja koordinoidusti Euroopan komission kanssa, kuten ReFuelEU Aviation -aloitteella. 

Sähköhybridi- ja vetykäyttöinen ilmailu

Kuten muillakin liikenteen aloilla, ilmailussa ollaan siirtymässä kestäviin energialähteisiin, vaikkakin täytäntöönpanoon liittyy suurempia haasteita. Tämä vaihtelee markkinoiden pienemmästä päästä (esim. dronet, kaupunkialueiden ilmaliikenne) suurempiin ilma-aluksiin (esim. hybriditeknologia). EASA ja Norjan siviili-ilmailuviranomainen allekirjoittivat kesäkuussa 2019 innovaatiokumppanuussopimuksen ilmailun sähköistämiseen liittyvän työn nopeuttamiseksi. Norjaa, jolla on laajeneva alueellinen lentoliikenneverkko, pidetään sopivana testauspaikkana sähkölentoliikenteeseen tehtäville investoinneille. Samaan aikaan EASA seuraa tiiviisti teknologista kehitystä, joka liittyy vedyn käyttöön ilmailussa. EASA arvioi yhdessä toimialan kanssa toteutuksiin liittyviä mahdollisuuksia sekä teknisiä näkökohtia ja turvallisuusriskejä. 

Ilmailualan ympäristömerkki

Ympäristövaikutuksista ilmailualalla ei tällä hetkellä ole selkeitä ja kattavia tietoja. Vaikka saatavilla on paljon tietoa, luvut voivat vaihdella huomattavasti, mikä voi aiheuttaa sekaannusta ja toisinaan epäluottamusta. Euroopan komission kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan strategian mukaisesti EASA tekee yhteistyötä alan toimijoiden, jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa ilmailualan ympäristömerkintäjärjestelmän kehittämiseksi. Tällaisen aloitteen ensisijaisena tavoitteena on lisätä avoimuutta ja kannustaa älykkäämpiin ja kestävämpiin lentomatkustusvaihtoehtoihin.

Euroopan ilmailualan ympäristöraportti (EAER)

EEAER_2019uroopan ilmailualan ympäristöraportissa (EAER) esitetään riippumaton, objektiivinen ja tarkka katsaus ilmailualan ympäristönsuojelun tasoon. Aikaisempien ja ennustettujen ympäristösuuntausten lisäksi siinä tiedotetaan Euroopassa käytössä olevista kattavista toimenpiteistä, joilla lievennetään ilmailun ympäristövaikutuksia. Raportin havaintojen perusteella annetaan myös suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa ympäristönsuojelun tasoa ja siten tukea strategista päätöksentekoa. EASA julkaisee EAERin joka kolmas vuosi, ja seuraava on määrä julkaista vuoden 2022 puolivälissä.

  • EASA Pro -sivustolla on lisätietoja EAER 2019 -raportista.