Trajnostno letalstvo – za letalstvo brez emisij

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Na prihodnjo podobo letalske industrije po pandemiji covida-19 bo nedvomno vplival vidik zelenega okrevanja. Medtem ko se letalska industrija na novo opredeljuje, si agencija EASA prizadeva prevzeti ključno vlogo pri oblikovanju njene prihodnosti. Agencija EASA predvideva, da bo letalstvo po izhodu iz krize in odpravi njenih posledic odpornejše na izzive prihodnosti in bolj trajnostno ter da bo sledilo jasno začrtani poti razogljičenja.

Program agencije EASA za trajnostno letalstvo

Ok-signTrajnostno letalstvo je bilo vedno prednostna naloga agencije EASA. Z dejavnostmi na področju certificiranja in standardizacije želimo doseči enako raven uspeha pri trajnostnosti, kot smo jo dosegli pri varnosti. Nedavno predstavljen program agencije EASA za trajnostno letalstvo racionalizira vse te dejavnosti, da bi industriji in zainteresiranim stranem zagotovil smernice in instrumente, ki so potrebni za spopadanje z izzivi.
Ključne prednostne naloge programa agencije EASA za trajnostno letalstvo so:

  • podpreti in spodbujati bolj zelene tehnologije z okoljskim certificiranjem in standardi;
  • olajšati razogljičenje letalskega sistema z različnimi pobudami za spodbujanje;
  • spodbujati operativno povečanje učinkovitosti na področjih, kot so vzdrževanje, usposabljanje in upravljanje zračnega prometa, z dokazanim pozitivnim vplivom na okoljsko uspešnost letalstva.

Agencija EASA usmerja svoje okoljske dejavnosti na več področij, ki segajo od olajšanja uporabe trajnostnih letalskih goriv do spodbujanja letalskih tehnoloških rešitev, ki so odporne na izzive prihodnosti, z inovativnimi projekti certificiranja.

Področja dela z opaznim vplivom na evropske državljane

Spodbujanje uporabe trajnostnih letalskih goriv

Skupaj s tehnološkimi izboljšavami imajo trajnostna letalska goriva potrjen potencial za zagotavljanje pomembnega prispevka k blaženju sedanjih in pričakovanih prihodnjih vplivov letalstva na okolje.
Agencija EASA dejavno podpira uporabo trajnostnih letalskih goriv z različnimi pobudami in v sodelovanju z Evropsko komisijo, na primer s pobudo ReFuelEU za letalstvo. 

Letalstvo na električni hibridni in vodikov pogon

Tako kot drugi prometni sektorji se tudi letalstvo pomika proti trajnostnim virom energije kljub večjim izzivom v smislu izvajanja. Ti segajo od manjšega dela trga (npr. brezpilotni letalniki, urbana zračna mobilnost) do večjih zrakoplovov (npr. hibridna tehnologija). Agencija EASA in organ Norveške za civilno letalstvo sta junija 2019 podpisala sporazum o partnerstvu za inovacije, da bi pospešila delo na področju elektrifikacije letalstva. Norveška kot obsežno regionalno omrežje zračnega prometa velja za ustrezno preizkusno območje za naložbe v električno letalstvo. Agencija EASA obenem tesno spremlja tehnološki razvoj v zvezi z uporabo vodika v letalstvu. Skupaj z industrijo ocenjuje potencial in vse tehnične vidike ter varnostna tveganja, ki so del teh izvajanj. 

Okoljska oznaka za letalstvo

Trenutno ni jasnih in celovitih informacij o vplivu letalstva na okolje. Kljub veliki količini informacij se številke lahko močno razlikujejo, kar ustvarja zmedo, včasih pa tudi nezaupanje. Agencija EASA v skladu s „Strategijo za trajnostno in pametno mobilnost“ Evropske komisije sodeluje z industrijo, državami članicami in zainteresiranimi stranmi pri razvoju sistema okoljskega označevanja za letalstvo. Glavni cilj take pobude je zagotoviti preglednost in spodbuditi pametnejše in bolj trajnostne možnosti potovanj z letalom.

Okoljsko poročilo evropskega letalstva

EAER_2019Okoljsko poročilo evropskega letalstva vsebuje neodvisen, nepristranski in točen pregled okoljske uspešnosti letalskega sektorja. Poleg preteklih in napovedanih okoljskih trendov poroča tudi o celovitih ukrepih, ki se izvajajo v Evropi, da bi se ublažil vpliv letalstva na okolje. Na podlagi ugotovitev poročila so na voljo tudi priporočila za izboljšanje ravni varnosti okolja, s tem pa za podporo strateškemu odločanju. Agencija EASA objavi okoljsko poročilo evropskega letalstva vsaka tri leta: naslednje poročilo bo objavila sredi leta 2022.