Udržitelné letectví – směrem k letectví s nulovými emisemi

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Budoucí prostředí leteckého průmyslu po pandemii COVID-19 bude nepochybně ovlivněno konceptem zeleného oživení. Vzhledem k tomu, že letecký průmysl sám sebe nově definuje, agentura EASA si klade za cíl hrát klíčovou úlohu při utváření jeho budoucnosti. Agentura EASA očekává, že letectví bude lépe připraveno na budoucnost a bude udržitelnější a vydá se jednoznačně cestou k dekarbonizaci, jakmile se vypořádá s touto krizí a s jejími následky.

Program udržitelného letectví agentury EASA

Ok-signUdržitelné letectví bylo pro nás v agentuře EASA vždy prioritou. Prostřednictvím našich certifikačních a normalizačních činností usilujeme o dosažení stejné úrovně úspěšnosti v oblasti udržitelnosti jako v oblasti bezpečnosti. Nedávno zahájený program udržitelného letectví agentury EASA všechny tyto činnosti zefektivňuje s cílem poskytnout průmyslu a zúčastněným stranám pokyny a nástroje potřebné k řešení výzev.
Program udržitelného letectví agentury EASA stanoví jako své hlavní priority tyto kroky:

  • podporovat a prosazovat nové ekologičtější technologie prostřednictvím environmentální certifikace a norem,
  • usnadnit dekarbonizaci leteckého systému prostřednictvím různých iniciativ v oblasti pobídek,
  • podporovat zvýšení provozní efektivity v oblastech, jako je údržba, výcvik a uspořádání letového provozu, s prokázaným pozitivním dopadem na environmentální výkonnost letectví.

Agentura EASA zaměřuje své činnosti v oblasti životního prostředí na několik oblastí, od usnadnění využívání udržitelných leteckých paliv (SAF) až po podporu technologických řešení v oblasti letectví, jež obstojí v budoucnosti, prostřednictvím inovativních certifikačních projektů.

Oblasti činnosti se znatelným dopadem na evropské občany

Podpora používání udržitelných leteckých paliv (SAF)

Spolu s technologickými zlepšeními se uznává, že udržitelná letecká paliva mají potenciál významně přispět ke zmírnění současných a očekávaných budoucích dopadů letectví na životní prostředí.
Agentura EASA aktivně podporuje zavádění udržitelných leteckých paliv prostřednictvím různých iniciativ a v koordinaci s Evropskou komisí, jako je Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU Aviation

Letecká doprava na elektrický/hybridní pohon a na vodíkový pohon

Stejně jako u ostatních odvětví dopravy letectví přechází k udržitelným zdrojům energie, i když čelí větším problémům, pokud jde o provádění. Jedná se o vzdušné prostředky v rozpětí od segmentu menších vzdušných prostředků (např. drony, městská letecká mobilita) až po větší letadla (např. hybridní technologie). V červnu 2019 podepsaly agentura EASA a norský úřad pro civilní letectví dohodu o inovačním partnerství s cílem urychlit práci na elektrifikaci letectví. Norsko s rozšiřující se sítí regionální letecké dopravy je považováno za vhodný zkušební prostor pro investice do elektrického letectví. Agentura EASA zároveň pozorně sleduje technologický vývoj týkající se používání vodíku v letectví. Agentura EASA spolu s průmyslem posuzuje potenciál, jakož i veškeré technické aspekty a bezpečnostní rizika spojená s prováděním těchto kroků. 

Environmentální značka pro letectví

V současné době chybí jasné a komplexní informace o dopadu letectví na životní prostředí. I když je k dispozici mnoho informací, údaje se mohou značně lišit, což vede k nejasnostem a někdy nedůvěře. V souladu se „Strategií pro udržitelnou a inteligentní mobilitu“ Evropské komise spolupracuje agentura EASA s průmyslem, členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami na vývoji systému environmentálního značení v letectví. Hlavním cílem této iniciativy je zajistit transparentnost a motivovat k inteligentnějším a udržitelnějším možnostem letecké dopravy.

Evropská zpráva o životním prostředí v oblasti letectví (EAER)

EAER_2019Evropská zpráva o životním prostředí v oblasti letectví (EAER) poskytuje nezávislý, objektivní a přesný přehled o environmentální výkonnosti odvětví letectví. Spolu s historickými a předpovídanými trendy v oblasti životního prostředí informuje o komplexních opatřeních zavedených v Evropě ke zmírnění dopadu letectví na životní prostředí. Na základě zjištění zprávy jsou rovněž předkládána doporučení s cílem zlepšit úroveň ochrany životního prostředí, a tím podpořit strategické rozhodování. Agentura EASA zveřejňuje Evropskou zprávu o životním prostředí v oblasti letectví každé tři roky, přičemž příští má být zveřejněna v polovině roku 2022.