Hållbar luftfart – mot utsläppsfritt flyg

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Det framtida landskapet för luftfartsindustrin, efter covid-19-pandemin, kommer utan tvekan att präglas av begreppet grön återhämtning. När luftfartsindustrin nu omdefinierar sig själv har Easa för avsikt att spela en nyckelroll i utformningen av dess framtid. Easa förutser en luftfart som när den väl har klarat den rådande krisen och dess efterdyningar är bättre framtidssäkrad, mer hållbar och på tydlig väg mot utfasning av fossila bränslen.

Easas program för hållbar luftfart

Ok-signHållbar luftfart har alltid varit en prioriterad fråga för oss på Easa. Med hjälp av vår certifierings- och standardiseringsverksamhet strävar vi efter att nå samma framgång inom hållbarhet som vi har gjort inom säkerhet. För att effektivisera denna verksamhet och ge branschen och berörda parter den vägledning och de instrument som behövs för att klara av utmaningarna inledde Easa nyligen ett program för hållbar luftfart.
Huvudprioriteringarna för Easas program för hållbar luftfart är följande:

  • Stödja och främja ny och miljövänligare teknik genom miljöcertifiering och miljöstandarder.
  • Underlätta utfasningen av fossila bränslen inom luftfarten genom olika stimulansinitiativ.
  • Främja operativa effektivitetsvinster på områden som underhåll, utbildning och flygledningstjänst med bevisat positiv inverkan på luftfartens miljöprestanda.

Easas miljöverksamhet är inriktad mot flera områden – från att underlätta användningen av hållbara flygbränslen till att främja framtidsäkrade tekniska lösningar inom luftfarten genom innovativa certifieringsprojekt.

Arbetsområden som tydligt påverkar EU:s invånare

Skapa incitament för användning av hållbara flygbränslen

Tillsammans med tekniska förbättringar anses hållbara flygbränslen kunna bidra betydligt till att minska luftfartens miljöpåverkan både i dag och i framtiden.
Easa stöder aktivt användningen av hållbara flygbränslen genom olika initiativ som samordnas med EU-kommissionen, t.ex. ReFuelEU Aviation

Hybridelektrisk och vätgasdriven luftfart

Precis som andra transportsektorer går luftfarten mot användning av hållbara energikällor, om än med större utmaningar när det gäller själva genomförandet. Utvecklingen omfattar allt från den mindre delen av marknaden (t.ex. drönare och urban luftmobilitet) till större luftfartyg (t.ex. hybridteknik). I juni 2019 ingick Easa och norska Luftfartstilsynet ett partnerskapsavtal om innovation för att påskynda arbetet med elektrifiering av luftfarten. Norge med sitt utbredda regionala flygtransportnätverk ses som ett lämpligt försöksområde för investeringar i elektrisk luftfart. Samtidigt följer Easa noga den tekniska utvecklingen när det gäller användning av vätgas inom luftfarten. Tillsammans med industrin utvärderar Easa både den potential och de tekniska överväganden och säkerhetsrisker som denna användning medför. 

En miljömärkning för luftfarten

I nuläget saknas tydlig och heltäckande information om luftfartens miljöpåverkan. Även om det finns många tillgängliga uppgifter kan siffrorna variera avsevärt och skapa förvirring och ibland misstro. I samarbete med industrin, EU-länderna och andra berörda parter håller Easa på att utarbeta ett miljömärkningssystem för luftfarten, i linje med EU-kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet. Det främsta målet med initiativet är att skapa öppenhet och stimulera till smartare och hållbarare lösningar för flygresor.

Miljörapport avseende europeisk luftfart

EAER_2019Miljörapporten avseende europeisk luftfart ger en oberoende, objektiv och korrekt översikt över luftfartssektorns miljöprestanda. Rapporten berör miljöutvecklingen både ur historiskt perspektiv och i form av prognoser, och informerar om de omfattande åtgärder som i dag genomförs i Europa för att minska luftfartens miljöpåverkan. Med utgångspunkt i rapportens resultat ges dessutom rekommendationer som syftar till att höja miljöskyddsnivån och därigenom främja strategiskt beslutsfattande. Easa offentliggör en miljörapport vart tredje år, och nästa kommer i mitten av 2022.