Βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές — πορεία προς την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Το μελλοντικό τοπίο του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών για την περίοδο μετά την κρίση COVID-19 θα επηρεαστεί αναμφίβολα από την έννοια της πράσινης ανάκαμψης. Δεδομένου ότι ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών επαναπροσδιορίζεται, ο EASA σκοπεύει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εξελίξεων. Ο EASA προσδοκά ότι, μόλις εξέλθουν από την παρούσα κρίση και τις συνέπειές της, οι αεροπορικές μεταφορές θα είναι πιο ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις και πιο βιώσιμες, με σαφή πορεία προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Το πρόγραμμα βιώσιμης αεροπορίας του EASA

Ok-signΗ βιωσιμότητα των αεροπορικών μεταφορών αποτελούσε ανέκαθεν προτεραιότητα για τον EASA. Μέσω των δραστηριοτήτων πιστοποίησης και τυποποίησης, στόχος μας στον τομέα της βιωσιμότητας είναι να φθάσουμε σε επίπεδο επιτυχίας ίδιο με εκείνο στο οποίο έχουμε φθάσει στον τομέα της ασφάλειας. Το πρόγραμμα βιώσιμης αεροπορίας του EASA, το οποίο δρομολογήθηκε πρόσφατα, εξορθολογίζει όλες αυτές τις δραστηριότητες, ώστε να παρέχει στον κλάδο και στα ενδιαφερόμενα μέρη τις κατευθυντήριες γραμμές και τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
Το πρόγραμμα βιώσιμης αεροπορίας του EASA θέτει ως βασικές προτεραιότητές του:

  • να στηρίζει και να προωθεί νέες περισσότερο πράσινες τεχνολογίες μέσω περιβαλλοντικής πιστοποίησης και περιβαλλοντικών προτύπων
  • να διευκολύνει την απαλλαγή του συστήματος αερομεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών παροχής κινήτρων.
  • να προωθεί τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε τομείς όπως η συντήρηση, η εκπαίδευση και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας με αποδεδειγμένο θετικό αντίκτυπο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των αεροπορικών μεταφορών.

Ο EASA εστιάζει τις περιβαλλοντικές δραστηριότητές του σε διάφορους τομείς, από τη διευκόλυνση της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) έως την προώθηση ανθεκτικών στις μελλοντικές εξελίξεις τεχνολογικών λύσεων στον τομέα των αερομεταφορών μέσω καινοτόμων έργων πιστοποίησης.

Τομείς εργασίας με αξιοσημείωτο αντίκτυπο στους ευρωπαίους πολίτες

Παροχή κινήτρων για τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF)

Παράλληλα με τις τεχνολογικές βελτιώσεις, αναγνωρίζεται ότι τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στον μετριασμό των τρεχουσών και των αναμενόμενων μελλοντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών.
Ο EASA υποστηρίζει ενεργά την υιοθέτηση των SAF μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η ReFuelEU Aviation

Ηλεκτρική-υβριδική και υδρογονοκίνητη αεροπορία

Όπως και σε άλλους τομείς των μεταφορών, αν και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή τους, οι αεροπορικές μεταφορές κινούνται προς τις βιώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ισχύει από το χαμηλότερο τμήμα της αγοράς (π.χ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αστική εναέρια κινητικότητα) έως τα μεγαλύτερα σε μέγεθος αεροσκάφη (π.χ. υβριδικής τεχνολογίας). Τον Ιούνιο του 2019, ο EASA και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Νορβηγίας υπέγραψαν συμφωνία σύμπραξης καινοτομίας για την επιτάχυνση των εργασιών με σκοπό τον εξηλεκτρισμό των αεροπορικών μεταφορών. Η Νορβηγία διαθέτει ευρύ περιφερειακό δίκτυο αεροπορικών μεταφορών και θεωρείται κατάλληλος χώρος δοκιμών για επενδύσεις στην ηλεκτρική αεροπορία. Ταυτόχρονα, ο EASA παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση υδρογόνου στις αεροπορικές μεταφορές. Μαζί με τον κλάδο, ο EASA αξιολογεί το δυναμικό, καθώς και τυχόν τεχνικά ζητήματα και κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με τις εν λόγω εφαρμογές. 

Περιβαλλοντικό σήμα για τις αεροπορικές μεταφορές

Επί του παρόντος απουσιάζουν σαφείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές. Παρόλο που υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πληροφορίες, τα αριθμητικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση και ενίοτε δυσπιστία. Σύμφωνα με τη «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο EASA συνεργάζεται με τον κλάδο, τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής επισήμανσης για τις αεροπορικές μεταφορές. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη διαφάνειας και την παροχή κινήτρων για πιο έξυπνες και βιώσιμες επιλογές για τα αεροπορικά ταξίδια.

Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Έκθεση για την Αεροπορία (EAER)

EAER_2019Η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Έκθεση για την Αεροπορία (EAER) παρέχει ανεξάρτητη, αντικειμενική και ακριβή επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Εκτός από τις ιστορικές και τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές τάσεις, γνωστοποιεί τα ολοκληρωμένα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη για τον μετριασμό των επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών στο περιβάλλον. Με βάση τα πορίσματα της έκθεσης, παρέχονται επίσης συστάσεις με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και προάγεται, ως εκ τούτου, η λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ο EASA δημοσιεύει την έκθεση EAER ανά τριετία, ενώ η επόμενη έκθεση αναμένεται στα μέσα του 2022.

  • Επισκεφθείτε τον ιστότοπο EASA Pro και βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση EAER του 2019.