Zrównoważone lotnictwo – w kierunku lotnictwa bezemisyjnego

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Na przyszłość branży lotniczej po pandemii COVID-19 niewątpliwie wpłynie pojęcie „ekologicznej odbudowy gospodarki”. Ponieważ przemysł lotniczy na nowo określa zakres swojej działalności, EASA zamierza odegrać kluczową rolę w kształtowaniu jego przyszłości. EASA przewiduje, że po wyjściu z tego kryzysu i jego następstw lotnictwo będzie lepiej przygotowane na przyszłość i bardziej zrównoważone, a także będzie dążyć do obniżenia emisyjności.

Program zrównoważonego lotnictwa EASA

Ok-signZrównoważone lotnictwo zawsze było dla nas w EASA priorytetem. Poprzez nasze działania certyfikacyjne i standaryzacyjne chcemy osiągnąć taki sam poziom sukcesu w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak w przypadku bezpieczeństwa. Zainicjowany niedawno przez EASA program zrównoważonego lotnictwa usprawnia wszystkie te działania, aby zapewnić branży i zainteresowanym stronom wytyczne i instrumenty niezbędne do sprostania wyzwaniom.
Program zrównoważonego rozwoju lotnictwa EASA jako swoje główne priorytety określa:

  • wspieranie i promowanie nowych, bardziej ekologicznych technologii poprzez certyfikację i normy środowiskowe,
  • ułatwienie dekarbonizacji systemu lotnictwa poprzez różne inicjatywy motywacyjne,
  • promowanie wzrostu efektywności operacyjnej w takich obszarach jak obsługa techniczna, szkolenia i zarządzanie ruchem lotniczym, co ma udowodniony pozytywny wpływ na efektywność ekologiczną lotnictwa.

EASA koncentruje swoje działania w zakresie ochrony środowiska na kilku dziedzinach, począwszy od ułatwiania wprowadzania zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) po promowanie przyszłościowych rozwiązań technologicznych w lotnictwie poprzez innowacyjne projekty certyfikacyjne.

Obszary pracy o zauważalnym wpływie na obywateli europejskich

Zachęcanie do stosowania zrównoważonych paliw lotniczych (SAF)

Uznaje się, że wraz z postępem technologicznym zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) mogą w istotny sposób przyczynić się do złagodzenia obecnego i spodziewanego przyszłego wpływu lotnictwa na środowisko.
EASA aktywnie wspiera upowszechnianie SAF poprzez różne inicjatywy i we współpracy z Komisją Europejską, takie jak np. ReFuelEU Aviation

Lotnictwo o napędzie elektryczno-hybrydowym i wodorowym

Podobnie jak w przypadku innych sektorów transportu, lotnictwo zmierza w kierunku zrównoważonych źródeł energii, aczkolwiek realizacja tej wizji wiąże się z większymi wyzwaniami. Obejmuje to zarówno mniejszy segment rynku (np. drony, miejska mobilność powietrzna), jak i większe statki powietrzne (np. technologia hybrydowa). W czerwcu 2019 r. EASA i norweski krajowy organ lotnictwa cywilnego podpisały Umowę o partnerstwie na rzecz innowacji w celu przyspieszenia prac nad elektryfikacją lotnictwa. Posiadająca rozbudowaną sieć regionalnego transportu lotniczego Norwegia jest postrzegana jako odpowiedni obszar testowy dla inwestycji w lotnictwo elektryczne. Równocześnie EASA uważnie śledzi rozwój technologiczny w zakresie wykorzystania wodoru w lotnictwie. EASA wraz z branżą ocenia potencjał oraz wszelkie względy techniczne i zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z tymi wdrożeniami. 

Oznakowanie ekologiczne dla lotnictwa

Obecnie brakuje jasnych i wyczerpujących informacji na temat wpływu lotnictwa na środowisko. Mimo że dostępnych jest wiele informacji, dane liczbowe mogą się znacznie różnić, powodując zamieszanie, a czasem brak zaufania do tych danych. Zgodnie z opracowaną przez Komisję Europejską strategią Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności EASA współpracuje z branżą, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami nad opracowaniem systemu oznakowania ekologicznego dla lotnictwa. Inicjatywa taka ma na celu przede wszystkim zapewnienie przejrzystości i zachęcanie do stosowania bardziej inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie podróży lotniczych.

Europejskie sprawozdanie dotyczące wpływu lotnictwa na środowisko (ang. European Aviation Environmental Report, EAER)

EEAER_2019uropejskie sprawozdanie dotyczące wpływu lotnictwa na środowisko (EAER) stanowi niezależny, obiektywny i dokładny przegląd efektywności ekologicznej sektora lotniczego. Obok historycznych i prognozowanych tendencji w zakresie ochrony środowiska, informuje o kompleksowych działaniach podejmowanych w Europie w celu złagodzenia wpływu lotnictwa na środowisko. Na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu przedstawiono również zalecenia mające na celu poprawę poziomu ochrony środowiska, a tym samym wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych. EASA publikuje EAER co 3 lata, następne ma się ukazać w połowie 2022 r.