L-Avjazzjoni sostenibbli - lejn Avjazzjoni b’emissjonijiet żero

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Il-viżjoni futura tal-industrija tal-avjazzjoni wara l-COVID-19 bla dubju se tiġi influwenzata mill-kunċett ta’ rkupru ekoloġiku. Hekk kif l-industrija tal-avjazzjoni qed tiddefinixxi lilha nnifisha mill-ġdid, l-EASA timmira li jkollha rwol ewlieni fit-tfassil tal-futur tagħha. L-EASA tantiċipa li l-avjazzjoni se tkun tgħodd aktar fil-futur u se tkun aktar sostenibbli, fuq perkors ċar għad-dekarbonizzazzjoni, ladarba toħroġ minn din il-kriżi u l-konsegwenzi tagħha.

Il-Programm tal-Avjazzjoni Sostenibbli tal-EASA

Ok-signL-avjazzjoni sostenibbli dejjem kienet prijorità għalina tal-EASA. Permezz tal-attivitajiet tagħna ta’ ċertifikazzjoni u standardizzazzjoni għandna l-għan li nilħqu l-istess livell ta’ suċċess fis-sostenibbiltà kif għandna fis-sikurezza. Il-Programm tal-Avjazzjoni Sostenibbli tal-EASA li tnieda dan l-aħħar jissimplifika dawn l-attivitajiet kollha sabiex jipprovdi lill-industrija u lill-partijiet ikkonċernati l-gwida u l-istrumenti meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi.
Il-Programm tal-Avjazzjoni Sostenibbli tal-EASA jistabbilixxi bħala l-prijoritajiet ewlenin tiegħu:

  • l-appoġġ u t-trawwim ta’ teknoloġiji ġodda aktar ekoloġiċi permezz taċ-ċertifikazzjoni u l-standards ambjentali
  • l-iffaċilitar tad-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-avjazzjoni permezz ta’ diversi inizjattivi ta’ inċentivar.
  • il-promozzjoni ta’ kisbiet fl-effiċjenza operazzjonali f’oqsma bħall-manutenzjoni, it-taħriġ u l-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru b’impatt pożittiv ippruvat fuq il-prestazzjoni ambjentali tal-avjazzjoni.

L-EASA tiffoka l-attivitajiet ambjentali tagħha fuq diversi oqsma li jvarjaw mill-iffaċilitar tal-użu tal-Fjuwils tal-Avjazzjoni Sostenibbli (SAF) għat-trawwim ta’ soluzzjonijiet teknoloġiċi tal-avjazzjoni li jkunu jgħoddu fil-futur permezz ta’ proġetti innovattivi ta’ ċertifikazzjoni.

Oqsma ta’ ħidma b’impatt notevoli għaċ-ċittadini Ewropej

L-inċentivar tal-użu tal-Fjuwils tal-Avjazzjoni Sostenibbli (SAF)

Flimkien mat-titjib fit-teknoloġija, il-Fjuwils tal-Avjazzjoni Sostenibbli (SAF) huma rikonoxxuti bħala li għandhom il-potenzjal li jagħtu kontribut importanti għall-mitigazzjoni tal-impatti ambjentali attwali u futuri mistennija tal-avjazzjoni.
L-EASA qed tappoġġa b’mod attiv l-użu tas-SAF permezz ta’ diversi inizjattivi u f’koordinazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, bħar-ReFuelEU Aviation

Avjazzjoni elettrika-ibrida u li taħdem bl-idroġenu

Bħal fil-każ ta’ setturi oħra tat-trasport, l-avjazzjoni qed timxi lejn sorsi sostenibbli tal-enerġija, għalkemm bi sfidi akbar f’termini ta’ implimentazzjoni. Dan ivarja mill-parti iżgħar tas-suq (eż. id-droni, il-mobilità bl-ajru urbana) għall-inġenji tal-ajru akbar (eż. it-teknoloġija ibrida). F’Ġunju 2019, l-EASA u s-CAA Norway iffirmaw Ftehim ta’ Sħubija għall-Innovazzjoni biex jaċċelleraw il-ħidma dwar l-elettrifikazzjoni tal-avjazzjoni. In-Norveġja, b’network espansiv tat-trasport reġjonali bl-ajru, titqies bħala bażi xierqa tal-ittestjar għall-investimenti fl-avjazzjoni elettrika. Fl-istess ħin, l-EASA qed issegwi mill-qrib l-iżviluppi teknoloġiċi dwar l-użu tal-idroġenu fl-avjazzjoni. Flimkien mal-industrija, l-EASA qed tivvaluta l-potenzjal kif ukoll kwalunkwe kunsiderazzjonijiet tekniċi u riskji għas-sikurezza involuti f’dawn l-implimentazzjonijiet. 

It-tikketta ambjentali għall-avjazzjoni

Bħalissa hemm nuqqas ta’ informazzjoni ċara u komprensiva fir-rigward tal-impatt ambjentali fuq l-avjazzjoni. Għalkemm hemm ħafna informazzjoni disponibbli, iċ-ċifri jistgħu jvarjaw b’mod sinifikanti u joħolqu konfużjoni u xi drabi nuqqas ta’ fiduċja. F’konformità mal-“Istrateġija Komprensiva għal Mobilità Sostenibbli u Intelliġenti” tal-Kummissjoni Ewropea, l-EASA qed taħdem flimkien mal-industrija, mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati l-oħra fl-iżvilupp ta’ sistema ta’ tikkettar ambjentali għall-avjazzjoni. Inizjattiva bħal din għandha l-mira primarja li ġġib it-trasparenza u tinċentiva għażliet aktar intelliġenti u aktar sostenibbli għall-ivvjaġġar bl-ajru.

Ir-Rapport Ambjentali tal-Avjazzjoni Ewropea (EAER)

EAER_2019Ir-Rapport Ambjentali tal-Avjazzjoni Ewropea (EAER) jipprovdi ħarsa ġenerali indipendenti, oġġettiva u preċiża tal-prestazzjoni ambjentali tas-settur tal-avjazzjoni. Minbarra x-xejriet ambjentali storiċi u mbassra, huwa jikkomunika miżuri komprensivi fis-seħħ fl-Ewropa biex jittaffa l-impatt tal-avjazzjoni fuq l-ambjent. Abbażi tas-sejbiet tar-rapport, ir-rakkomandazzjonijiet huma pprovduti wkoll bl-għan li jittejjeb il-livell tal-protezzjoni ambjentali u b’hekk jiġi appoġġat it-teħid strateġiku tad-deċiżjonijiet. L-EASA tippubblika l-EAER kull 3 snin, b’dak li jmiss mistenni f’nofs l-2022.

  • Agħti ħarsa lejn l-EASA Pro għal aktar dettalji dwar l-EAER 2019.