Duurzame luchtvaart - naar emissievrije luchtvaart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

De toekomstige ontwikkeling van de luchtvaartsector na COVID-19 zal ongetwijfeld worden beïnvloed door het concept groen herstel. De luchtvaartsector is zichzelf aan het herdefiniëren, en EASA wil een sleutelrol spelen bij het vormgeven van zijn toekomst. EASA verwacht dat de luchtvaart, zodra ze deze crisis en de nasleep ervan te boven is gekomen, beter voorbereid zal zijn op de toekomst en duurzamer zal zijn, op weg om koolstofarm te worden.

EASA-programma voor duurzame luchtvaart

Ok-signDuurzame luchtvaart heeft altijd al voorop gestaan voor ons bij EASA. Via onze certificerings- en normeringsactiviteiten streven we ernaar even succesvol te zijn op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van veiligheid. Het onlangs gestarte EASA-programma voor duurzame luchtvaart stroomlijnt al deze activiteiten, zodat de sector en de belanghebbenden over de nodige richtsnoeren en instrumenten beschikken om de uitdagingen aan te gaan.
De belangrijkste prioriteiten van het programma voor duurzame luchtvaart van EASA zijn:

  • nieuwe groenere technologieën ondersteunen en bevorderen via milieucertificering en -normen;
  • het koolstofarm maken van het luchtvaartsysteem vergemakkelijken door middel van diverse stimuleringsinitiatieven;
  • operationele efficiëntiewinst bevorderen op gebieden als onderhoud, opleiding en luchtverkeersbeheer, met een aantoonbaar positief effect op de milieuprestaties van de luchtvaart.

De milieuactiviteiten van EASA zijn gericht op verschillende gebieden, variërend van het vergemakkelijken van de invoering van duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) tot het bevorderen van toekomstbestendige technologische oplossingen voor de luchtvaart door middel van innovatieve certificeringsprojecten.

Werkterreinen met een merkbaar effect voor de Europese burgers

Stimulering van het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF)

Naast technologische verbeteringen wordt erkend dat duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het beperken van de huidige en verwachte toekomstige milieueffecten van de luchtvaart.
EASA ondersteunt actief de invoering van SAF via diverse initiatieven en in samenspraak met de Europese Commissie, zoals het ReFuelEU Aviation-initiatief

Elektrisch-hybride en waterstofaangedreven luchtvaart

Net als andere vervoerssectoren evolueert de luchtvaart in de richting van duurzame energiebronnen, zij het met grotere uitdagingen wat betreft de tenuitvoerlegging.Dit gaat van de onderkant van de markt (bv. drones, stedelijke luchtmobiliteit) tot de grotere luchtvaartuigen (bv. hybride technologie). In juni 2019 hebben EASA en de burgerluchtvaartautoriteit van Noorwegen een Innovation Partnership Agreement ondertekend om sneller werk te maken van de elektrificatie van de luchtvaart. Noorwegen wordt met zijn uitgestrekte regionale luchtvervoersnetwerk gezien als een geschikte proeftuin voor investeringen in elektrische luchtvaart. Tegelijkertijd volgt EASA de technologische ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van waterstof in de luchtvaart op de voet. Samen met de industrie beoordeelt EASA het potentieel, de technische overwegingen en de veiligheidsrisico’s die aan deze toepassingen verbonden zijn. 

Een milieukeurmerk voor de luchtvaart

Duidelijke en volledige informatie over het milieueffect van de luchtvaart ontbreekt momenteel. Hoewel er veel informatie beschikbaar is, kunnen de cijfers sterk uiteenlopen, wat zorgt voor verwarring en soms wantrouwen wekt. In lijn met de ‘Sustainable and Smart Mobility Strategy’ van de Europese Commissie werkt EASA samen met de sector, de lidstaten en andere belanghebbenden aan de ontwikkeling van een milieukeurmerksysteem voor de luchtvaart. Een dergelijk initiatief moet in de eerste plaats zorgen voor transparantie en moet aanzetten tot slimmere en duurzamere opties voor vliegreizen.

European Aviation Environmental Report (EAER)

EAER_2019Het European Aviation Environmental Report (EAER, Europees milieurapport over de luchtvaart) geeft een onafhankelijk, objectief en nauwkeurig overzicht van de milieuprestaties van de luchtvaartsector. Het rapport bevat niet alleen historische en voorspelde milieutrends, maar ook informatie over de uitgebreide maatregelen die in Europa zijn genomen om het effect van de luchtvaart op het milieu te beperken. Op basis van de bevindingen van het rapport worden ook aanbevelingen gedaan om het niveau van milieubescherming te verbeteren en zo de strategische besluitvorming te ondersteunen. EASA publiceert het EAER om de drie jaar; het volgende wordt medio 2022 verwacht.

  • Kijk op EASA Pro voor meer informatie over het EAER 2019.